ДБХ-ийн сайд, НЗД-ын хамтарсан 2000 оны 80/А/35 тоот тушаал, захирамжийн 3 дугаар хавсралт
 
НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД АЖИЛЛАХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧАДАВХ, АЖЛЫН БАЙР, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮРСЭН БАЙВАЛ ЗОХИХ ТҮВШИН
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөдлөх бүрэлдэхүүн
Нэг автобусанд ноогдох эргэлтийн хөрөнгийн чадавх /сарын цалингаар/
Үйлдвэрийн байрны үнэ тээврийн хэрэгслийн үнийн дүнгээс /хувиар/
Үйлдвэрлэлийн байр
Инженер, техникийн ажилтан /тоогоор/
Дулаан зогсоолоор хангагдах тээврийн хэрэгслийн хэмжээ /хувиар/
Ангилал
Багтаамж /зорчигчийн тоогоор/
Автобус /тоогоор/
ТҮ суваг /тоогоор/
УЗ-ын суваг /тоогоор/
Өргөх механизм /тоогоор/
Их багтаамжийн автобус
60-аас дээш
10
6
40-өөс дээш
1
1
1
1
Үйлчилгээнд ажиллах автобусны 60-аас дээш
11-30
8
1
1
1
1-2
31-40
10
2
2
2
2
41-ээс дээш
10
3
3
3
3
Дунд багтаамжийн автобус
35-60 хүртэл
15
4
30-аас дээш
1
1
1
1
16-30
6
1
2
2
1-2
'31-ээс дээш
8
2
3
3
2
Бага багтаамжийн автобус
9-35 хүртэл
20
4
20-иос дээш
1
1
1
1
21-50
6
2
2
2
1-2
51-ээс дээш
8
3
3
2
2