СХТ-ийн даргын 2008 оны 06 дугаар тушаалын хавсралт
 
 
 
 
 
 
 
 
Улсын баталгаажуулалтад заавал хамрагдах хэмжих хэрэгслийн жагсаалт
(Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа, нэгж хэмжүүр шалгах хугацааны норм)
 
 
 
 
 
¹
шифр
Хэмжих хэрэгслийн нэр, маяг, анги, нарийвчлал
Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа /жилээр/
Хугацааны норм /цагаар/
1
2
3
4
 
01. Шугам өнцгийн хэмжих хэрэгсэл
1
01.006
Туузан метр, 2-10 м хүртэл
1
0,23
2
01.009
Мөн, 10 м-ээс дээш ба хүндрүүлэгчтэй
1
0,70
3
01.012
Эвхмэл болон модон, төмөр метрүүд
1
0,30
4
01.083
Сүмбэнметр
0,5
0,50
5
01.084
Рулетка
1
0,50
6
01.099
Талбай хэмжигч машин
1
5,76
7
01.117
Дэцний ширээ
1
2,00
02. Хүндийн хэмжих хэрэгсэл
8
02.009
Вагон жин
1
8,20
9
02.008
Вагон динамик жин
1
18,60
10
02.010
Вагон электрон жин
1
16,80
11
02.011
Автомашины 30000 кг хүртэлх хэмжих хязгаартай жин
1
8,00
12
02.012
Автомашины 30000 кг-аас 60000 кг хүртэлх хэмжих хязгаартай жин
1
11,00
13
02.013
Автомашины 60000 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай  жин
1
12,00
14
02.014
Автомат ба хагас автомат ажиллагаатай 50 кг хүртэлх хэмжих хязгаартай жин
1
6,20
15
02.015
Автомат ба хагас автомат ажиллагаатай 50 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай жин
1
7,56
16
02.016
Тусгай зориулалтын (тослогын, тоологч г.м.)
1
0,48
17
02.017
Тусгай зориулалтын 5000 кг хүртэл хэмжих хязгаартай дүүжинт жин
1
2,53
18
02.018
Тусгай зориулалтын 5000 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай дүүжинт жин
1
3,80
19
02.019
Тугнагч 500 кг хүртэл хэмжих хязгаартай жин
1
3,80
20
02.020
Тугнагч 500 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай жин
1
4,00
21
02.021
Тэгш бус мөртэй 150 кг хүртэл хэмжих хязгаартай жин
1
1,20
22
02.022
Тэгш бус мөртэй 500 кг хүртэл хэмжих хязгаартай жин
1
1,56
23
02.023
Тэгш бус мөртэй 1000 кг хүртэл хэмжих хязгаартай жин
1
1,88
24
02.024
Тэгш бус мөртэй 3000 кг хүртэл хэмжих хязгаартай жин
1
2,20
25
02.025
Элеваторын жин 10000 кг хүртэл хэмжих хязгаартай
1
4,80
26
02.026
Элеваторын жин 10000 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай
1
5,55
27
02.027
Зөөврийн (эмнэлгийн, хүүхдийн) жин
1
0,68
28
02.028
Туузан дамжуулагчтай жин
1
8,00
29
02.029
Ширээний ердийн зориулалттай туухайт жин
1
0,58
30
02.030
Ширээний тольт жин 15 кг хүртэл хэмжих хязгаартай
1
0,78
31
02.031
Тольт жин /15-200/ кг хүртэл хэмжих хязгаартай
1
1,35
32
02.032
Мөн 200 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай
1
1,66
33
02.033
Сүүний жин
1
1,64
34
02.034
Утасны номер, жингийн квадрат
1
0,76
35
02.035
 
         дунд ба            ердийн нарийвчлалын ангийн гар жин (электрон)
 
1
0,88
36
02.037
 
          дунд ба            ердийн нарийвчлалын ангийн, электрон жин 30 кг хүртэл хэмжих    хязгаартай
 
1
1,38
37
02.038
 
          дунд ба             ердийн нарийвчлалын ангийн, электрон жин /31-60/ кг хүртэл хэмжих хязгаартай
 
