ХУВЬЧЛАГДАХ ДУУСААГҮЙ БОЛОН АШИГЛАЛТГҮЙ БАЙГАА БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ ТООЦОХ, ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 

1.1                   Дуусаагүй буюу ашиглалтгүй барилга, байгууламжийн ажлын суурь төсөвт өртгийг зардлын аргаар тооцож, барилга, барилгын ажлын хадгалалт, хамгаалалтын байдал, чанар чансаа, зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан хувьчилж худалдах дуудлагын үнийн бодит нөхцөлд нийцүүлэн тодорхойлж Засгийн газрын 1998 оны 146 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд энэхүү аргачлалын зорилго оршино.

 

Хоёр. Барилгын ажлын тоо хэмжээ тооцох нь

 

2.1.                 Дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн төсөв зохиох, үнэ тогтоох үндэслэл нь зохих журмын дагуу тооцсон барилгын ажлын тоо хэмжээ бөгөөд түүнийг ажлын зураг, техникийн баримт бичиг байгаа нөхцөлд тэдгээрт тулгуурлан, техникийн баримт бичиггүй нөхцөлд хэмжилтээр тодорхойлно.

2.2.                 Барилгын ажлын тоо хэмжээг ажлын үндсэн нэр төрлөөр хамааруулан доорх ангиллаар тооцно. Үүнд:

 

-          Суурийн ажил

-          Хана, хамар ханын ажил

-          Хучилтын ажил

-          Дээврийн ажил

-          Хаалга, цонхны ажил

-          Шатны ажил

-          Шалны ажил

-          Барилгын бусад ажил

-          Дотор халаалт, салхивч, дулааны зангилааны ажил

-          Дотор цэвэр, бохир усны ажил

-          Дотор цахилгаан, холбоо, дохиоллын ажил

-          Гадна дулааны ажил

-          Гадна цэвэр ус, ариутгах татуургын ажил

-          Гадна цахилгаан хангамж, дэд өртөөний ажил

-          Тогооны ажил

-          Зам, талбай, тохижилтын ажил гэх мэт.

 

2.3.                 Барилгын ажлын тоо хэмжээг энэхүү журмын салшгүй хэсэх болох 1-17 хавсралтын дагуу нэр төрөл бүрээр нь гаргана /1-17 маягт хавсаргав/

2.4.                 Ажлын тоо хэмжээг тооцох, хэмжилт хийхдээ дор дурдсан арга зүйн зарим санамжийг мөрдвөл зохино:

 

-          Угсармал төмөр бетон хийц, эдлэхүүний тоог марк /тодорхойлолт, хэмжээ/ бүрээр тогтооно

-          Тоосгон ханын өргийг м3-ээр, ханын өргийн өндөр урт, ханын зузааны үржвэрээр тодорхойлно.

 

Гадна ханын өндрийг парапеттай бол суурийн дээд ирмэгээс, хучилтын дээд ирмэг хүртэлх зайгаар, карнизтай бол суурь, карнизийн дээд ирмэгийн хоорондох зайгаар, гадна ханын уртыг гадна ханын ирмэгийн хоорондох зай-гаар тус тус авна.

 

Дотор ханын өндрийг суурийн дээд ирмэгээс хучилтын дээд ирмэг хүртэлх, уртыг гадна ханын дотор зайгаар тус тус тооцно.

 

Хамар ханын өндрийг суурийн дээд ирмэг, тааз хоёрын хоорондох зайтай тэнцүүгээр авна.

 

- Төмөр хийц, эдлэхүүний тоо хэмжээг төмрийн нэр төрлөөр /хавтгай төмөр, булан төмөр, арматур, двутавр гэх мэтээр/ хүндийн хэмжих нэгж “тонн”-оор тодорхойлно. Тоо хэмжээ тооцоход авсан нэгж урт, талбайд ногдох жин нь лавлагааны өгөгдөлтэй яв цав тохирно.

 

- Банзан ханын талбайг м2-аар, ханын урт, өндрийн үржвэрээр тодорхойлно. Ханын өндрийг шалнаас тааз хүртэлх зайгаар, гадны ханын уртыг ханын гадна ирмэг хоорондын зайгаар, дотор ханын уртыг гадна ханын дотор талын зайгаар тус тус авна.

 

- Дүнзэн яс модны ажлын хэмжээг м3-ээр тодорхойлох бөгөөд яс мод зангидсан дүнз, дүнзэнцэрийн хөндлөн огтлолын талбайг уртаар нь үржүүлэх замаар гаргаж тэдгээрийн нийлбэрээр тооцно.

 

- Дээврийн ажлын тоо хэмжээг м2-аар хэмжих бөгөөд дээврийн төмрөөр бүрэн талбайн хэлбэрээс хамааруулан хялбар дүрсэнд хувааж хэсэгчлэн, хэсэг бүрийн талбайг тооцон тэдгээрийг нэмэх замаар нийт талбайг тогтооно.

 

- Хаалга, цонх, цонхны тавцангийн хийц эд ангийн тоог төсөлд заасан болон хэмжилтээр тогтоогдсон марк бүрээр гаргана.

 

- Шалны өнгөлгөөний талбайг дотор ханын хоорондох зайн талбайг 1.02 гэсэн итгэлцүүрээр өсгөж авах боловч шалны өндөржилтийн тэмдэгтээс дээш өргөгдсөн болон дотор байршилтай пийшин, тоног төхөөрөмжийн суурь зэргийн талбайг босоо тусгалын хэмжээгээр нь хасаж өгнө.

