Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 82 дугаар тогтоолын хавсралт


ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН


Зөвлөлийн дарга Аймгийн Засаг дарга

Нарийн бичгийн дарга Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц байгаль орчны бодлого
зохицуулалтын хэлтсийн дарга

Гишүүд Дархан сумын Засаг дарга
Шарын гол сумын Засаг дарга
Хонгор сумын Засаг дарга
Орхон сумын Засаг дарга
ҮДДБОБЗХ-ийн мэргэжилтэн
Залуучууд театрын дарга
Боловсрол соёлын газрын дарга
“Сэргэлэн” ХХК-ны захирал
“Нэхий” ХХК-ны захирал
ҮЭХ-ны “Залуу нас” амралтын газрын дарга
Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтсийн
“Гүнд” амралтын дарга
“Поликом” ХХК-ны “Жаргалан” амралтын
захирал
“Уламжлалт нөхөн сэргээх анагаах ухааны төв”-
ийн сувиллын захирал
“Дархан Дээд” сургуулийн аялал жуулчлалын
тэнхимийн эрхлэгч