1
1,66
38
02.044
 
          дунд ба              ердийн нарийвчлалын ангийн, электрон жин /60-300/ кг хүртэл хэмжих хязгаартай
 
1
1,85
39
02.045
 
          дунд            ердийн нарийвчлалын ангийн, электрон жин 300 кг-аас дээш хэмжих хязгаартай жин
 
1
2,20
 
 
Туухай
 
 
40
02.041
M1 ангийн туухай (багц)
1
2,78
41
02.039
M1-2 ангийн туухай
1
0,86
42
02.040
M2 ангийн туухай (багц)
1
2,50
43
02.301
M2-3 ангийн туухай
1
1,00
44
02.005
M3 ангийн туухай (багц)
1
2,00
45
02.302
Нярайн жин 12 кг хүртэл
1
0,91
Жич: Худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаа ердийн зориулалтын ширээний ба барааны механик жингүүдийг 6 сард нэг удаа улсын баталгаажуулалтад хамруулна.
03.Хүч, хатуулгын хэмжил
46
03.001
3-р зэргийн зөөврийн динамометр
1
4,00
47
03.002
Нийлмэл ажиллагаатай зөөврийн динамометр
1
5,20
48
03.003
1 ба 2-р ангийн пүржинт динамометр
1
2,60
49
03.004
Статик аргаар материалын механик шинж чанар тодорхойлох машин (нэг чиглэлд)
1
4,07
50
03.005
Мөн (хоёр чиглэлд)
1
5,40
51
03.006
Динамик аргаар материалын механик шинж чанарыг тодорхойлох машин (копёр)
1
3,86
52
03.007
Даавуу, арьс шир, резин, утасны чанар тодорхойлох машин  (копёр)
1
3,86
53
03.008
3-р зэргийн хүчний машин 50т хүртэл
1
5,00
54
03.009
мөн, 50-100 тонн хүртэл
1
5,20
55
03.010
мөн, 100 тонноос дээш
1
5,60
56
03.011
Барилгын материалын шинж чанар тодорхойлох гидро пресс 100 тн хүртэл
1
5,40
57
03.012
Мөн 100 тонноос дээш
1
6,00
58
03.014
Хатуулаг тодорхойлох багаж Брюнель
1
1,00
59
03.015
Хатуулаг тодорхойлох багаж  супер Роквелл, Роквелл
1
1,00
60
03.016
Хатуулаг тодорхойлох багаж Виккерс
1
1,20
04. Даралтын хэмжил
61
04.010
Техникийн манометр, мановакуумметр
1
1,50
62
04.017
Нийцүүлсэн гүйдлийн гаралтын дохиотой даралтын хувиргагч
1
3,00
63
04.023
Цусны даралтын аппарат /сфигмоманометр/
1
0,40
64
04.029
Хүчилтөрөгчийн манометр
1
1,22
65
04.012
Цахилгаан контакттай манометр
1
0,55
66
04.013
Автоклавын манометр
1
1,50
67
04.303
Нярайн вентилятор /манометр/
1
1,50
68
04.304
Нярайн  амьсгалын аппарат /манометр/
1
1,50
69
04.305
Нярайн сфигмоманометр
1
1,00
70
04.306
Сорох төхөөрөмж /ваакумметр/
1
1,50
71
04.307
Амьсгалын аппарат /манометр/
1
1,50
72
04.308
Нойрсуулагч аппарат/манометр/
1
1,50
73
04.309
Ус нэрэх аппарат /манометр,термометр/
1
1,00
05. Хөдөлгөөний параметрийн хэмжил
74
05.010
Автомашин, мотоциклийн спидометр
2
0,86
75
05.008
Таксометр
1
1,78
76
05.011
Тахометр шалгах төхөөрөмж
1
12,00
77
05.012
Таксометр шалгах төхөөрөмж
1
12,00
78
05.013
Галт тэрэгний хурд хэмжигч
0,5
2,14
79
05.014
Тоглоомын магадлалын итгэлцүүр
1
8,00
06. Хий шингэний тоон хэмжээ, зарцуулалтын хэмжил
80
06.001
Халуун, хүйтэн усны тоолуур DN 1315
 
