Аймгийн Засаг даргын 2007 оны 
94 дүгээр захирамжийн хавсралт
/аймгийн ЗД-ын 2018 оны А/40 дүгээр захирамжаар хүчингүй болгосон/

ОРОН НУТГИЙН ЧАНАРТАЙ АВТОЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖААР ЗОРЧИЖ БУЙ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС АВАХНЭГ УДААГИЙН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

 
 
Тээврийн хэрэгслийн төрөл
Мотоцикль
Суудлын автомашин
Ачааны автомашин
Автобусны багтаамж
Механизм
3,5 тн
3,5 тн-оос дээш
12 хүртэл
12-оос дээш
Нэг удаагийн төлбөрийн хэмжээ
100
300
300
500
300
500
500
 
 
 
 
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар