Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 57 дугаар
тогтоолын нэгдүгээр хавсралт


Манлай сумын нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн тусгай
хамгаалалтанд авсан талбайн булангийн цэгүүдийн
солбицол1. 1060 53’ 00” 440 25’ 00”

2. 1070 00’ 00” 440 25’ 00”

3. 1070 00’ 00” 440 02’ 30”

4. 1060 49’ 30” 440 02’ 30”

5. 1060 49’ 30” 440 04’ 00”

6. 1060 49’ 47” 440 04’ 00”

7. 1060 49’ 47” 440 03’ 10”

8. 1060 53’ 32” 440 03’ 10”

9. 1060 53’ 32” 440 05’ 50”

10. 1060 50’ 00” 440 05’ 50”

11. 1060 50’ 00” 440 14’ 00”

12. 1060 53’ 40” 440 14’ 00”

13. 1060 53’ 40” 440 15’ 00”

14. 1060 53’ 00” 440 15’ 00” солбицол бүхий 45033 га талбай.