 
                   - айл өрхийн
4
1,63
                   - аж ахуйн нэгж, байгууллагын
2
1,63
81
06.002
Мөн DN 2025
2
1,63
82
06.003
Мөн DN 3240
2
1,63
83
06.004
Мөн DN 5080
2
2,03
84
06.005
Мөн DN100-аас дээш
2
2,30
85
06.041
Архины тоолуур, 20 мм хүртэл /АЛКО-2/
1
3,26
86
06.042
Архины тоолуур 20 мм-ээс дээш
1
4,89
87
06.043
Спиртийн тоолуур 20 мм хүртэл голчтой /Massflowmeter/
1
3,26
88
06.047
Спиртийн тоолуур 20 мм-ээс дээш голчтой
1
4,89
89
06.110
Шингэний тоолуур 80 мм хүртэл /механик/
1
3,56
90
06.111
Шингэний тоолуур 80 мм-ээс дээш /механик/
1
4,37
91
06.112
Шингэний тоолуур 80 мм хүртэл /электрон/
1
5,18
92
06.113
Шингэний тоолуур 80 мм-ээс дээш /электрон/
1
5,99
93
06.018
Техникийн 1-р ангийн мерник, 20  л хүртэл багтаамжтай (эзэлхүүний аргаар шалгах)
1
2,94
94
06.019
Мөн, 20 - 200 л хүртэл багтаамжай
1
3,56
95
06.020
Мөн, 200-1000 л хүртэл багтаамжтай
1
6,81
96
06.021
Мөн, 1000 л-ээс дээш багтаамжай
1
8,24
97
06.022
Техникийн 2-р ангийн мерник, 20  л хүртэл багтаамжтай (эзэлхүүний аргаар шалгах)
1
2,54
98
06.023
Мөн, 20 - 200 л хүртэл багтаамжай
1
3,35
99
06.024
Мөн, 200-1000 л хүртэл багтаамжтай
1
5,08
100
06.025
Мөн 1000 л-ээс дээш багтаамжтай
1
6,50
101
06.026
Хүнсний бүтээгдэхүүний суурин төмөр торх  2000 л хүртэл багтаамжтай
2
5,08
102
06.027
Мөн 2000 - 5000 л хүртэл багтаамжтай
2
7,12
103
06.028
Мөн 5000-20000 л багтаамжтай
2
9,16
104
06.030
Автоцистерн 4000 л хүртэл багтаамжтай
2
2,05
105
06.031
Мөн, 4001-7500 л багтаамжтай
2
2,34
106
06.032
Мөн,   7501-16000 л багтаамжтай
2
2,55
107
06.033
Мөн, 16001 - 20000 л багтаамжтай
2
3,82
108
06.034
Мөн,   20001  - 30000 л багтаамжтай
2
5,09
109
06.035
Мөн,   30000 л-ээс дээш багтаамжтай
2
6,36
110
06.100
Автоцэнэглэгчийн тоолуур  
2
3,05
111
06.101
Шатахуун түгээгүүр (нэг  шингэн  хэмжигч)
0,5
2,54
112
06.102
Тосны түгээгүүр (жингийн аргаар шалгах)
0,5
2,34
113
06.103
Мөн, эзэлхүүний аргаар шалгахад
0,5
2,53
114
06.104
0,51 литрийн шингэний хэмжүүр
1
0,61
115
06.038
Сүүний хэмжүүр
1
0,50
116
06.039 06.040
Нөөцлөх савны хэмжээ авч багтаамжийг таблицаар тогтоох (өндрийн нэг сантиметр тутамд)  
 
