Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 64 дүгээр
                                                                                                                      тогтоолын хавсралт
 
 
ТӨВИЙН БҮСИЙН АЙМАГ ДУНДЫН ОТРЫН
БЭЛЧЭЭРИЙН ХИЛИЙН ЗААГ
 
Нэг.  Аймаг дундын "Чилэн"-гийн отрын бэлчээрийн
            хилийн заагийн эргэлтийн цэгүүдийн солбилцол
 
 
Цэгийн дугаар
Газрын нэр
Уртраг
Өргөрөг
1. Булган аймгийн Баяннуур сум  /2988.0 га/
1.1
Хөх өндөр уул
104° 38' 0.41"
47° 40' 57.28"
1.2
Сант уул
104° 41' 31.34"
47° 41' 21.79"
1.3
1491.2 тоот
104° 43' 23.93"
47° 40' 59.99"
1.4
Ганц худаг
104° 42' 56.69"
47° 39' 49.45"
1.5
Дэлгэрхаан уул
104° 36' 12.36"
47° 39' 58.85"
1.6
Овоот уул
104° 33' 12.37"
47° 40' 08.02"
1.7
Хөшөөт уул
104° 32' 58.15"
47° 39' 28.67"
1.8
Элст худаг
104° 31' 33.25"
47° 38' 02.75"
1.9
Хурлын ухаа
104° 30' 17.97"
47° 37' 07.87"
1.10
Далын голын төгөл
104° 30' 0.89"
47° 38' 47.66"
2. Булган аймгийн Дашинчилэн сум  /19245.0 га/
2.1
Их өрхтий
103° 57' 33.10"
47° 36' 14.23"
2.2
Өлийн даваа
103° 59' 51.76"
47° 35' 27.40"
2.3
1524.0 тоот өндөрлөг
104° 01' 25.85"
47° 35' 05.56"
2.4
Бага өрхтий
104° 01' 33. 01"
47° 34' 16.88"
2.5
Бор толгой
104° 05' 12.68"
47° 33' 37.96"
2.6
Хомгор уул
104° 06' 38. 52"
47° 34' 24.43"
2.7
Дунд ухаа
104° 11' 49.56"
47° 35' 46.04"
2.8
1348.0 тоот өндөрлөг
104° 12' 50.35"
47° 36' 03.75"
2.9
Сэртэн уул
104° 18' 50.86"
47° 38' 40.55 "
2.10
Цахирын цагаан толгой
104° 24' 0.21"
47° 38' 20.25"
2.11
Далын голын төгөл
104° 30' 0.89"
47° 38' 47.66"
2.12
Хурлын ухаа
104° 30' 17.79"
47° 37' 07.87"
2.13
Цахирын цагаан нуур
104° 25' 04.12"
47° 37' 01.51"
2.14
Дашинчилэн овоот уул
104° 20' 42.76"
47° 36' 40.62"
2.15
1381.5 тоот өндөрлөг
104° 18' 26.44"
47° 36' 42.67"
2.16
Бага хорго уул
104° 06' 45.24"
47° 30' 40.09"
2.17
Баяннуур, Дашинчилэнгийн хилийн зааг
104° 02' 15.00"
47° 30' 36.78"
3. Булган аймгийн Рашаант сум /4756.0  га/
3.1
Шар толгой
103° 52' 28.17"
47° 32' 06.73"
3.2
1120.0 тоот өндөрлөг
103° 54' 29.60"
47° 36' 24.79"
4. Төв аймгийн Өндөрширээт сум  /7151.0 га/
4.1
Элст худаг
104° 31' 33.25"
47° 38' 02.75"
4.2
Хөшөөт уул
104° 32' 58.15"
47° 39' 28.67"
4.3
Овоот уул
104° 33' 12.37"
47° 40' 08.02"
4.4
Дэлгэрхаан уул
104° 36' 12.36"
47° 39' 58.85"
4.5
Ганц худаг
104° 42' 56.69"
47° 39 '49.45"
4.6
Эхэн өндөр уул
104° 42' 39.01"
47° 38' 22.47"
4.7
Бүсийн цагаан толгой
104° 38' 48.90"
47° 36' 30.53"
4.8
Бор толгой
104° 33' 33.46"
47° 37' 09.51"
4.9
Хурлын ухаа
104° 30' 17.97"
47° 37' 07.87"
 
Хоёр. Аймаг дундын "Хөх дэл"-ийн отрын бэлчээрийн
            хилийн заагийн эргэлтийн цэгүүдийн солбилцол
 
5. Өвөрхангай аймгийн Бүрд сум /9432.0  га/
5.1
-
104° 08' 00.0"
46° 53' 00.0"
5.2
Тасархай толгой /1829.5 тоот/
104° 15' 18.45"
46° 58' 06.85"
5.3
Хөх дэл уул /2032.6 тоот/
104° 20' 02.76"
46° 57' 57.81''
5.4
Мөнгөн овоот толгой    /1846.5 тоот/
104° 18' 51.97"
46° 55' 31.55"
5.5
Замбалын хар уул         /1964.1 тоот/
104° 14' 18.19"
46° 53' 39.77"
5.6
Бүрд, Баян-Өндөр сумын хилийн зааг
104° 08' 00.0"
46° 54' 03.82"
6.Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сум /10850.0 га/
6.1
Бүрд, Баян-Өндөр сумын хилийн зааг
104° 08' 00.0"
46° 54' 03.82"
6.2
Замбалын хар уул         /1946.1 тоот/
104° 14' 18.19"
46° 53' 39.77"
6.3
Баруун ямаатын хяр-1
104° 14' 19.90"
46° 53' 10.01"
6.4
Баруун ямаатын хяр-2
104° 16' 37.68"
46° 51' 18.56"
6.5
Хужиртын хэрсэн толгой /1695.4 тоот/
104° 17' 24.72"
46° 48' 49.18"
6.6
Давст нуур
104° 15' 19.68"
46° 48' 32.51"
6.7
Сувраа уул /1939 тоот/
104° 10' 48.01"
46° 49' 29.66"
6.8
Хар овоот уул /1797 тоот/
104° 06' 16.87"
46° 49' 37.01"
6.9
1599.1 тоот өндөрлөг
104° 04' 10.79"
46° 51' 18.82"
6.10
-
104° 08' 00.0"
46° 57' 00.0"
7. Төв аймгийн Дэлгэрхаан сум /6423.0  га/
7.1
Хужиртын Хэрсэн толгой
104°17' 24.72''
46° 48' 49.18"
7.2
Баруун ямаатын хяр-2
104° 16' 37.68"
46° 51' 18.56"
7.3
Баруун ямаатын хяр-1
104° 14' 19.90"
46° 53' 10.01"
7.4
Замбалын хар уул         /1946.1 тоот/
104° 14' 18.19"
46° 53' 39.77"
7.5
Мөнгөн овоот толгой     /1846.5 тоот/
104° 18' 51.97"
46° 55' 31.55"
7.6
Хөх дэл уул /2032.6 тоот/
104° 20'  02.76"
46° 57' 57.81''
7.7
-
104° 20' 45.07"
46° 57' 35.85''
7.8
-
104° 22’ 58.05"
46° 57’ 20.41"
7.9
Их угалзын ар
104° 21’ 36.46"
46° 55’ 25.94"
7.10
Ар уртын булаг
104° 20’ 03.41"
46° 54’ 27.93"
7.11
Зүүн ямаат уул
104° 19’ 0.03"
46° 53’ 28.06"
7.12
Холбоо уул
104° 19' 41.83"
46° 51' 03.28"
7.13
Хааны цагаан хөтөл
104° 18' 45.13"
46° 49' 39.56"
8. Төв аймгийн Эрдэнэсант сум  /11212.0  га/
8.1
Хөх дэл уул
104° 20' 02.76"
46° 57' 57.81"
8.2.
Дуулагт уул
104° 20' 34.58"
46° 59' 25.58"
8.3
Шарга уул
104° 21' 55.05"
47° 02' 45.19"
8.4
Өндөр толгой
104° 23' 32.50"
47° 02' 27.23"
8.5
Залаа толгой
104° 25' 39.23"
47° 02' 32.44"
8.6
1628.9 тоот
104° 28' 0.42"
47° 02' 13.15"
8.7
1465.0 тоот
104° 31' 43.24"
47° 02' 35.43"
8.8
1525.2 тоот
104° 32' 08.43"
47° 02' 18.37"
8.9
Өндөр сант уул
104° 32' 07.63"
47° 00' 13.20"
8.10
Цагаан уул
104° 30' 41.25"
46° 59' 03.67"
8.11
Хар чулуут уул
104° 28' 08.19"
46° 58' 35.43"
8.12
-
104° 26' 49.39"
46° 58' 17.70"
8.13
-
104° 26' 28.94"
46° 57' 54.75"
8.14
-
104° 25' 24.30"
46° 57' 22.16"
8.15
-
104° 23' 46.83"
46° 57' 36.43"
8.16
-
104° 22' 58.05"
46° 57' 20.41"
8.17
-
104° 20' 45.07"
46° 57' 35.85"
 
 
 
 
---оОо---