Төрийн өмчийн хорооны  2010 оны
 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 342 тоот
тогтоолын 3 хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН

ХОРОО

 
 
 
КОНЦЕСС ОЛГОХ УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН
САНАЛ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 он

1.      НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
 
1.1.  Энэхүү журмаар концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын урьдчилсан болон уралдаант шалгаруулалтын үед оролцох санал, төслийн саналыг үнэлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
 
1.2.  Оролцох санал, төслийн саналыг үнэлэх үйл ажиллагааг эрх бүхий этгээдээс томилсон уралдаант шалгаруулалтын комисс батлагдсан уралдаант шалгаруулалтын хуваарийн дагуу явуулна.
 
1.3.  Уралдаант шалгаруулалтын үнэлгээний зорилго нь урьдчилсан шалгаруулалтын үед ирүүлсэн оролцох саналыг урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичгийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлж хамгийн сайн хангасан тодорхой тооны оролцогчдын жагсаалт гаргах, уралдаант шалгаруулалтын үед  ирүүлсэн төслийн саналыг уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлж хамгийн сайн нөхцөл санал болгосноос нь эхлүүлэн дараалуулсан жагсаалт гаргахад оршино.
 
1.4.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь Концессын тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газраас баталсан “Концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын журам” болон энэхүү журмыг мөрдлөг болгон ажиллана.
 
1.5.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь Концессын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаас гадна, хууль дээдлэх, шударга ёс, хариуцлагатай, нээлттэй өрсөлдөөний зарчмыг удирдлага болгоно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.      НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ
 
Санал: урьдчилсан шалгаруулалтын үед оролцох саналыг, уралдаант шалгаруулалтыг үед төслийн саналыг;
 
Оролцох санал гаргагч: урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу оролцох саналаа ирүүлсэн этгээдийг;
 
Оролцогч: урьдчилсан шалгаруулалтаар сонгогдсон этгээдийг;
 
Оролцох санал: оролцох хүсэлт гаргасан этгээдээс урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу ирүүлсэн саналыг;
 
Төслийн санал: оролцогчдоос уралдаант шалгаруулалтын баримт бичгийн дагуу ирүүлсэн саналыг;
 
 
Төслийн саналын баталгаа: уралдаант шалгаруулалтын хүчинтэй байх хугацаа дуустал төслийн санал хүчин төгөлдөр байх, шалгарсан тохиолдолд концессын гэрээ байгууллахыг баталгаажуулж оролцогчоос эрх бүхий этгээдийн хүлээн зөвшөөрсөн хэлбэрээр ирүүлсэн баталгааг;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.      САНАЛ ҮНЭЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ
 
3.1.  Нууцлал
Саналыг нийтийн өмнө нээсний дараа шалгарсан оролцогчтой гэрээ байгуулах хүртэл саналыг хянан үзэх, тодруулах, үнэлэх болон гэрээ байгуулах эрх олгох тухай дүгнэлттэй холбоотой аливаа мэдээллийг энэ үйл ажиллагаатай албан ёсоор холбогдолгүй этгээдэд задруулахгүй байх.
 
3.2.  Тодруулга болон өөрчлөлт
Саналыг нээснээс хойш саналд өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөхгүй. Харин зөвхөн  саналын агуулга, тооцооллыг өөрчлөхөөс бусад чиглэлээр тайлбар, тодруулга ирүүлэхийг оролцох санал гаргагч болон төслийн санал гаргагчаас шаардаж болно. Эдгээр тайлбар, тодруулгыг авахдаа зөвхөн бичгээр харилцана. Тайлбар, тодруулга авах хүсэлтийн хариуд оролцох саналын болон төслийн саналын тооцооллыг өөрчлөхөд хүргэх аливаа асуудлыг саналын үнэлгээнд авч үзэхгүй. Тайлбар, тодруулгатай холбоотойгоор харилцсан бүх баримт, материалыг эрх бүхий этгээд хадгалж, концесс олгох уралдаант шалгаруулалтын хавтаст материалд хавсаргана.
 
3.3.  Баримт бичгийн дагуу ирүүлсэн саналыг үнэлэх
Урьдчилсан болон уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт заасан нөхцөл, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу саналыг үнэлнэ.
 
3.4.  Санал үнэлэхээс  татгалзах
Эрх бүхий этгээд хүлээн авсан бүх саналыг концессын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 3, 14 дүгээр зүйлийн 3-т заасныг үндэслэн урьдчилсан болон уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт заасан нөхцөл, шаардлагын дагуу хянан үзэх ба шаардлагад нийцээгүй гэж тогтоогдсон саналыг үнэлэхээс татгалзана.
 
Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь аливаа санал худал хуурмаг, бүрэн бус, зарим мэдээллийг нуун дарагдуулсан гэж үзсэн, эсхүл оролцогчид урьдчилсан шалгаруулалтын үед тавигдсан ерөнхий шаардлагатай холбоотой ямарваа нэгэн өөрчлөлт гарсан боловч, ерөнхий шаардлагыг уралдаант шалгаруулалтын үед үргэлжлүүлэн хангаж байгаа гэдгээ нотолж чадаагүй тохиолдолд тухайн төслийн саналыг үнэлэхээс татгалзах эрхтэй байна.
Оролцогч нь төслийн саналын баталгааг төслийн саналтай хамт ирүүлээгүй тохиолдолд саналыг нээлгүйгээр буцаана.
 