 
   - босоо
5
7,00
117
   - хэвтээ
5
3,00
 
06.300
Согтууруулах ундааг жижиглэнгээр худалдах зориулалтын хэмжээст шилэн сав
2
1,50
07. Физик - хими, нягт зунгааралт, оптикийн хэмжил
118
07.005
Люксметр (ажлын)
1
3,46
119
07.010
Металлан спиртомер /ажлын/
1
2,50
120
07.012
Бүх төрлийн ажлын денсиметр, урометр, сахаромер, спиртомер, клеемер
1
1,50
121
07.014
0.1 хувийн хуваарьтай сахаромер
1
0,42
122
07.017
Тослог хэмжигч /ажлын/
1
2,07
123
07.018
Вискозиметр /термометр ба колбогүй/
1
1,27
124
07.019
Лак будгийн түрхэцийг тодорхойлох вискозиметр
1
1,27
125
07.020
рН-метр нэг болон олон хязгаарт (хоёрдогч багаж)
1
1,92
126
07.021
рН-метр олон хязгаарт (комплект)
1
7,60
127
07.022
рН-метр ( нэг хязгаарт)
1
5,42
128
07.023
Лабораторийн ба үйлдвэрийн туслах болон шилэн электрод   
1
1,02
129
07.025
Шилэн газоанализатор (гар ажиллагаатай)
1
0,81
130
07.027
Үйлдвэрлэлийн газоанализатор
1
4,07
131
07.028
Лабораторийн газоанализатор
1
3,90
132
07.029
Сахарометр, поляриметр О,1 алдаатай 
1
2,44
133
07.030
Сахарометр, поляриметр 0,5  алдаатай
1
2,85
134
07.031
Кондуктометр, солемер 
1
4,17
135
07.032
Кондуктометр,солемер датчиктай 
1
6,10
136
07.033
Бүх төрлийн рефрактометр  
1
1,83
137
07.034
Үр тарианы чийг хэмжигч
1
1,22
138
07.035
Фотоцахилгаан колориметр
1
3,80
139
07.039
Агаарын чийг хэмжигч  
1
3,84
140
07.040
Модон эдлэлийн чийг хэмжигч
1
2,44
141
07.043
Спектрофотометр
1
7,60
142
07.045
Диоптриметр
2
4,07
143
07.048
Нефтеденсиметр
1
1,22
144
07.100
Шээсний анализатор
1
1,50
145
07.101
Цусны цагаан эс тоологч анализатор
1
1,65
146
07.102
Цусны улаан эс тоологч анализатор
1
1,65
147
07.103
Цусны хийн анализатор
1
1,25
148
07.104
Биллирубин анализатор
1
1,25
149
07.105
Электролит анализатор
1
1,25
150
07.106
Имунологийн анализатор
1
1,25
151
07.107
Биохимийн автомат анализатор
1
1,00
152
07.108
Глюкоз анализатор
1
1,60
153
07.115
Хумалайзер
1
2,00
154
07.120
Деснитометр
1
1,00
155
07.125
Автомашины утаа хэмжигч багаж
1
1,50
156
07.130
1 ба 2-р зэргийн шилэн спиртомер
1
1,50
157
07.135
1 ба 2-р зэргийн шилэн сахаромер
1
1,50
08. Дулаан температурын хэмжил
158
08.011
Эсэргүүцлийн термометр 
3
1,50
159
08.012
Бусад төрлийн термометр
1
2,50
160
08.004
Техникийн шилэн термометр
1
2,50
161
08.039
Дулааны тооцоолуур
3
3,00
162
08.040
Хэт авианы иж бүрдэл дулааны тоолуур
5
8,00
163
08.041
Цахилгаан соронзон, хуйлралтын анхдагч бүхий иж бүрдэл дулааны тоолуур
3
8,00
164
08.008
Манометрэн термометр    
1
2,50
165
08.301
Термометр  /дижитал/
1
3,00
166
08.003
Оношлогооны термометр /хүн, мал эмнэлгийн/
1
3,00
167
08.302
Нярай дулаацулагч /дижитал болон оношилгооны термометр/
1
2,50
168
08.303
Нярайн инкубатор /дижитал болон оношилгооны термометр/
1
2,50
09. Ионжуулагч цацрагийн хэмжил
169
09.066
Эмнэлгийн дозиметрийн камерууд (5 хувийн нарийвчлалтай багажнууд, 27012, 745-1,ДКС-05, маягийн )
1
16,80
170
09.015
±10 хувийн нарийвчлалтай дозиметрүүд (ДП-22, ТСД  маягийн)
1
9,78
171
09.067
±15 хувийн нарийвчлалтайдозиметрүүд (VA-J-15А, V471, ДРГЗ, 605А,V470маяг)
1
6,48
172
09.041
±20 хувийн нарийвчлалтай дозиметрүүд (РУП-1,РРК-103, Мир-20 маягийн) 
1
5,09
173
09.068
“Alarm dosimeter” маягийн хэмжих хэрэгслүүд
1
3,00
174
09.023
Дохиотой хэмждэг суурин дозиметр буюу радиометрүүд     
1
10,18
175
09.047
Гадаргуун бохирдлыг хэмждэг радиометрүүд
1
4,61
176
09.041
α,β,γ, үүсгүүрүүдийг хэмжих дозиметрүүд
1
14,48
177
09.027
“Х” туяаны оношлогоо, хяналтын хэмжих хэрэгслүүд
1
7,32
10. Цахилгаан, соронзон хэмжил
178
10.019
Цахилгаан эрчим хүчний 1 фазын механик тоолуур
3
0,30
179
10.021
Идэвхтэй, идэвхгүй эрчим хүчний З фазын механик тоолуур
3
0,50
180
10.023
Нэг хэмжих хязгаартай бүх ангийн хэмжлийн гүйдлийн трансформатор
3
0,78
181
10.025
Нэг хэмжих хязгаартай бүх ангийн хүчдэлийн трансформатор  (үлгэр жишээнээс бусад)
3
0,78
182
10.111
1 фазын электрон механик тоолуур
3
0,30
183
10.112
З фазын электрон механик тоолуур
3
0,50
184
10.114
1 фазын электрон тоолуур
8
0,55
185
10.115
3 фазын электрон тоолуур
8
1,50
186
10.116
Өндөрийн 100 В-ын 3 фазын тоолуур
1
0,50
187
10.117
100 В-ын хяналтын 3 фазын актив, реактив тоолуур
3
0,50
11. Радиотехник, цаг давтамжийн хэмжил
188
11.001
Кварцан калибратор ба өндөр тогтомжтой генератор 1х10-8-аас ихгүй алдаатай
1
3,04
189
11.002
мөн 1х10-8-аас их алдаатай
1
3,04
190
11.018
Зүүт, электрон давтамж хэмжигч
1
3,04
191
11.021
Нийлмэл ажиллагаатай осциллограф /1 суваг/
1
4,00
192
11.022
Мөн олон сувагтай ба түүнтэй төстэй
1
6,00
193
11.083
Ярианы ба анхдагч цаг
1
2,03
194
11.086
Механик секундомер
1
0,84
195
11.088
Цахилгаан секундомер
1
0,45
196
11.089
Электрон миллисекундомер
1
3,60
197
11.090
Секундомер калибратор
1
16,00
198
11.091
Хронометр
1
9,50
199
11.092
Виброграф, виброметр
1
7,80
200
11.093
Гэрлэн дохионы асалтын хугацаа хэмжигч
1
1,50
201
11.094
Телефон утасны тоолуурын генератор
1
16,00
202
11.301
Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат
3
3,00
203
11.302
Тархины цахилгаан бичлэгийн аппарат
3
3,00
204
11.303
Богино долгионы диатерия
3
1,70
205
11.304
Сонсгол шалгах аппарат
3
2,03
206
11.305
Хэл ярианы давтамж хэмжигчүүд
3
2,94
207
11.306
Коагуляцийн аппарат
3
2,50
208
11.307
Тонометр
3
2,90
209
11.308
Хэт нам давтамжийн эмчилгээний аппарат
3
1,70
210
11.309
Хэт өндөр давтамжийн эмчилгээний аппарат
3
2,32
211
11.310
Ургийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат
3
3,00
212
11.311
Амплитуд утга хэмжигч вольтметр
1
4,00