 

- Яндан хоолойг голч, яндангийн зузаан зэргээс хамааруулан тогтоосон стандартын үндсэн өгөгдлүүдийг үндэслэн нэг уртааш метрт ногдох хүндээр үржүүлэх замаар нийт жинг тонноор тооцож авна.

 

- Крант, вентиль, задвижка зэрэг бүх төрлийн хаалтууд, тусгай зориулалтын хаалтуудыг ган ба ширмэн гэж ялгаж ангилахын хамт хэрэгцээг ширхгээр тооцож жинг стандартад бичигдсэн өгөгдлийг үндэслэн гаргана.

 

- Ханын өнгөлгөөний талбайн хэмжээг өнгөлөх талбайн уртыг өргөнөөр үржүүлсэн үржвэрээс цонх, гэгээвч, хаалга болон бусад зориулалтын нүхний зайн талбайг хасаж м2-аар тооцон авна.

 

- Дүүжин болон модон таазны хэмжээг дотор ханануудын хоорондын зайгаар тогтоосон өргөнийг уртаар үржүүлж гаргасан талбайгаар тодорхойлно.

 

- Хар цаасан дээврийн талбайг парапеттай нөхцөлд парапетын хоорондох зайгаар, карнизтай нөхцөлд карнизын ирмэгийн хоорондох зайгаар тогтоосон урт, өргөний үржвэрээр тодорхойлно.

 

2.5.                 Ажлын тоо хэмжээтэй хамт барилгын ажлын үндсэн нэр төрлөөр ажлын чанарын доголдол, дутагдлыг илрүүлэн маягт №18-ын дагуу гаргана. Энэ нь чанарын итгэлцүүрээр тогтоох үндэслэл болно.

2.6.                 Хэмжилтээр тогтоосон ажлын тоо хэмжээг аймаг, хот дахь төрийн өмчийн төлөөлөгч хянаж баталгаажуулна.

 

Гурав. Барилгын ажлыг үнэлэх

 

3.1.                 Дуусаагүй буюу ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийг үнэлэх ажлыг дараах үе шатаар гүйцэтгэнэ. Үүнд:

 

- Гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлын суурь төсөвт өртгийг тодорхойлох,

 

               - Барилга угсралтын ажлын суурь төсөвт өртгийг тухайн барилгын хадгалалт, хамгаалалт, чанар, чансаатай уялдуулах,

 

               - Барилга, байгууламжийн байршил, зориулалтаас хамааруулан зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээтэй төсөвт өртгийг уялдуулан зохицуулах.

 

3.2.                 Дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн суурь төсөвт өртгийг хоёр аргаар тодорхойлно.

 

а/ ИБ № 83а маягтын дагуу гаргаж баталгаажуулсан жил бүрийн барилгын ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн одоогийн үнийн түвшингээр барилга угсралтын ажлын суурь төсөвт өртгийг тогтоох,

 

            б/ Хэрэв урьд батлагдаж баталгаажсан ажлын гүйцэтгэл байхгүй нөхцөлд хоёрдугаар бүлэгт заасны дагуу тооцсон ажлын тоо хэмжээг үндэслэн төсөв хийж гүйцэтгэлийг тогтоох, гэхдээ Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1998 оны 200 дугаар тушаалаар баталсан “Барилгын төсөв зохиох заавар”-ыг мөрдлөг болгоно.

 

            в/ барилга угсралтын ажлын батлагдсан гүйцэтгэлийг уг ажлыг гүйцэтгэсэн хугацаанаас нь хамааруулан дараах итгэлцүүрээр одоогийн үнэнд шилжүүлнэ.

 

 

Д/д

Үзүүлэлт

Тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн он

1990 оноос урагш

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1

Одоогийн үнэнд шилжүүлэх итгэлцүүр

124,5

81,91

44,61

7,32

4,69

2,07

1,35

1,06

 

3.3.                 Гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажлын суурь төсөвт өртгийг /Өс.т/ дараах томьёогоор тодорхойлно:

 

Өу Хт

Өс.т =  ----------------------- ;  /1/

                      Кт х Кб

 

Өу –т  - Барилга угсралтын ажлын уялдуулгатай төсөвт өртөг

 

Кт        - Тээврийн зардлын итгэлцүүр Монгол Улсын Дэд бүтцийн

               хөгжлийн сайдын 1995 оны 273-р тушаалаар баталсан зааврын

               дагуу тооцно.

 

Кб        - Байгалийн хүчин зүйлсийн нөлөөллийн итгэлцүүр. Энэ итгэлцүүрийг Монгол Улсын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1994 оны 325 дугаар тушаалаар баталсан зааврын дагуу тооцно.

 

3.4.                 Аймаг, орон нутгийн төрийн захиргааны ажилтан, барилгын асуудал хариуцсан улсын байцаагч нарын оролцоотой аймаг, хотын Засаг даргын захирамжаар томилогдсон комисс дуусаагүй буюу ашиглалтгүй байгаа барилгын хадгалалт, хамгаалалт, чанар чансааг газар дээр нь үзэж чанарын итгэлцүүрийг тогтооно. Чанарын итгэлцүүр тогтоох үндэслэл нь мэргэжлийн комиссын акт байна. Чанарын итгэлцүүр нь 0,5-аас их байж болохгүй.

 

3.5.                 Чанарын итгэлцүүрийг дараах маягтын дагуу тэмдэглэл үйлдэж баталгаажуулна.

