Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
Тэргүүлэгчдийн 2008 оны 07 дугаар сарын 04-ний
өдрийн 60 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт


“АТРЫН ГУРАВ ДАХЬ АЯН”
АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН  


Зөвлөлийн дарга - аймгийн Засаг дарга

Орлогч дарга - Үйлдвэрлэл, дэд бүтэц, байгаль орчны бодлого зохицуулалтын
хэлтсийн дарга

Гишүүдэд - Хүнс, Хөдөө аж ахуйн /ХХАА/ газрын дарга

- Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга

- Байгаль Орчны Албаны дарга

- Газрын албаны дарга

- Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч

- Сумдын Засаг дарга

- ҮДББОБЗХ-ийн ХХАА-н мэргэжилтэн

- ҮДББОБЗХ-ийн үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний мэргэжилтэн

- МХГ-ын ургамал хорио цээрийн улсын байцаагч

- ХХААГ-ын усны мэргэжилтэн

- ХХААГ-ын хүнсний мэргэжилтэн

- “Говь гарден” ХК-ны захирал

- “Говийн оргил” хоршооны дарга

- Даланбулагийн услалтын системийн ахлагч

- Шим мандал” ХЭАА-н эзэн

Нарийн бичгийн дарга -ХХААГ-ын газар тариалан техник технологийн
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн