Аймгийн Засаг даргын 2003 оны 
43 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
ХИЛ ЗӨРЧСӨН, ХАРИУЛГАГҮЙГЭЭС ХИЛД ТУЛСАН
МАЛЫГ МАЛЛАГААНД АВСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС
ГАРСАН ЗАРДЛЫГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖИШИГ ҮНЭ
 
 
 
Төрөл
Дундаж үнэ /мян.төг/
10 хувь буюу сарын хөлс /төгрөг/
Өдрийн хөлс /төгрөг/
1
Тэмээ
95,0
9500
316
2
Адуу
34,0
3400
113
3
Үхэр
90,0
9000
300
4
Хонь
20,0
2000
66
5
Ямаа
13,0
1300
43