 

 

 

______________________ АЙМГИЙН / ХОТЫН/

_______________________ СУМ, /ДҮҮРЭГ/-ЫН

_____________________________ БАРИЛГЫН

ЧАНАРЫН ИТГЭЛЦҮҮР ТОГТООСОН АКТ

 

            19_____ онд баригдаж эхэлсэн ___________________________________

______________________________________________ барилга, байгууламжийг

199____ оны ____ дүгээр сарын _____-ны өдөр газар дээр нүдэн үзэн чанарын болон хадгалалт, хамгаалалтын дараах зөрчлийг илрүүлэн тогтоов. Үүнд:

______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

            Хадгалалт, хамгаалалт, чанарын доголдол, зөрчлийн үр дагавар, цар хүрээ, түүнийг арилгах нөхцөл боломжийг харгалзан үзэж суурь төсөвт өртгийг

бууруулах итгэлцүүрийг _________ -өөр тогтоов.

 

            Комиссын гишүүд    ________________________________

                                                ________________________________

                                                ________________________________                                                                                                                                                                                   

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.           Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, барилга байгууламжийн байршил, зориулалт, орон нутагт амьдрагсдын худалдан авах чадварыг судлан үзсэний үндсэн дээр зах зээлийн итгэлцүүрийг тогтоож сумын Засаг дарга захирамжаараа баталгаажуулна.

 

Зах зээлийн итгэлцүүрийг тогтоохдоо доорх түвшингийн хэлбэлзлийг баримтална.

а/ Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотод                        0,8 1,0

б/ аймгийн төвд                                                                    0,6 0,8

в/ сумын төвд                                                                       0,4 0,5

 

3.7.           Барилгын ажил зогссоноос хойших хугацаанаас хамааруулан гүйцэтгэсэн дуусаагүй барилга угсралтын ажлын хэмжээг дараах хөгшрөлийн итгэлцүүрийг /Кх/ хэрэглэнэ. Үүнд:

 

Барилга дууссанаас хойших хугацаа

Хөгшрөлийн итгэлцүүр

1

№-ээс 3 жил

0,95

2

3,1-ээс 5 жил

0,90

3

5,1-ээс 8 жил

0,85

4

8-аас дээш жил

0,80

 

3.8.           Дуусаагүй буюу ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн дуудлагын худалдааны анхны үнийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

ҮАД = Тс  * Кч * Кз - Өб + Аб

 

            ҮАД                        - анхны дуудлагын худалдааны үнэ

                Тс                    - суурь төсөвт өртөг

            Кч                     - чанарын итгэлцүүр

            Кз                     - зах зээлийн итгэлцүүр

            Өб                    - барилгын ажилтай холбогдон үүссэн баталгаажсан өлөг

            Аб                    - мөн барилгын ажилтай холбогдон үүссэн баталгаажсан авлага

 

3.9.           Хэрэв тогтоосон дуудлагын худалдааны үнээр анхны дуудлагаар худалдах, хувьчлах нөхцөл бүрдэхгүй бол дуудлагын худалдаа явуулах нийтлэг журмын дагуу Төрийн өмчийн хорооноос тогтоосноор үнийг хямдруулна.

 

3.10.       Дуусаагүй барилгыг дуусгахад шаардагдах хөрөнгийг тухай барилга, байгууламжийн анх батлагдсанаас төсвийн дүнг одоогийн үнэнд шилжүүлсэн дүн болон хэмжилтээр тогтоосон тоо хэмжээгээр тооцсон төсвийн дүнгээс гүйцэтгэлийг хасаж тодорхойлно.

 

3.11.       Онцгой нөхцөлөөр уг барилга, байгууламжийг буулгах нь мэргэжлийн дүгнэлтээр тогтоогдвол үнийг дараах томьёогоор бодно.

 

Үа= [(Цоо)* 0,5 + Мо * 0,3 + То * 0,4 + Бо * 0,2] * Кн Ка

Үа           - буулгах үнэ

Цо          - суурь төсөвт өртөг дэх үндсэн цалингийн зардлын хэмжээ

Ао          - суурь төсөвт өртөг дэх машин механизмын зардлын хэмжээ

            Мо          - суурь төсөвт өртөг дэх материалын зардлын тооцоо

            То           - суурь төсөвт өртөг дэх тээврийн зардлын хэмжээ

            Бо          - суурь төсөвт өртөг дэх бусад зардлын хэмжээ

            Кн        - нэмэгдэл зардлын итгэлцүүр

            Ка        - төсөвт ашгийн итгэлцүүр

           

Тайлбар:

1.         Зардлуудын хэмжээг одоогийн үнийн түвшингээр тооцно.

2.         Нэмэгдэл зардлын итгэлцүүрийг Кн = 1,028 төсөвт ашгийн итгэлцүүрийг Ка = 1,046-аар авна.

 

3.12.       Үнэлгээний үр дүнг дараах хүснэгтээр товчоолон гаргаж Төрийн өмчийн хороо баталгаажуулна.