3.5.  Төслийн санал хүчинтэй байх хугацааг сунгах
3.5.1.     Уралдаант шалгаруулалтын комисс төслийн саналын “санал хүчинтэй байх хугацаа”-нд багтаж үнэлгээг хийж, гэрээ байгуулах эрх олгохтой холбоотой боломжит бүх зохион байгуулалтыг хийнэ. Зөвхөн эрх бүхий этгээдээс үл хамаарах, урьдчилан тооцох боломжгүй байсан онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд саналын хүчинтэй байх хугацааг сунгахаар шийдвэрлэж болох ба энэ тохиолдолд уралдаант шалгаруулалтын комисс бүх уралдаант шалгаруулалтад оролцогчдод хандаж өөрсдийн санал хүчинтэй байх хугацааг сунгах талаар мэдэгдэл гаргана.
 
3.5.2.     Өөрийн санал хүчинтэй байх хугацааг сунгахыг зөвшөөрсөн оролцогчоос төслийн саналынх нь агуулгыг өөрчлөхийг санал болгох, эсхүл өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохыг хориглоно.
3.5.3.     Өөрийн санал хүчинтэй байх хугацааг сунгаагүйгээс уралдаант шалгаруулалтад цаашид оролцох боломжгүй болсон оролцогчийн төслийн саналын баталгааг хүчингүй болгоно.
 
3.6.  Алдааг залруулах
Уралдаант шалгаруулалтын комисс төслийн саналын тооцооллын буюу арифметик алдааг залруулж оролцогчид бичгээр мэдэгдэнэ. Уралдаант шалгаруулалтын комиссын хийсэн залруулгыг оролцогч хүлээн зөвшөөрсөн эсэхийг үнэлгээний явцад бичгээр баталгаажуулна. Залруулгын үр дүнд аль нэг төслийн саналын тоцоолол өөрчлөгдөж өөр төслийн саналын тооцооллоос өссөн буюу буурсан бол энэ тухай тайлбарыг маягт 5-д тэмдэглэнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      ОРОЛЦОХ САНАЛЫГ ҮНЭЛЭХ
 
4.1.  Үнэлгээний дараалал
Оролцох саналыг нээсэн даруй энэхүү журмын дагуу үнэлнэ. Оролцох саналын иж бүрдэл бүрэн эсэх, зааварчилгааны дагуу бэлтгэж ирүүлсэн эсэх, оролцох санал гаргагчдад тавих ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж, “тэнцсэн/ тэнцээгүй” гэсэн үнэлгээ тавина. Зөвхөн “тэнцсэн” үнэлгээ авсан саналд санхүүгийн чадавхийн болон техник, технологийн чадварын үнэлгээ хийнэ.
Оролцох саналын санхүүгийн чадавхийн болон техник, технологийн чадварыг үнэлгээний шалгуур тус бүрээр уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүн бүр 10 хүртэл оноо тавьж үнэлнэ. Уралдаант шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн дарга нь гишүүн тус бүрийн өгсөн оноог оролцох санал гаргагч тус бүрээр дундажлан нэгтгэх, санхүүгийн чадавхийн болон техник, технологийн чадварын оноог жигнэн нэгтгэж оролцох саналын үнэлгээний оноог гаргана. Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь оролцох санал гаргагч тус бүрийн оролцох саналын үнэлгээний оноонд үндэслэн оролцогчдын жагсаалт гаргана. Уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүд дээрх тооцоололуудыг алдаагүй гүйцэтгэснийг нягталж, холбогдох маягтуудад гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
 
4.2.  Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд
Оролцох санал гаргагчийн саналыг дараахь шалгуур үзүүлэлтүүдээр үнэлнэ. Үүнд:
4.2.1.     Ерөнхий шаардлага ;
4.2.2.     Санхүүгийн чадавхи;
4.2.3.     Техник, технологийн чадвар.
 
4.3.  Ерөнхий шаардлагын үнэлгээ
Оролцох санал гаргагч нь ерөнхий шаардлагыг хангасан эсэхийг дараахь мэдээлэл, нотлох баримтад үндэслэн тогтооно. Үүнд:
4.3.1.     Хуулийн этгээд, эсхүл түншлэлийн гишүүдийн бүртгүүлсэн газар, бизнесийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, хаягийг тодорхойлсон улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбар, эсхүл үүсгэн байгуулагдсаныг нотлох түүнтэй адилтгах бусад баримт бичиг;
4.3.2.     Санал гаргагч, эсхүл түншлэл, түүний гишүүдийг төлөөлөх эрх олгосон этгээдийн итгэмжлэл;
4.3.3.     Түншлэлийн хувьд талууд хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн хамтран ажиллах гэрээний  хуулбар;
4.3.4.     Оролцох санал гаргагчдад өгөх зааварчилгааны ерөнхий шаардлагад дурдагдсан нөхцөл байдал үүсч байсан бол энэ тухайгаа уралдаант шалгаруулалтын комиссд мэдэгдэж, холбогдох шүүх эрх бүхий байгууллагын гаргасан шийдвэр, тухайн нөхцөл байдал арилсан тухай холбогдох баримт, нотолгоо.
 
4.4.  Санхүүгийн чадавхийн үнэлгээ
Санхүүгийн чадавхийн үнэлгээ нь оролцох санал гаргагчийн санхүүгийн чадавхи болон тус төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтийг бүрдүүлэх чадварыг үнэлнэ.
 
4.5.  Техник, технологийн чадварын үнэлгээ
Техник, технологийн чадварын үнэлгээ нь оролцох санал гаргагч төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах туршлага, удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин, техник хэрэгсэл, технологийн чадвартай эсэхийг үнэлнэ.
 
4.6.  Үнэлгээний аргачлал
Саналын иж бүрдэл бүрэн эсэх, зааварчилгааны дагуу бэлтгэж ирүүлсэн эсэх, оролцох санал гаргагчдад тавих ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг шалгаж, “тэнцсэн/ тэнцээгүй” гэсэн үнэлгээг тогтоож Маягт 6-ыг бөглөнө. Зөвхөн “тэнцсэн” үнэлгээ авсан саналд санхүүгийн чадавхийн болон техник, технологийн чадварын үнэлгээ хийнэ.
Шалгуур үзүүлэлт, дэд үзүүлэлт тус бүрээр 10 хүртэл оноо тавьж, авсан оноонуудыг жигнэн нэгтгэх замаар 100 онооноос авах дундаж оноог тооцож гаргана. Санхүүгийн чадавхийн үнэлгээниий нийт оноод эзлэх жин [20-50]%, техник, технологийн чадварын үнэлгээниий нийт оноод эзлэх жин [50-80]% байна. Урьдчилсан шалгаруулалтад тэнцэхийн тулд санхүүгийн чадавхи болон техник, технологийн чадварын нэгдсэн үнэлгээгээр [60-70] ба түүнээс дээш оноо авсан байх шаардлагатай. Оролцох саналын санхүүгийн  чадавхийн үнэлгээний оноог Маягт 7, техник, технологийн чадварын үнэлгээний оноог Маягт 8, нийлбэр оноог Маягт 9-өөр тус тус үнэлж , үнэлгээний дарааллыг Маягт 10-д тусгана.  
 
Оролцох саналын үнэлгээний оноог доорх хүснэгтээр үзүүлэв. Үнэлгээг бүхэл тоогоор тавина.
Үнэлгээ
Тайлбар                                                                                     
Оноо
Муу
шалгуурыг хангаагүй
1-4
Дунд
зарим шаардагдах туршлага/чадавхи байгаа ч зайлшгүй хангах шалгуурт хүрээгүй
5-6
Сайн
зайлшгүй хангасан байх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан
7-8
Онц
зайлшгүй хангасан байх шалгуур үзүүлэлтүүдээс давсан
9-10
 
 
 
             Үнэлгээний аргачлалын тоймыг доорх хүснэгтээр үзүүлэв.[1]
 
Шалгуур Үзүүлэлтүүд
Дэд Үзүүлэлтүүд
Урьд.Ш.Б.Б-ийн Харгалзах Маягт
Жин (%)
Санхүүгийн чадавхи
Санхүүгийн чадавхи
Урьд.Ш Маягт 4
[   ]
Шаардагдах санхүүжилтийг бүрдүүлэх чадавхи
Урьд.Ш Маягт 5
[   ]
Нийлбэр
[20-50]
 
 
 
Техник, технологийн чадвар
Зураг төслийн ажлын туршлага
Урьд.Ш Маягт 6
[   ]
Барилгын ажлын туршлага
Урьд.Ш Маягт 7
[   ]
Ашиглалтын үйл ажиллагааны туршлага
Урьд.Ш Маягт 8
[   ]
Концессын төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлага
Урьд.Ш Маягт 9
[   ]
Санал гаргагчийн бүтэц, зохион байгуулалт
Урьд.Ш Маягт 10
[   ]
Техник хэрэгсэл
Урьд.Ш Маягт 11
[   ]
Удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин
Урьд.Ш Маягт 12
[   ]
Нийлбэр
[50-80]
                             Бүгд
100
 
 
4.7.  Оролцох санал гаргагчийг тодорхой тоогоор хязгаарлах
Эрх бүхий этгээд нь концессын зүйлийн онцлогоос шалтгаалан оролцогчдын жагсаалтыг урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичигт тусгасан үнэлгээний авбал зохих нийт 100 онооны [60-70] ба түүнээс дээш оноо авсан оролцох санал гаргагчдаас шалгуур үзүүлэлтүүдийг хамгийн сайн хангаж байгаа [4-6] хүртэлх тооны оролцох санал гаргагчаар хязгаарлан дараагийн уралдаант шалгаруулалтын үед оруулна.
 
