ХАВСРАЛТ
 
ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАГА ХУРЛААС 1919 ОНООС ХОЙШ ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОРЧИНТОЙ ХОЛБООТОЙГООР БАТЛАСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ
 
Он
 Конвенц
Зөвлөмж
1921
13. Цагаан бал (барилгын будаг)
 
1929
 27. Жин тэмдэглэх (усан онгоцоор тээвэрлэх ачаан дээр)
 
1937
62. Барилгын ажил дахь аюулгүй байдал
53. Барилгын ажил дахь аюулгүй байдал
1946
73. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (далайчид)
79. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (далайчид)
 
77. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (аж үйлдвэрийн салбар)
 
 
78. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн эмнэлгийн үзлэг (аж үйлдвэрийн бус салбар)
 
1947
81. Хөдөлмөрийн хяналт
 
81. Хөдөлмөрийн хяналт
 
 
82. Хөдөлмөрийн хяналт (уул уурхай, тээвэр)
1949
92. Багийг байрлуулах (хянаж өөрчилсөн)
 
1953
 
 
97. Ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах
1958
 
105. Усан онгоцон дахь
 эмийн сангийн тухай
 
 
 
106. Далайд эрүүл
 мэндийн зөвлөгөө өгөх
1959
113. Эмнэлгийн үзлэг
 
112. Үйлдвэрийн газар дахь
эрүүл мэндийн үйлчилгээ (загасчид)
1960
115. Цацрагаас хамгаалах
 
114. Цацрагаас хамгаалах
1963
119. Хамгаалах (машин механизм)
118. Хамгаалах (машин механизм)
1964
120. Эрүүл ахуй (худалдаа болон албан газар)
120. Эрүүл ахуй (худалдаа болон албан газар)
 
121. Үйлдвэрийн ослын тэтгэмж
121. Үйлдвэрийн ослын тэтгэмж
1965
124. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн (газар доор ажиллах) эмнэлгийн үзлэг
 
1967
127. Ачааны дээд жин
128. Ачааны дээд жин
1969
129. Хөдөлмөрийн хяналт (хөдөө аж ахуй)
133. Хөдөлмөрийн хяналт (хөдөө аж ахуй)
1970
133. Багийг байрлуулах (нэмэлт заалтууд)
140. Багийг байрлуулах (агааржуулалт)
 
 
141. Багийг байрлуулах (шуугиантай тэмцэх)
 
134. Ослоос урьдчилан сэргийлэх (далайчид)
142. Ослоос урьдчилан сэргийлэх (далайчид)
1971
136. Бензол
144. Бензол
1974
139. Мэргэжлээс шалтгаалах хорт хавдар
147. Мэргэжлээс шалтгаалах хорт хавдар
1977
148. Үйлдвэрлэлийн орчин (агаарын бохирдол, шуугиан, чичиргээ)
156. Үйлдвэрлэлийн орчин (агаарын бохирдол, шуугиан, чичиргээ)
1979
152. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуй (далайн боомт)
160. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал болон эрүүл ахуй (далайн боомт)