 

 

 

 

Үзүүлэлт

Мөрийн дугаар

Дүн /мян.төг/ /үнийн одоогийн түвшингээр/

1

Нийт төсөвт өртөг

01

 

2

Гүйцэтгэсэн барилга угсралтын ажил

02

 

3

Үүнээс: хийсэн санхүүжилт

03

 

4

Баталгаажсан өглөг

04

 

5

Баталгаажсан авлага

05

 

6

Дуудлагын анхны үнэ 06=02-04+05

06

 

7

Барилга, байгууламжийг дуусгахад шаардагдах хөрөнгө 07=01-02

07

 

 

3.13.             Хэмжилт явуулах хувьчлах, худалдах барилга байгууламжийн хувийн хэрэг бүрдүүлэхдээ барилгын талбай, талбай дээрх агуулахад байгаа материал тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг хавсралт маягт №19-ын, тухайн барилга байгууламжийн техникийн баримт бичгийн бүрдлийг хавсралт маягт №20-ын дагуу гаргана. Эдгээр нь цаашид хувьчлагдсаны дараа дуудлагын худалдаанд шалгарагчид барилга байгууламжийг хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

3.14.             Энэхүү ажлын тоо хэмжээний тооцоо, үнэлгээг “Хувьчлагдах үл хөдлөх хөрөнгийн хувийн хэрэг”-ийн холбогдох асуулгын дагуу нэгтгэн бичнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

 

СУУРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 1.

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

1

Суурийн гулдмай СГ

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

2

Зоорний ханын гулдмай ЗХГ

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

3

Суурин дам нуруу СДН

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

4

Баганан доорх төмөр бетон суурь

b x L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

5

Суваг, нүхний хавтан

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

6

Нүх, сувгийн тоосгон хана

х b x L

М3

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

7

Ялуу

b x L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

8

Төрөл бүрийн төмөр хийц

 

 

 

 

а/ төмрөөр хийсэн

x L x b

тн

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

б/ арматуран

ш  x L

тн

 

ш- диаметр

L  - урт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 2 дугаар хавсралт

 

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 2.

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Хана

 

а

Улаан тоосго

(   = 640; 510; 380; 250)

x L x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

б

Улаан тоосгон хамар хана

( = 120)

L x  h

м2

 

h - өндөр 

L  - урт

в

Цагаан тоосго

(   = 640; 510; 380; 250)

x L x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

г

Цагаан тоосгон хамар хана

( = 120)

L x  h

м2

 

h - өндөр 

L  - урт

д

Хүрмэн блок

(   = 640; 510; 380; 250)

x L x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

Е

Үнсэн блок

(   = 640; 510; 380; 250)

x L x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

ж

Керамзит блок 

(   = 640; 510; 380; 250)

x L x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

з

Шилэн блок

 

ш

 

 

и

Хөнгөн бетон блок г.м

 

 

 

 

 

Угсармал төмөр бетон хавтгаалж

x L x  h

ш

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

2

 

а

Улаан тоосго

a x b x h

м3

 

          а

 

 

                   b

h - өндөр

 

 

б

Цагаан тоосго

a x b x h

м3

 

-“-

 

 

в

Блок /хүрмэн, үнсэн, керамзит г.м./

a x b x h

м3

 

-“-

блокны төрөл бүрээр тусад нь авна

 

 

г

Угсармал төмөр бетон

 

ш

 

-“-

 

 

д

Төмөр

a x b x h

тн/ш

 

 

 

 

е

Кран доорх угсармал төмөр бетон

a x b x h

ш

 

-“-

3

Ялуу Я:ДЯ

b x L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

4

Кран дорх дам нуруу

b x L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

5

Төмөр бетон саравч – ҮС

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

6

Тагтны хавтан – ТГ

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

7

Ригель

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

8

Төмөр бетон дэр – ТД

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

9

Төрөл бүрийн төмөр хийц

x L x  h

тн

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

L  - урт

10

Төрөл бүрийн арматуран хийц

ш  x L

тн

 

ш- диаметр

L  - урт

11

Банзан хана

х b x L

м2

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

12

Банзан ханын дүнзэнцэр каркас

a x b x L

м3

 

          а

 

 

                   b

L – урт /мөр тус бүрээр гаргана/

13

Карнизын хавтан

b x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

14

Ханын өнгөлгөө

а

Хавтанцар

a x b

ш

 

a - өргөн

b  - урт

Б

Чулуу

a x b

ш

 

a - өргөн

b  - урт

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 3 дугаар хавсралт

 

ХУЧИЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

Маягт № 3.

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Хавиргат хавтан ХХ-60-15

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

2

Нүхтэй хавтан (НХ-59.12; 8; 46-12; 8; 29-12; 8 гэх мэт)

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

3

Дам нуруу

а

Тэгш өнцөгт

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

 

 

б

2 налуутай

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

 

 

в

2 налуутай сараалжин

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

4

Дээврийн ган гэгээвч

 

тн

 

 

5

Төмөр ферм

 

тн

 

 

6

Төмөр бетон дэр ТД

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

7

Төрөл бүрийн төмөр хийцүүд

 

тн

 

 

8

Арматур

ш  x L

тн

 

ш- диаметр

L  - урт

9

Модон ферм

L x  h

м2

 

h - өндөр 

L  - урт

10

Модон тааз

 

а

банзан

 b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

б

ДСП

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

в

Фанерь

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

г

Аргалет г.м

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

11

Дүүжин тааз

а

Фанерь

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

б

Аргалет г.м

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

в

Гипс

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

12

Дүүжин таазны дүнзэнцэр каркас

a x b x L

м3

 

          а

 

 

                   b

L – урт

13

Мөн төмөр каркас

 

тн

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

 

ДЭЭВРИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 4.