 
 
 
 
5.      ТӨСЛИЙН САНАЛЫГ ҮНЭЛЭХ
 
5.1.  Үнэлгээний дараалал
Төслийн саналыг энэхүү журмын дагуу үнэлнэ. Эхлээд техникийн саналыг үнэлж, зөвхөн техникийн санал нь тэнцсэн оролцогчдын санхүүгийн саналыг үнэлнэ.
Техникийн болон санхүүгийн саналын шалгуур тус бүрээр уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүн бүр 10 хүртэл оноо тавьж үнэлнэ. Уралдаант шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн дарга нь гишүүн тус бүрийн өгсөн оноог оролцогч тус бүрээр дундажлан нэгтгэх, техникийн саналын шалгуур үзүүлэлтүүдийн оноог жигнэн нэгтгэх, санхүүгийн  саналын шалгуур үзүүлэлтүүдийн оноог жигнэн нэгтгэх, төслийн техникийн болон санхүүгийн саналын үнэлгээний оноог жигнэн нэгтгэж төслийн саналын үнэлгээний оноог гаргана. Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь оролцогч тус бүрийн төслийн саналын үнэлгээний оноонд үндэслэн оролцогчдын дараалулсан жагсаалт гаргана. Уралдаант шалгаруулалтын комисын гишүүд дээрх тооцоололуудыг алдаагүй гүйцэтгэснийг нягталж, холбогдох маягтуудад гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
 
Техникийн саналын үнэлгээ[2]
Оролцогчдын ирүүлсэн төслийн саналыг хянан үзэж маягт 17-г бөглөнө. Техникийн санал бүрэн бус, эсхүл төслийн саналын баталгааг ирүүлээгүй бол техникийн саналыг үнэлэхгүй.  
Техникийн санал уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг, концессын гэрээнийн төсөлд тусгасан төслийн үр дүнд тавигдах шаардлагыг хэр хангаж байгааг маягт 19-ын дагуу оноогоор үнэлнэ.
 Техникийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр 10 хүртэл оноо тавьж, авсан оноонуудыг жигнэн нэгтгэх замаар 100 онооноос авах дундаж оноог тооцож гаргана. Техникийн саналын үнэлгээнд тэнцэхийн тулд хамгийн багадаа [60-70] оноо авсан байх шаардлагатай. Төслийн саналын үнэлгээниий нийт оноонд техникийн саналын эзлэх жин [60-80]% байна.  
           
Төслийн саналын үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт тус бүрт өгөх оноог дараахь хүснэгтээр үзүүлэв. Үнэлгээний оноог бүхэл тоогоор тавина.
Үнэлгээ
Тайлбар                                                                                     
Оноо
Муу
шалгуурыг хангаагүй
1-4
Дунд
зарим шаардагдах туршлага/чадавхи байгаа ч зайлшгүй хангах шалгуурт хүрээгүй
5-6
Сайн
зайлшгүй хангасан байх шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан
7-8
Онц
зайлшгүй хангасан байх шалгуур үзүүлэлтүүдээс давсан
9-10
 
Техникийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүснэгт
 
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Жин
(%)
Техникийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны үнэлгээ:
Оролцогчийн ирүүлсэн техникийн төлөвлөгөө, Концессын гэрээний хавсралт болох Зураг төсөл, техникийн үзүүлэлтүүд, Барилгын ажлын төлөвлөгөө, Шалгах, хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөө, Ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Шилжүүлэн өгөх төлөвлөгөө зэрэгт үндэслэн үнэлгээг хийнэ
[   ]
Үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж:
Оролцогчийн ирүүлсэн Концессын гэрээний хавсралт болох Ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Шилжүүлэн өгөх төлөвлөгөө зэрэгт үндэслэн үнэлгээг хийнэ
[   ]
Концессын гэрээний төслийн ерөнхий нөхцөлийн үнэлгээ:
Оролцогчийн ирүүлсэн төслийн гэрээнүүдийн төсөлд оруулсан өөрчлөлтийн тоймд үндэслэн үнэлгээг хийнэ
[   ]
Байгаль орчныг хамгаалах шаардлага хангаж байгаа эсэх:
Оролцогчийн ирүүлсэн Концессын гэрээний хавсралт болох Ашиглалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд үндэслэн үнэлгээ хийнэ
[   ]
Нийт
[100]%
 
 
5.2.  Санхүүгийн саналын үнэлгээ
Техникийн санал нь тэнцсэн оролцогчийн санхүүгийн саналыг оноогоор үнэлнэ. Санхүүгийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт тус бүрээр 10 хүртэл оноо тавьж, авсан оноонуудыг жигнэн нэгтгэх замаар 100 онооноос авах дундаж оноог тооцож маягт 20-ыг бөглөнө. Төслийн саналын үнэлгээниий нийт оноонд санхүүгийн саналын эзлэх жин[20-40]%  байна.  
 
            Санхүүгийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүснэгт
Шалгуур үзүүлэлтүүд
Жин (%)
Санхүүгийн загварын үнэлгээ:
Оролцогчийн ирүүлсэн Санхүүгийн загварт үндэслэн концессын гэрээний хугацаанд гүйцэтгэх ажил, үзүүлэх үйлчилгээний үнэ, төлбөрийн тухайн үеийн нийт хэмжээ, тэдгээрийн өнөөгийн үнэ цэнийг харгалзан үзэж үнэлгээг хийнэ
[   ]
Төслийн зардлын үнэлгээ:
Оролцогчийн ирүүлсэн Төслийн зардлын задаргаанд үндэслэн зураг төсөл, барилгын ажлын өртөг, урсгал зардал, нийт хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнийг харгалзан үзэж үнэлгээг хийнэ
[   ]
Төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, түүний хэлбэр, хэмжээ:
Оролцогчийн ирүүлсэн Концессын гэрээний төсөл, Санхүүгийн загварт үндэслэн үнэлгээг хийнэ
[   ]
Санхүүжилтийн төлөвлөгөө:
Оролцогчийн ирүүлсэн Санхүүжилтийн төлөвлөгөөнд үндэслэн үнэлгээ хийнэ
[   ]
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө:
Оролцогчийн ирүүлсэн бусад санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн үнэлгээ хийнэ
[   ]
Нийт
[100]%
 
Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь оролцогчдын тоо, төслийн санал ирүүлсэн оролцогч бүрээр үнэлгээнд авсан дүн, оролцогчдын дараалуулсан жагсаалтыг маягт 22-ийн дагуу бэлтгэнэ.
 
 
5.3.  Давуу байдал олгох[3]
Өөрийн санаачилгаар концессын гэрээ байгуулах төслийн саналаа ирүүлсэн оролцогчийн төслийн саналыг үнэлэхдээ Концессын тухай хуулийн 18.7-д заасны дагуу давуу байдал олгох ба түүний техникийн саналыг үнэлгээний оноон дээр 10 оноо нэмж үнэлнэ.
 
 
 
 
6.      ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙХ
 
6.1.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс оролцогчдын дараалуулсан жагсалтын дагуу эхний оролцогчоос эхлүүлэн концессын гэрээний нөхцөлийн талаар хэлэлцээ хийнэ.
6.2.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс тухайн оролцогчтой хэлэлцээ хийх хуваарь, асуудлуудын жагсаалтыг урьдчилан тохиролцоно.
6.3.  Урьдчилан тохиролцсон жагсалтад ороогүй аливаа асуудлын талаар хэлэлцээ хийхгүй ба  хэлэлцээний явцад тохиролцсон зүйлсийг эргэн авч үзэхгүй.
6.4.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс гэрээний нөхцөл дээр тохиролцохгүй бол хэлэлцээг дуусгалгүйгээр орхиж дараагийн оролцогчтой хэлэлцээ хийх эрхтэй байна.
6.5.  Тухайн оролцогчтой тохиролцсон гэрээний нөхцөл нь өмнөх хэлэлцээ хийсэн оролцогчийн санал болгосон нөхцөлөөс эрх бүхий этгээдэд илүү таатай байх зарчим баримтлана.
6.6.  Уралдаант шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн дарга хэлэлцээний протокол хөтлөх ба тохиролцсон зүйлсийг тэмдэглэлд хөтлөнө.
 
 
 
 
7.      ҮНЭЛГЭЭНИЙ  ДҮНГ ХҮРГҮҮЛЭХ
 
7.1.  Уралдаант шалгаруулалтын комисс концессын гэрээний төсөл болон холбогдох бусад гэрээний төслийг бэлтгэж гэрээний нөхцөлийг хамгийн сайн харилцан тохирсон оролцогчтой концессын гэрээ байгуулах саналыг үнэлгээний тайлангийн хамт эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.
7.2.  Үнэлгээний дүнд маяг 23-ын дагуу бөгөлсөн тойм мэдээлэл, хэлэлцээний протокол, маяг 24-ийн дагуу бөгөлсөн шалгарсан оролцогчийн мэдээллийг оруулна.
7.3.  Үнэлгээний дүнд уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүн бүр гарын үсэг зурж баталгаажуулна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.      УРЬДЧИЛСАН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТУУД
 
Маягт 1.  Үнэлгээний мэдээлэл
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
1.1    Эрх бүхий этгээдийн нэр
           
1.2    Концессын төслийн нэр, дугаар
           
1.3    Оролцох санал хүлээн авах эцсийн хугацаа
(a)    зарлагдсан
(b)    өөрчилсөн
 
           
           
1.4    Уралдаант шалгаруулалтын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс
 
1.5    Оролцох санал үнэлсэн он сар өдөр
 
                                                                       
                                                                       
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн даргын гарын үсэг:  ________________________                          
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 2.  Оролцох саналын нээлт

(Нээлтийн үед зарлах мэдээлэл)
 
Төслийн дугаар:  _______________________________________________________ 
 
Оролцох саналын нээлтийн огноо:________________________
Цаг:  _________________
 
Оролцох санал гаргагчийн нэр:
____________________________________________________________              
 
 
(а)       Гаднах дугтуй битүүмжлэгдсэн эсэх? Тийм/Үгүй
 
(б)       Саналын маягтууд, түүний хавсралтууд бүрэн эсэх? Тийм/Үгүй
 
(с)        Шаардлагатай тооны хуулбарууд хавсаргасан эсэх?  Тийм/Үгүй
 
(д)       Оролцох санал гаргагчийн нэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн даргын гарын үсэг:  ________________________                              
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 3.  Оролцох саналын нээлт

 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
3.1    Оролцох санал авах эцсийн хугацаа
(а)   зарлагдсан огноо
(б)   хугацаа сунгасан бол огноо
 
____________________________________
____________________________________
3.2    Оролцох санал нээсэн огноо, цаг
____________________________________
3.3    Ирүүлсэн  саналын тоо
____________________________________
3.4    Оролцох санал гаргагчдын нэрс
1.
2.
3.4    Оролцох саналаа буцааж авсан санал гаргагчдын нэрс
1.
2.
3.5   Оролцох саналд нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн санал гаргагчдын нэрс
 
1.
2.
 

