Засгийн газрын 2006 оны 176 дугаар 
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
 
ГАМШГИЙН ЭМЗЭГ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН  ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЖУРАМ
/ЗГ-ын 2018 оны 67-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 
1.1. Аймаг, нийсл‎‎эл, сум, дүүрэг, баг, хороо (цаашид "нутаг д‎эвсгэрийн н‎эгж" гэх) болон аж ахуйн нэгж, байгууллагад тохиолдож болзошгүй гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг урьдчилан сэргийлэх,  аврах, хор уршгийг  арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга х‎эмжээний үндэ‎с болох гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ (цаашид "үнэлгээ" гэх)-ний ажлыг гүйцэтг‎эхэд энэхүү журмыг мөрдөнө.
         1.2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь харъяалал, өмчийн төрөл, х‎элбэрээс үл шалтгаалан гамшгийн ‎‎эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэнэ.
         1.3. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага үнэлгээ хийх ажлын хэсгийг томилно. Үнэлгээний ажлын материалыг эх хувиар нь хадгална. Ажлын хэ‎сэг нь үнэлгээний тайланг 2 хувь үйлдэж онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага болон үнэлгээ хийлгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагад өгнө.
1.4. Тухайн нутаг д‎э‎всгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллага гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэсэн эсэхэд онцгой байдлын асуудал ‎эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч хяналт тавина.
     1.5. Үнэлгээ хийлгээгүй үйл ажиллагаа явуулсан буюу үнэлгээ хийсний үндсэн дээр гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлээгүйн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчин, эд хөрөнгөд хохирол учирсан тохиолдолд тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.
1.6. Ажлын хэсэг нь үнэлгээг хангалтгүй хийсний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчин, эд хөрөнгөд хохирол учирсан бол зохих хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүл‎ээнэ.

Хоёр. Үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн эрх, үүрэг

2. Ажлын  хэсэг нь бүс нутгийн болон аж ахуйн н‎эгж, байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог, гамшгийн аюул, ослын нөхцөл байдлыг харгалзан үнэлгээ хийн‎э. Ажлын хэсэг холбогдох албад, байгууллагын мэргэжилтнээс бүрд‎энэ. 
 
          2.1. Үнэлгээ хийх ажлын хэсэг нь дор дурдсан эрхтэй байна:
 
                 2.1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт орших аж ахуйн нэгж, байгууллагад гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх;
 
                    2.1.2. үнэлгээний ажилд шаардлагатай баримт бичгийг үнэлгээ хийлгэж байгаа этгээдээс гаргуулан авах;
 
                   2.1.3. урьд нь хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний дүгнэлтийг ашиглах;
 
                   2.1.4. үнэлгээний тайланд хийсэн шүүмжийн дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.
 
  2.2. Үнэлгээ хийх ажлын хэсгийн үүрэг:
 
  2.2.1. үнэлгээний тайлан гаргах;
 
  2.2.2. үнэлгээний ажлын тайланг холбогдох бусад баримт бичгийн хамт үнэлгээ хийлгэсэн нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргүүлэх;
 
       2.2.3. үнэлгээний эцсийн үр дүнгийн талаар хариуцлага хүлээх;
 
              2.2.4. тухайн   аж   ахуйн   нэгж,   байгууллагын   үйл   ажиллагаа, техник, технологи, бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах.
 
Гурав. Үнэлгээ хийлгэж байгаа аж ахуйн нэгж,                  
       байгууллагын бүрэн эрх, үүрэг
 
3.1. Үнэлгээ хийлгэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дор дурдсан бүрэн эрхтэй байна:
 
             3.1.1. тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаа, техник, технологи, бизнестэй холбоотой зарим мэдээллийг нууцлахыг үнэлгээний ажлын хэсгээс шаардах;
 
            3.1.2. үнэлгээ хийлгэх хүсэлтээ онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргах;
 
            3.1.3. гамшгийн ‎‎ эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх;
 
            3.1.4. үнэлгээ хийхэд шаардлагатай баримт бичгийг ажлын хэсэгт гаргаж өгөх.
 
Дөрөв. Үнэлгээ хийх
 
          4.1. Үнэлгээ хийх ажлын хэсэг нь үнэлгээг гамшгийн аюул, осол тус бүрийн онцлогт тохирсон аргачлалын дагуу хийнэ.
 
          4.2. Үнэлгээ хийхдээ аюул осол, тохиолдож болзошгүй шалтгаан, түүний хамрах хүрээ, нутаг дэвсгэр, далайц, хүндрэл, нөлөөлж болох байгаль, цаг уурын нөхцөл, тохиолдох давтамжийн магадлал, сүйтгэл учруулах механизм, сүйтгэлд хамгийн их өртөгдөх зүйл болон үйлдвэрлэл, технологийн үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн чанарын   баталгаа, аюулгүй ажиллагааны системийн удирдлага, зохион байгуулалт, гамшгаас учрах нийгэм, эдийн засгийн болзошгүй үр дагавар зэргийг цогцоор нь авч үзнэ.
 
          4.3. Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээнд хүн ам, эд хөрөнгийг авран хамгаалах асуудалтай хамт эдийн засаг, нийгэмд учруулах сөрөг үр дагаврыг бууруулах менежментийг тусгана.
 
          4.4. Үнэлгээ хийхэд тухайн нутаг дэвсгэрийн байр зүйн зураг болон бусад шаардлагатай материалыг ашиглана.
 
          4.5. Ажлын хэсэг нь үнэлгээ хийх гэж байгаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай нарийвчлан танилцах бөгөөд судалгааны ажлыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гүйц‎эт‎гэж болно. Үнэлгээ хийсний дараа тайлан гаргана.
 
          4.6. Тайланд дараахь зүйлийг тусгасан байна:
 
·        үнэлгээ хийлгэж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны талаархи товч тодорхойлолт;
·        гамшгийн аюулын судалгаа, шинжилгээ;
·        эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ;
·        үнэлгээнд хийх дүгнэлт;
·        эмзэг байдлыг бууруулах талаархи зөвлөмж.
 
Тав. Үнэлгээ хийлгэх үйл ажиллагааны санхүүжилт
 
          5.1. Тухайн нутаг д‎‎эвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга нь гамшгийн ‎эмзэг байдал, ‎эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд шаардагдах хөрөнгийг гамшгаас хамгаалах арга х‎‎эмжээний төсөвт тусгана.
 
          5.2. Хувийн болон хамтарсан хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн   нэгж, байгууллага нь үнэлгээ хийлгэхэд шаардагдах хөрөнгийг өөрөө хариуцна.
 
          5.3. Үн‎‎элгээний зардалд ажлын хэсгийн гишүүдэд олгох урамшуулал, томилолт, тээврийн болон шуудан холбоо, байр, бичиг х‎эрэг, судалгаа, шинжилг‎ээний зардлыг тусгана.
 
 
 
--------оОо--------