Тєрийн өмчийн хорооны 2009 оны
01 дүгээр сарын 21–ний өдрийн 
12 дугаар тогтоолын хавсралт
 
ТҮРЭЭСИЙН ГЭРЭЭНИЙ СУНГАЛТ
/протоколын хамт хүчин төгөлдөр байна./
 
Гэрээний хугацааг .............. оны ............ дүгээр сарын .......... –ны өдрөөс ............... оны ............ дүгээр сарын ........... –ны өдрийг хүртэл  ............  жил /сар/ -ийн хугацаагаар сунгав.
 
Энэхүү сунгалт нь 20............. оны .................... тоот түрээсийн гэрээний салшгүй хэсэг байна.
 
Түрээслэгч байгууллагын нэр
Талбайн хэмжээ
Төлбөр
1м2
Нийт
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Төрийн өмчийн хороог төлөөлж:                                Түрээслүүлэгчийг төлөөлж:
 
Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн                              ............................................................
дарга                                                                              .............................................................
                                                                                        .............................................................
/............................./
 
Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн                                                  /....................................../
мэргэжилтэн                                                                                    
 
                                    /............................../

Түрээслэгчийг төлөөлж:
 
...........................................................................
..........................................................................
...........................................................................