 

Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн даргын гарын үсэг:  ________________________                              
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 4. Урьдчилсан шалгаруулалтад байлцсан этгээдүүд

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүд
 
Нэрс
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оролцох санал гаргагчдын нэрс
 
Нэрс
Албан тушаал
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бусад нэрс
 
Нэрс
Албан тушаал
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 5. Урьдчилсан шалгаруулалтын явц

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
2.1    Урьдчилсан шалгаруулалт зарлаж мэдээлсэн
(a)    анх зарлагдсан
(б)    дахин зарлагдсан
(в)    өдөр тутмын болон бусад сонин, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
(г)    урьдчилсан шалгаруулалтын зарын хуулбарыг хавсаргасан эсэх
 
           
           
2.2    Урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичиг
(a)    Нэр, бэлтгэгдсэн он сар өдөр
(б)    Эрх бүхий этгээд баталсан он сар өдөр
(в)    Хүсэлт гаргагчдад олгож эхэлсэн он сар өдөр
 
           
           
           
2.3    Урьдчилсан шалгаруулалтын баримт бичиг худалдан авсан этгээдийн тоо
                                                                       
2.4    Баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт  оруулсан бол
(a)    огноо /бүгдийг жагсаана уу/
(б)    батлагдсан он сар
 
1.                      2.                      3.                 
1.                      2.                      3.                 
2.5    Оролцох санал ирүүлэх эцсийн хугацаа
(a)     зарлагдсан он сар өдөр цаг
(б)     өөрчлөлт оруулсан бол
 
2.6    Ирүүлсэн оролцох саналын тоо
                                                                       
 

 

 

 

Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн даргын гарын үсэг:  ________________________                              
 
Огноо, цаг:  _______________
 
Маягт 6. Ерөнхий шаардлагыг хянан үзэх
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Оролцох санал гаргагчийн нэр
Оролцох санал ирүүлсэн он сар
Магадлах
Тэнцсэн/
тэнцээгүй эсэх
Тайлбар
Саналын иж бүрдэл
Зааварчилгааны дагуу бэлтгэгсэн эсэх
Ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа эсэх
1
 “А”
 
Бүрэн
Тийм
Тийм
Тэнцсэн
 
2
 “Б”
 
Дутуу
Тийм
Үгүй
Тэнцээгүй
 
3
 “В”
 
 
 
 
 
 
4
 “Г”
 
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт 7. Санхүүгийн чадавхийг хянан үзэх

 

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Санхүүгийн чадавхи: 30% (20%-50%)
Оролцох санал гаргагч А
Оролцох санал гаргагч Б
Оролцох санал гаргагч С
Шалгуур үзүүлэлт
Жин
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Санхүүгийн чадавхи
Санхүүгийн харьцаа
 
 
 
 
 
 
 
Цэвэр мөнгөн урсгалын хэмжээ
 
 
 
 
 
 
 
Санхүүжилт бүрдүүлэх чадвар
Сахүүжилтийн ерөнхий төвөвлөгөө
 
 
 
 
 
 
 
Сахүүжилт бүрдүүлэх чадвар
 
 
 
 
 
 
 
Өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэр
 
 
 
 
 
 
 
Санхүүгийн чадавхийн нийлбэр оноо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт 8. Техник, технологийн чадварыг хянан үзэх
 
 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
Техник, технологийн чадвар: 70% (50%-80%)
Оролцох санал гаргагч А
Оролцох санал гаргагч Б
Оролцох санал гаргагч С
Шалгуур үзүүлэлт
Жин
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Зураг төслийн ажлын туршлага
 
 
 
 
 
 
 
Барилгын ажлын туршлага
 
 
 
 
 
 
 
Ашиглалтын үйл ажиллагааны туршлага
 
 
 
 
 
 
 
Концессын төсөл хэрэгжүүлж байсан туршлага
 
 
 
 
 
 
 
Санал гаргагчийн бүтэц зохион байгуулалт
 
 
 
 
 
 
 
Техник хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
 
Удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин
 
 
 
 
 
 
 
Техник, технологийн чадвар нийлбэр оноо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
Санхүүгийн саналын үнэлгээ
Техник, технологийн чадварын үнэлгээ
 
Оролцох санал  гаргагч А
Оролцох санал  гаргагч Б
Оролцох санал  гаргагч С
Оролцох санал  гаргагч А
Оролцох санал  гаргагч Б
Оролцох санал гаргагч С
Гишүүн А
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Б
 
 
 
 
 
 
Гишүүн В
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Г
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Д
 
 
 
 
 
 
Нийлбэр
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д)/Гишүүдийн тоо
   Маяг 9. Нийлбэр оноо
 
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 

Маяг 10.  Үнэлгээний дараалал
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
 
Санхүүгийн чадавхи (Х)
Техник, технологийн чадвар (У)
Нийт оноо       (Х + У)
Дараалал
Оролцох санал гаргагч А
 
 
 
 
Оролцох санал гаргагч Б
 
 
 
 
Оролцох санал гаргагч В
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 

Маягт 11. Урьдчилсан шалгаруулалтын үнэлгээ

 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
1.      Шалгарсан оролцогчдын нэрс
а)
 
б)
 
в)
 
гэх мэт.
 
