Эрхийн улсын бүртгэгчийн 2004 оны
                                                       1 дүгээр тушаалын хавсралт
 

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

 
 
 
 
     
20__он__сар__ өдөр                                                                  Улаанбаатар хот
 
ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨХ ЭРХ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН БУСАД ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЛАВЛАГАА
 
¹ . . . . .
 
 
 
 
 
Улсын бүртгэгч                                                              /                            /
     /тэмдэг/
 
 
 
 
 
] ] ]