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Хар цаас /пергамин, руберойд гэх мэт/

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

2

Чулуутай хар цаас

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

3

Бетон өнгөлгөө

а

Үнсэн

b x  L x h

м2

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

б

Керамзит

b x  L x h

м2

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

в

Хөнгөн

b x  L x h

м2

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

4

Цайрдсан төмрөөр хийсэн ус урсгах жижиг эдлэлүүд

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

5

Парапетын дээд талын цайрдсан төмөр

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

6

Галын төмөр шат

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

7

Төмөр дээвэр

b x  L x h

м2

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

8

Төмөр дээврийн доорх сараалжин мод

a x b x L

М3

 

          А

 

 

                   b

L – урт /мод тус бүрээр гаргана/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 5 дугаар  хавсралт

 

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 5

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Модон рамтай цонхны блок

Дан рамтай

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

Давхар рамтай

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

2

Төмөр рамтай цонх

Дан рамтай

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

Давхар рамтай

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

3

Төмөр рам

 

тн

 

 

4

Хөнгөн цагаан рамтай цонх

b x  h

м2

 

b - өргөн

h - өндөр

5

Шилэн витраж

b x  h

м2

 

b - өргөн

h - өндөр

6

Витражийн модон рам

х b x L

м3

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

7

Цонхны тавцан

а

Модон

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

б

Төмөр бетон

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

в

Чулуун

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

8

Хаалга

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

9

Тусгай хаалга /модон/

b x  h

ш

 

b - өргөн

h - өндөр

10

Төмөр хаалга

х b x h

тн/ш

 

- ханын зузаан

b - өргөн

h - өндөр

11

Дааман хаалга

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

12

Төрөл бүрийн төмөр хийцүүд

 

тн

 

 

13

Хаалганы хэрэглэл, цоож

 

ш

 

 

14

Цонхны хэрэглэл

 

ш

 

 

15

Цонхны шил

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

                 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 6 дугаар  хавсралт

 

ШАТНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 6

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Төмөр бетон угсармал шатны өгсөл- ШӨ

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

2

Шатны гишгүүр – ШГ

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

3

Шатны талбай –ШТД

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

4

Шатны гишгүүрийн хашлага – МХА

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

5

Шатны талбйан хашлага - ТХА

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

6

Төрөл бүрийн төмөр хийцүүд

 

тн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 7 дугаар  хавсралт

 

ШАЛНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 7

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Шалны тоосгон тулгуур

a x b x h х n

м3

 

а - өргөн

b   - урт

h  - өндөр

n   - тоо

2

 

а

банзан

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

 

 

б

Хавтанцар

a x b

ш

 

a - өргөн

b  - урт

 

 

в

Чулуу

a x b

ш

 

a - өргөн

b  - урт

 

 

г

Паркет

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

 

 

д

Хулдаас г.м.

b x L

м2

 

b - өргөн

L  - урт

3

 

а

Хөнгөн бетон

а x b x h

ш

 

а - өргөн

b   - урт

h  - өндөр

 

 

б

Үнсэн бетон

а x b x h

ш

 

а - өргөн

b   - урт

h  - өндөр

 

 

в

Керамзит

а x b x h

ш

 

а - өргөн

b   - урт

h  - өндөр

 

 

г

Үртсэн хавтан

b x L

м2

 

b - өргөн

L  - урт

4

Шалны хөвөө мод

а x h х L

м3

 

а - өргөн

L   - урт

h  - өндөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 8 дугаар  хавсралт

 

БАРИЛГЫН БУСАД АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ 

 

Маягт № 8

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Цоколийн хавтан

V = a x b x h

ш

 

а - өргөн

b – урт

h - өндөр

2

Парапетын хавтан

b x L x

ш

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

3

Дээврийн хавтан

b x L x

ш

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

4

Гадна ханын өнгөлгөөний хавтанцар

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

5

Мөн чулуун

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

6

Довжооны хавтанцар өнгөлгөө

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

7

Мөн чулуун

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

8

Ханын шүүгээ, тавцан, лангуу, өлгүүр г.м.

а

банзан

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

б

Үртсэн хавтан

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

в

Фанерь

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

г

Аргелит г.м.

b x L x

м2

 

- зузаан

b - өргөн

L  - урт

9

8 дугаар ажлын каркасанд орсон мод

а x h х L

м3

 

а - өргөн

L   - урт

h  - өндөр

10

Шат, довжооны талбай болон гишгүүрийн хавтанцар өнгөлгөө

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

11

Мөн чулуун

а x b

ш

 

а - өргөн

b   - урт 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 9 дүгээр   хавсралт

 

ДОТОР ХАЛААЛТ, САЛХИВЧ, ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 9

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Ган яндан

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 20

L

тн

 

L – урт

Ш 25

L

тн

 

L – урт

Ш 32

L

тн

 

L – урт

Ш 40 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

2

Кран

Ш 15

L

ш

 

L – урт

Ш 20 гэх мэт

L

ш

 

L – урт

3

Вентил 

Ш 15

L

ш

 

L – урт

Ш 20

L

ш

 

L – урт

Ш 32 гэх мэт

L

ш

 

L – урт

4

Элеватор №

 

ш

 

 

5

Термометр

 

ш

 

 

6

Манометр

 

ш

 

 

7

Задвижка

Ш 50

 

ш

 

 

Ш 80 гэх мэт

 

ш

 

 

8

Ус хэмжигч

 

ш

 

 

9

Салхивчийн хоолой

Тэгш өнцөгт

а x h х L

м2

 

а - өргөн

L   - урт

h  - өндөр

Дугуй

ш  x L

м2

 

ш- диаметр

L  - урт

10

Халаах хэрэгсэл

Радиатор

Аль улсын

ш

 

Маркыг нь тодорхой бичнэ

Конвектор

 

ш

 

 

Регистр

Ш 70

 

у/м

 

 

 

