ДБХ-ийн сайд, НЗД-ын хамтарсан 2000 оны 80/А/35 тоот тушаал, захирамжийн 1 дүгээр хавсралт
 
 
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ
 
 
ДУГААР
 
 
ХОТЫН ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН …….ОНЫ ….. TOOT ТУШААЛЫГ ҮНДЭСЛЭН …………………………….. ДҮҮРГИЙН ХАРЬЯАЛАЛТАЙ ……………………………………………………………..-Д НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ………. ОНЫ ……....... САРААС ЭХЛЭН ……………ХУГАЦААГААР ОЛГОВ.
 
 
д/д
Үйлчилгээний чиглэлийн нэр
Автомашины марк
Too
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА ………………………………………./                               /

НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН БҮРТГЭЛ
 
 
Гэрээ дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан баримт бичгийн нэр, он, cap, өдөр
Нэмэлт өөрчлөлтийг зөвшөөрсөн шийдвэрийн дугаар он, cap, өдөр
Нэмэлт өөрчлөлтийн агуулга
 
 
 
 
 
 
ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦАА СУНГАСАН ТЭМДЭГЛЭЛ
 
ХОТЫН ТЭЭВЭР ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН …….. ОНЫ ………. TOOT ТУШААЛААР ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ……… ОНЫ САРЫН ……….. ӨДӨР ХҮРТЭЛ СУНГАВ.
 
 
 
СҮЛЖЭЭ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА                                                          /                                   /