2.            Тэнцээгүй оролцох санал гаргагчдын нэрс
 
а)
 
 
б)
 
 
в)
 
Тэнцээгүй шалтгаан
                                                                       

 

 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
9.      УРАЛДААНТ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МАЯГТУУД
 
 
Маягт 12Үнэлгээний мэдээлэл
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
1.1    Эрх бүхий этгээдийн нэр
           
1.2    Концессын төслийн нэр, дугаар
           
1.3    Төслийн санал хүлээн авах эцсийн хугацаа
(а)    зарлагдсан
(б)    өөрчилсөн
 
           
           
1.4    Уралдаант шалгаруулалтын комиссын дарга, гишүүдийн нэрс
 
1.5    Төслийн санал үнэлсэн он сар өдөр
 
                                                                       
                                                                       
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                             
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 13.  Төслийн саналын нээлт

(Нээлтийн үед зарлах мэдээлэл)
 
 
Төслийн дугаар:  _______________________________________________________                     
 
Төслийн саналын нээлтийн огноо:________________________
Цаг:  _________________
 
Төслийн санал гаргагчийн нэр:
____________________________________________________________          
 
 
(а)       Гаднах дугтуй битүүмжлэгдсэн эсэх? Тийм/Үгүй
 
(б)       Саналын маягтууд, түүний хавсралтууд бүрэн эсэх? Тийм/Үгүй
 
(в)       Шаардлагатай тооны хуулбарууд хавсаргасан эсэх? Тийм/Үгүй
 
(г)        Оролцогчийн нэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн нэр:
 
(д)       Гарын үсэг зурах эрх бүхий хүний итгэмжлэл хавсарагдсан эсэх?              Тийм/Үгүй
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                             
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 14.  Төслийн  саналын нээлт

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
 
3.1    Төслийн санал авах эцсийн хугацаа
(a)   зарлагдсан огноо
(b)   хугацаа сунгасан бол огноо
 
____________________________________
____________________________________
3.2    Төслийн санал нээсэн огноо, цаг
____________________________________
3.3    Ирүүлсэн  саналын тоо
____________________________________
3.4    Төслийн санал гаргагчдын нэрс
1.
2.
3.4    Төслийн саналаа буцааж авсан санал гаргагчдын нэрс
1.
2.
3.5    Төслийн саналд нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн санал гаргагчдын нэрс
 
1.
2.
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 15. Уралдаант шалгаруулалтад байлцсан этгээдүүд

 

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын гишүүд
 
Нэрс
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төслийн санал гаргагчдын нэрс
 
Нэрс
Албан тушаал
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бусад нэрс
 
Нэрс
Албан тушаал
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 16.  Уралдаант шалгаруулалтын явц

 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
2.1    Төслийн саналын урилга
(а)    илгээсэн он сар өдөр
 
 
 
2.2    Оролцогчдын тоо
 
 
2.3    Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичиг
(а)    эрх бүхийн этгээд баталсан он сар өдөр       
(б)    хэвлэгдсэн он сар өдөр
(в)    оролцогчдод олгосон он сар өдөр
 
 
 
 
2.4    Баримт бичиг олгогдсон оролцогчдийн тоо
 
2.5    Уралдаант шалгаруулалтын баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бол
(а)    огноо /дараалуулан бичих/
(б)    баталсан огноо
 
1. ________   2. ________   3. ________                   
1. ________   2. ________   3. ________                   
2.6    Төслийн санал ирүүлэхийн өмнө уулзалт хийсэн бол, огноо
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 17. Төслийн саналыг хянан үзэх

 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
Оролцогчийн нэр
Уралдаант шалгаруулалтын санал ирүүлэх зааварчилгааны дагуу ирүүлсэн эсэх
Төслийн баталгаа ирүүлсэн эсэх
Төслийн саналын иж бүрэн байдал
Тэнцсэн/
(а)
(б)
(в)
(г)
(д)
 
А
 
Тийм
Тийм
Тийм
Тийм
 
Б
 
Үгүй
Тийм
Үгүй
Үгүй
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маягт 18. Алдааны залруулга
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Уралдаант шалгаруулалтын оролцогч
Залруулга
Залруулсан төслийн саналын үнэ
Арифметик алдаа
Бусад
(1)
(2)
(3)
(5)=(2)+(3)
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
..
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
Огноо, цаг:  _______________

Маягт 19. Техникийн саналыг  үнэлэх
 

Төслийн нэр: ……………

Төслийн дугаар: ……………

 
Техникийн чадвар: 70% (60%-80%)
Оролцогч А
Оролцогч Б
Оролцогч С
Шалгуур үзүүлэлт
Жин
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Техникийн үзүүлэлт, үйл ажиллагаа
 