Ш 100

 

у/м

 

 

Хавиргат

L= 1 м

 

ш

 

 

Яндан

L= 1,5 м

 

ш

 

 

 

L = 2 м

 

ш

 

 

11

Ус хуваарилагч

Ш 100

 

ш

 

 

Ш 150 гэх мэт

 

ш

 

 

12

Бохир шүүгч

Ш 50

 

ш

 

 

Ш 100 гэх мэт

 

ш

 

 

13

Хий хураагч

Ш 100

 

ш

 

 

Ш 150 гэх мэт

 

ш

 

 

14

Ус шүүх шүүлтүүр

Ш 70

 

 

 

 

Ш 100 гэх мэт

 

 

 

 

15

Клапан

Ш 100

 

 

 

 

Ш 150 гэх мэт

 

 

 

 

16

Дефлектор

Ш 300

 

 

 

 

Ш 400 гэх мэт

 

 

 

 

17

Вентилятор

№ 3

Аль улсын

ш

 

 

№ 4

Аль улсын

ш

 

 

18

Ремен дамжуулгатай вентилятор

0,2 тн

Аль улсын

ш

 

 

0,4 тн

Аль улсын

ш

 

 

0,6 тн г.м

Аль улсын

ш

 

 

19

Тэнхлэгт вентилятор

№ 2

Аль улсын

ш

 

 

№ 3

Аль улсын

ш

 

 

№ 4

Аль улсын

ш

 

 

20

Дээврийн вентилятор

№ 3

Аль улсын

ш

 

 

№ 4

Аль улсын

ш

 

 

21

Агаар халаагч

0,125 тн

Аль улсын

ш

 

 

0,25 тн г.м

Аль улсын

ш

 

 

22

Калорифер

0,125 тн

 

 

 

 

0,25 тн г.м

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 10 дугаар   хавсралт

 

ЦЭВЭР, БОХИР УСНЫ АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 10

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Цайрдсан яндан

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 20

L

тн

 

L – урт

Ш 32

L

тн

 

L – урт

Ш 40 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

2

Ган яндан 

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 20

L

тн

 

L – урт

Ш 32

L

тн

 

L – урт

Ш 40 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

3

Кран

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 20 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

4

Вентиль

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 20 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

5

Ган /бак/

тн

ш

 

 

6

Ширмэн яндан

Ш 15

L

тн

 

L – урт

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

7

Вааран яндан

Ш 50

L

тн

 

L – урт

Ш 100 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

8

Шүршүүр

Аль улсын

ш

 

 

9

Жорлон

Аль улсын

ш

 

 

10

Угаагуур

Аль улсын

ш

 

 

11

Хөтөвч

Аль улсын

ш

 

 

12

Ванна

Аль улсын

ш

 

 

13

Ширмэн яндан Ш 50; Ш 100 г.м. Холбох хэрэгсэл (отвод, колено г.м.)

 

ш

 

1 төрлөөр, диаметр бүрээр авна

14

Сифон Ш 50; Ш 100 г.м.

 

ш

 

Диаметр бүрээр авна

15

Алчуур хатаагч Ш 50; Ш 100 г.м.

 

ш

 

Диаметр бүрээр авна

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 11 дүгээр   хавсралт

 

ЦАХИЛГААН, ХОЛБОО, ДОХИОЛЛЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 11

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Гэрлийн самбар

ГХ – 6

Аль улсын

ком

 

 

ГХ- 12 г.м

Аль улсын

ком

 

 

2

Хүчний самбар

ЩО- 70

Аль улсын

ком

 

 

ХС-70 г.м

Аль улсын

ком

 

 

3

Гэрэл, обжур

Өдрийн

Аль улсын

ш

 

Маркий нь бичих

Хамгаалагдсан

Аль улсын

ш

 

 

2, 3, 4, 5 салаа г.м

Аль улсын

ш

 

 

4

Утас

Цахилгааны

 

у/м

 

Хэдэн чиглэлтэйг тодорхой бичнэ

Холбооны

 

у/м

 

-“-

Радионы

 

у/м

 

-“-

Дохиоллын

 

у/м

 

-“-

5

Кабель

Цахилгааны

 

у/м

 

Хэдэн чиглэлтэй, хөнгөн цагаан, зэс зэргийг тодорхой бичнэ.

Холбооны

 

у/м

 

Радионы

 

у/м

 

6

Холбооны аппарат

Аль улсын

ком

 

Ямар марк, төрөл

7

Радио

Аль улсын

ком

 

 

8

Галын дохиоллын систем

Аль улсын

ком

 

 

9

Аваарын дохиоллын систем

Аль улсын

ком

 

 

10

Унтраалга

Аль улсын

ш

 

 

11

Патрон

Аль улсын

ш

 

 

12

Розетка

Аль улсын

ш

 

 

13

Коммутатор

Аль улсын

ш

 

 

14

Тоолуур

Аль улсын

ш

 

 

15

Радио зогсуур

Аль улсын

ш

 

 

16

Холбооны худаг

a x b x h

ш

 

а - өргөн

b – урт

h - өндөр

 17

Шон

Модон  Ш х h

Марк

ш

 

Ш – диаметр

h  - өндөр

Угсармал төмөр бетон

Марк

ш

 

 

Төмөр

Марк

тн

 

 

18

Хөл

Модон  Ш х h

Марк

ш

 

Ш – диаметр

h  - өндөр

Угсармал төмөр бетон

Марк

ш

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 12 дугаар хавсралт

 

 

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 12.

