Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 06 дугаар тогтоолын      хавсралт
 
 
ХҮН АМ, ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛААРХ ОРОН НУТГИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 
 
Дарга                                     Аймгийн Засаг дарга
 
Гишүүд                                   Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
                                                Аймгийн ЗДТГ-ын дарга
                                                Дархан сумын Засаг дарга
                                                Шарын гол сумын Засаг дарга
                                                Хонгор сумын Засаг дарга
                                                Орхон сумын Засаг дарга
                                                Нийгмийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
                                                Санхүү эдийн засгийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн дарга
                                                Төрийн захиргаа уудирдлагын хэлтсийн дарга
                                                ҮДББОБЗХ-ийн дарга
                                                Хууль зүйн хэлтсийн дарга
                                                Статистикийн хэлтсийн дарга
                                                БСГ-ын дарга
                                                ЭМГ-ын дарга
                                                ХХҮХ-ийн дарга
                                                НДХ-ийн дарга
                                                Хүний эрхийн үндэсний комиссын орон нутаг дахь
зохицуулагч
Нарийн бичгийн дарга         НБЗХ-ийн Хүн ам зүй, нийгмийн хамгааллын асуудал
                                                Хариуцсан мэргэжилтэн