 
 
 
 
 
 
Үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж
 
 
 
 
 
 
 
Концессын гэрээний төслийн ерөнхий нөхцөл хангаж буй
 
 
 
 
 
 
 
Байгал орчин хамгаалах шаардлага хангаж байгаа эсэх
 
 
 
 
 
 
 
Техник, технологийн чадвар нийлбэр оноо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маягт 20. Санхүүгийн саналыг үнэлэх
 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
Санхүүгийн чадавхи: 30% (20%-40%)
Оролцогч А
Оролцогч Б
Оролцогч С
Шалгуур үзүүлэлт
Жин
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Оноо
Үнэлгээ
Санхүүгийн загварын үнэлгээ
 
 
 
 
 
 
 
Төслийн зардлын үнэлгээ
 
 
 
 
 
 
 
Төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэг, түүний хэлбэр, хэмжээ
 
 
 
 
 
 
 
Санхүүжилтийн төлөвлөгөө
 
 
 
 
 
 
 
Улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх нөлөө
 
 
 
 
 
 
 
Санхүүгийн саналын нийлбэр оноо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маяг 21. Нийлбэр оноо

 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
 
Техникийн саналын  үнэлгээ
Санхүүгийн саналын үнэлгээ
 
Оролцогч А
Оролцогч Б
Оролцогч С
Оролцогч А
Оролцогч Б
Оролцогч С
Гишүүн А
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Б
 
 
 
 
 
 
Гишүүн В
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Г
 
 
 
 
 
 
Гишүүн Д
 
 
 
 
 
 
Даваа байдлын оноо (10)
 
 
 
 
 
 
Нийлбэр
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д+Давуу байдлын оноо)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д+)+ Давуу байдлын оноо /Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д +Давуу байдлын оноо)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д+ Давуу байдлын оноо)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д+ Давуу байдлын оноо)/Гишүүдийн тоо
Гишүүн (А+ Б+В+Г+Д+ Давуу байдлын оноо)/Гишүүдийн тоо
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 
 
Маяг 22. Үнэлгээний дараалал
 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
 
 
Техникийн саналын үнэлгээ (Х)
Санхүүгийн чадавхи (У)
Нийт оноо       (Х + У)
Дараалал
Оролцогч А
 
 
 
 
Оролцогч Б
 
 
 
 
Оролцогч В
 
 
 
 
 

 

Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
Огноо, цаг:  _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Маягт 23. Уралдаант шалгаруулалтын үнэлгээ

 

Төслийн нэр: ………………

Төслийн дугаар: ……………

 
Оролцох хүсэлт гаргагчид
Оролцох санал гаргагчид
Оролцогчид
Теслийн санал ирүүлэгчид
Дараалуулсан жагсаалтад багтсан оролцогсод
Хэлэлцээ хийсэн оролцогчид
Гэрээ байгуулахаар шалгарсан оролцогч
1
 
 
Авсан оноо
 
 
Авсан оноо
 
 
 
2
 
 
Авсан оноо
 
 
Авсан оноо
 
 
 
3
 
 
Авсан оноо
 
 
Авсан оноо
 
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
Огноо, цаг:  _______________
 

Маягт 24. Шалгарсан оролцогчийн тухай товч мэдээлэл

 

Төслийн нэр: ……………...

Төслийн дугаар: ……………

 
1        Хамгийн сайн үнэлэгдсэн төслийн санал ирүүлсэн уралдаант шалгаруулалтад оролцогч (гэрээ байгуулах эрх олгохоор санал болгож буй).
 
1.1.           Нэр
 
1.2.           Хаяг
 
2        Түншлэл бол гишүүн бүрийн нэр, улс, түншлэлд гүйцэтгэх үүрэг (хөрөнгө оруулагч бол оруулсан хөрөнгийн хувь, туслан гүйцэтгэгч бол гүйцэтгэх ажил гэх мэт)
1
2
3
3        Гэрээнд гарын үсэг зурахаар тооцоолсон огноо (он, сар)
 
4        Ажил (хүргэж суурилуулах буюу гүйцэтгэх) дуусгах тооцоолсон хугацаа
 
5        Төслийн нийт өртөг
 
 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
даргын гарын үсэг:  ________________________                
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
нарийн бичгийн дарга гарын үсэг:  ________________________                                 
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн А гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн Б гарын үсэг:  ________________________              
 
Уралдаант шалгаруулалтын комиссын 
гишүүн В гарын үсэг:  ________________________              
 
Огноо, цаг:  _______________
 
 
 
 
 
 
 


[1]Уралдаант шалгаруулалтын комисс нь тухайн төслийн онцлогт тохируулан шаардагдах маягтуудыг нэмж, хасаж болно.
[2] Энэ хэсэгт концессын зүйлийн төрөл, төслийн онцлогоос хамааран техникийн саналыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг тохирох байдлаар өөрчлөн оруулж бичнэ
[3] Тус төслийг хуулийн этгээд, эсхүл хуулийн этгээдийн түншлэл санаачлаагүй, эсхүл давуу эрх олгох шаардлагагүй бол энэ хэсгийг хасна.