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Тоосгон хана

 

а

Сувгийн

x b x  h

М3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

b  - өргөн

б

Нишний

x b x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

b  - өргөн

в

Худгийн

x b x  h

м3

 

- ханын зузаан

h - өндөр 

b  - өргөн

2

Төмөр бетон угсармал худаг

а

Үртсэн хавтан

b x L

м2

 

b - өргөн

L  - урт

б

Хүзүүвч

 

ш

 

 

в

Улны

 

ш

 

 

3

Угсармал таг

а

Сувгийн

b x L

м2

 

b - өргөн

L  - урт

б

Нишний

b x L

м2

 

b - өргөн

L  - урт

4

Ширмэн таг

 

ш

 

 

5

Нишний хучилтын дам нуруу

b x  h x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

6

Төмөр бетон угсармал суваг

b x  h x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

7

Бетон дэр

b x  h x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

8

Яндан

Ш 50

L

тн

 

L – урт

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

9

П хэлбэрийн компенсатор

Ш 80

 

ш

 

 

Ш 100

 

ш

 

 

Ш 150 гэх мэт

 

ш

 

 

10

Задвижка

Ш 100

 

ш

 

 

Ш 150 гэх мэт

 

ш

 

 

11

Кран

Ш 25

 

ш

 

 

Ш 32 гэх мэт

 

ш

 

 

12

Төмөр хийцүүд

 

тн

 

 

                   

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 13 дугаар   хавсралт

 

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 13

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Ширмэн яндан 

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 г.м

L

тн

 

L – урт

2

Вааран яндан  

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

3

Ширмэн таг

 

ш

 

 

4

Худаг

Таг

Марк маркаар нь авна

ш

 

 

Хүзүүвч

Марк маркаар нь авна

ш

 

 

Хана

Марк маркаар нь авна

ш

 

 

Ул

Марк маркаар нь авна

ш

 

 

5

Төмөр хийцүүд

 

тн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 14 дүгээр   хавсралт

 

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 14

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Худаг

Хана

Марк, маркаар нь авна

ш

 

 

Хучилт

Марк, маркаар нь авна

ш

 

 

Ул

Марк, маркаар нь авна

ш

 

 

2

Ширмэн таг

 

тн

 

 

3

Яндан 

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 г.м

L

Тн

 

L – урт

4

Задвижка  

Ш 50

 

ш

 

 

Ш 100 г.м

 

ш

 

 

5

Вентиль

Ш 32

 

ш

 

 

Ш 40 г.м

 

ш

 

 

6

Кран

Ш 25

 

ш

 

 

Ш 32

 

ш

 

 

7

Бетон дэр

b x  h x L

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 15 дугаар   хавсралт

 

ТОГООНЫ АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ 

Маягт № 15

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Тогоо

БЗУИ-100

 

ш

 

 

НР-18-53 гэх мэт

 

ш

 

 

2

Ц4-70 маркийн цахилгаан хөдөлгүүрийн хамт

№ 3

Аль улсын

ком

 

 

№ 4 гэх мэт

Аль улсын

ком

 

 

3

Усны бак

2 м3

Аль улсын

Ш

 

 

5 м3 гэх мэт

Аль улсын

Ш

 

 

4

Бохир шүүгч

Ш 70

Аль улсын

ш

 

 

Ш 100 гэх мэт

Аль улсын

Ш

 

 

5

Насос, цахилгаан хөдөлгүүрийн хамт

2К-6

Аль улсын

ком

 

Маркы нь сайн бичих

3К-9 гэх мэт

Аль улсын

ком

 

 

6

Гар насос

Аль улсын

ком

 

 

7

Хий хураагч

Ш 70

Аль улсын

тн

 

L – урт

Ш 100

Аль улсын

тн

 

L – урт

Ш 150 г.м

Аль улсын

Тн

 

L – урт

8

Бойлер

1 секцтэй

Аль улсын

 

 

 

2 секцтэй гэх мэт

Аль улсын

 

 

 

9

Дефлектор

Ш 600

Аль улсын

ш

 

 

Ш 700 гэх мэт

Аль улсын

ш

 

 

10

Яндан

Ш 50

L

тн

 

L – урт

Ш 100

L

тн

 

L – урт

Ш 150 гэх мэт

L

тн

 

L – урт

11

Задвижка

Ш 50

L

ш

 

L – урт

Ш 80 гэх мэт

L

ш

 

L – урт

12

Клапан

Ш 50

L

ш

 

L – урт

Ш 80 гэх мэт

L

ш

 

L – урт

13

Вентиль

Ш 15

L

ш

 

L – урт

Ш 20 гэх мэт

L

ш

 

L – урт

14

Галд тэсвэртэй тоосго

х b x L

м3

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

15

Улаан тоосго

х b x L

м3

 

- ханын зузаан

b - өргөн

L  - урт

16

Салхивчийн хоолой

Тэгш өнцөгт

а x h х L

м2

 

а - өргөн

L   - урт

h  - өндөр

Дугуй

ш  x L

м2

 

ш- диаметр

L  - урт

17

Утааны яндан

ш  x L

тн

 

ш- диаметр

L  - урт

                 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 17 дугаар  хавсралт

 

 

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ

 

Маягт № 17

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Зүлэгжүүлэлт

Үрээр тарьсан

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

Зүлэг авчирч суулгасан

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

2

Цэцгийн мандал

bx L

ком

 

 

3

Мод

Навчит

Хэдэн настай

ш

 

Өндрийн хэмжээг тодорхой авна

Шилмүүст

Хэдэн настай

ш

 

Өндрийн хэмжээг тодорхой авна

Бут гэх мэт

Хэдэн настай

ш

 

Өндрийн хэмжээг тодорхой авна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 16 дугаар хавсралт

 

ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ 

 

Маягт № 16.

 

д/д

Материалын нэр, төрөл

Тодорхойлох хэмжээсүүд

Хэмжих нэгж

Тоо ширхэг

Тайлбар

0

1

2

3

4

5

1

Явган хүний угсармал хавтанцраар хийсэн талбай

x b x L

ш

 

-зузаан

b - өргөн  

L  - урт

2

Замын хашлага бетон /бордюр/

b x  L x h

ш

 

b - өргөн

L  - урт

h - өндөр

3

Хашаа

Угсармал төмөр бетон

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

Банзан

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

Торон гэх мэт 

bx L

м2

 

b - өндөр 

L  - урт

4

Хашааны

 

 

Төмөр бетон шон

a x h x  L

ш

 

a - өргөн

L  - урт

h - өндөр

Төмөр шон

ш  x L

тн

 

ш- диаметр

L  - урт

Төмөр бетон суурь

a x h x  L

ш

 

a - өргөн

L  - урт

h - өндөр

5

Хаалга

Даамал модон

bx L

ш

 

b - өндөр 

L  - урт

Төмөр

x b x L

тн

 

-зузаан

b - өргөн  

L  - урт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 18 дугаар хавсралт

 

БАРИЛГЫН АЖЛЫН НЭР ТӨРЛИЙН ЧАНАРЫН ДОГОЛДОЛ, ДУТАГДЛЫН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ  

 

Маягт № 18.

 

 

Ажлын нэр төрөл

Илэрсэн чанарын дутагдал, доголдлын тодорхойлолт

1

Суурь

 

2

Хана, хамар хана

 

3

Хучилт

 

4

Дээвэр

 

5

Хаалга, цонх

 

6

Шалны ажил

 

7

Шат

 

8

Барилгын бусад ажил

 

9

Дотор халаалт, салхивч дулааны узель

 

10

Цэвэр бохир ус

 

11

Цахилгаан, холбоо, дохиолол

 

12

Гадна дулаан

 

13

Гадна бохир ус

 

14

Гадна цэвэр ус

 

15

Тогоо

 

16

Зам талбайн тохижилт

 

17

Зүлэгжүүлэлт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 19 дүгээр хавсралт

 

БАРИЛГЫН ТАЛБАЙ ДЭЭР БАЙГАА БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЖАГСААЛТ

 

Маягт № 19.

 

 

Материалын нэр, төрөл, марк

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Хэдэн онд худалдан авсан

Үнэ /төг/

Тайлбар

Нэгж

Бүгд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДҮН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:

 

 

199____ оны ___ сарын ____ өдөр

 

 

 

___________________________ аймгийн _____________________________ сумын ________________________________ барилгын техникийн баримт бичгийн бүрдэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Хувьчлагдах дуусаагүй болон ашиглалтгүй байгаа барилга, байгууламжийн барилгын ажлын хэмжээг тооцох, үнэлэх журам”-ын 20 дугаар хавсралт

 

ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ БҮРДҮҮЛЭЛТ

 

Маягт № 20.

Нэр

Хуудасны тэмдэглэгээ

Хуудасны тоо

Тайлбар

0

1

2

3

4

1

Барилгын ажлын зураг

Архитектур

БА

 

 

Хийцийн

ББ

 

 

Технологи, тоног төхөөрөмж

ТТ

 

 

Халаалт, салхивч, дулааны узель

ХС

 

 

Усан хангамж, цэвэр, бохир ус

ЦБУ

 

 

Дотор гэрэлтүүлэг

ДГ

 

 

Хүчит төхөөрөмж

ХТ

 

 

Холбоо дохиолол

ХД

 

 

Гадна дулааны шугам

ГД

 

 

Гадна цахилгаан

ГЦ

 

 

Гадна холбоо

ГХ

 

 

Гадна цэвэр ус

ГЦУ

 

 

Гадна бохир ус

ГБУ

 

 

Ерөнхий төлөвлөгөө

ЕТ

 

 

Өндөржилт

Ө

 

 

Зам талбай

ЗТ

 

 

Далан, суваг гэх мэт

ДС

 

 

2

Засварын ажлын зураг

Хэмжилтийн зураг

 

 

 

Өөрчлөлтийн зураг

 

 

 

3

Төрийн өмчийн хорооны _____ дугаар тогтоолын дагуу бүрдүүлсэн материалууд

 

 

 

4

Тухайн обьектын хувьчлах, дуудлагын худалдаанд оруулах тухай эрх зүйн актууд

 

 

 

5

Хувьчлах болон дуудлагын худалдааны үнэ зохиосонтой холбогдох баримтууд

 

 

 

6

Хувьчлах болон худалдсан тухай эрх зүйн актууд

 

 

 

7

Тухайн объектын талаар гаргасан улсын байцаагчийн дүгнэлтүүд

 

 

 

8

Төрийн өмчийн хорооны төлөөлөгчийн гаргасан дүгнэлт, бусад холбогдох бичиг баримт

 

 

 

9

Тухайн обьектын гэрэл зураг

 

 

 

10

Бусад холбогдох бичиг баримт гэх мэт

 

 

 

 

 

            ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭЖ АВСАН

 

            ХҮЛЭЭЛГЭЖ ӨГСӨН

 

199___ оны ____ сарын ____ өдөр