БАЙГАЛЬ ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛИЙН ХАВСРАЛТ
 
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийх төслийн ангилал
 
 
д/д
 
Нэр
Хариуцан гүйцэтгэгч
Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
1.
Уул уурхайн төсөл
Бүх төрлийн ашигт малтмал олборлолт
Тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ашиглагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт
2.
Хүнд үйлдвэрийн төсөл
Бүх төрөл
-
3.
Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн төсөл
Улсын чанартай томоохон үйлдвэр
Орон нутгийн жижиг, дунд үйлдвэр
4.
Хөдөө аж ахуйн төсөл
-усан сан
-усжуулалтын систем
-атар газар эзэмших үйл ажиллагаа
Бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх үйл ажиллагаа
5.
Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл
-1 мвт-аас илүү хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станц
-З5 кв-аас илүү хүчдэл бүхий цахилгаан дамжуулах шугам
-дулааны шугам
-усан цахилгаан станц
-төмөр зам
-нисэх буудал
-улс, хот хоорондын зам
-улс, хот хоорондын холбоо
-1 мвт хүртэл хүчин чадал бүхий эрчим хүчний станц-З5 кв хүртэл хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам-тухайн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд дамжуулах дулааны шугам-орон нутгийн чанартай зам, холбоо
6.
Үйлчилгээний салбарын төсөл
-5О ор хоногоос дээш хүчин чадалтай зочид буудал, амралт, сувилал, бусад үйлчилгээний газар
-аялал, жуулчлал эрхлэх үйл ажиллагаа
-5О хүртэл ор хоногийн хүчин чадалтай зочид буудал, амралт, сувилал, бусад үйлчилгээний газар
7.
Бусад төсөл:
-хот байгуулалт
-батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын зориулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл
-усан хангамжийн систем
-цэвэрлэх байгууламж
-хог хаягдлын нэгдсэн цэг г.м
-10000-аас дээш хүн амтай төв, суурин газрын усан хангамж, цэвэрлэх байгууламж, хог хаягдлын нэгдсэн цэг
-батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын зориулалтаар байгуулах улсын чанартай барилга байгууламж
-10000-аас доош хүн амтай төв, суурин газрын усан хангамж, цэвэрлэх байгууламж, хог хаягдлын нэгдсэн цэг-батлан хамгаалах болон иргэний хамгаалалтын чиглэлээр байгуулах орон нутгийн чанартай барилга байгууламж
8.
Биологийн төрөл зүйлийн төсөл    
-улсын чанартай томоохон загасны аж ахуй
-ан амьтан, ургамал нутагшуулах, ашиглах болон бусад үйл ажиллагаа
-ан агнуурын болон ойн аж ахуй, ангийн отог
-тухайн дэвсгэр нутгийн хүн амын хэрэгцээг хангах зориулалттай загасны аж ахуй
9.
Химийн хортой болон цацраг идэвхт
бодис, аюултай хаягдлын төсөл
Химийн хортой болон цацраг идэвхт бодис, аюултай хаягдлыг боловсруулах, ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаа
 
10.
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа
Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хилийн цэсэд явуулах үйл ажиллагаа
орон нутгийн хамгаалалтад авсан газар нутагт явуулах үйл ажиллагаа