Монгол Улсын Их Хурлын 2000 оны 21 дугээр тогтоолын хавсралт

MОНГОЛ УЛСЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ХӨГЖЛИЙН 2010 ОН ХҮРТЭЛХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Мэдээлэл, холбооны технологийг Монгол Улсын 21 дүгээр зууны хөгжлийн үндсэн хурдасгуур гэж үзэж, төр-эрх зүй, эдийн засаг-бизнес, хүн-нийгмийн хөгжлийн таатай орчинг бүрдүүлэх, төрийн бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох шаардлага, хүчин зүйлийг үндэслэн энэхүү үзэл баримтлалыг тодорхойлж байна.
Нэг.Эрхэм зорилго
Мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжлийн үзэл баримтлалын эрхэм зорилго нь мэдлэг оюунд тулгуурласан нийгмийг хөгжүүлж, ард түмний амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.
Хоёр.Баримтлах зарчим
Эрхэм зорилгод хүрэхийн тулд шударга, нээлттэй нийгэм, динамик, баталгаатай жигд хөгжил, мэдээллийн хүртээмжтэй, уян хатан тогтолцооны зарчмыг баримтална.
Гурав.Үндсэн зорилго
1.Төр-эрх зүйн хүрээнд: Төр нь мэдээлэлжсэн нийгмийн тогтолцоог бүрдүүлэгч, мэдээллийн нээлттэй эх үүсвэрээр хангагч үндсэн үйлчлэгч болох.
2.Эдийн засаг-бизнесийн хүрээнд: Дэлхийн эдийн засагтай үр өгөөжтэй интеграчлагдах чадвар бүхий бизнесийн орчинг бүрдүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийн  бүтээгдэхүүний оюуны багтаамж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх.
3. Хүний хөгжлийн хүрээнд : Иргэд оршин суугаа газраасаа  үл хамааран өөр хоорондоо болон дэлхий нийттэй чөлөөтэй харилцаж, нийгмийн харилцаанд идэвхтэй, эрх тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлэх.
Дөрөв. Стратегийн ба үйл ажиллагааны зорилт
I. Төр эрх зүйн хүрээнд тавих зорилт
Төр эрх зүйн хүрээнд мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх стратегийн дараахь  зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
1.Мэдээлэл, холбооны технологийн  хөгжлийн эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлж, төлөвшүүлэх.
2.Мэдээллийн бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох.
3.Төрийн мэдээллийн тогтолцоог мэдээлэл, холбооны технологиор дэмжин хөгжүүлэх.
Стратегийн 1 дэх зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
1.Мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлж, мэдээллийн харилцааг зохицуулах эрх зүйн баталгааг хуульчлан тогтоох арга хэмжээг дараахь үндсэн чиглэлээр хэрэгжүүлэх:
1.1.үндэсний мэдээлэл, холбооны технологийн удирдлага, бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох;
1.2.мэдээлэлжсэн нийгмийн соёл, боловсрол, бизнесийг хөгжүүлэх;
1.3.иргэдийн  нийгэм дэх эрх тэгш оролцоо, оюуны өмч, зохиогчийн эрхийг хамгаалах, шударга өрсөлдөөний нөхцөлийг бүрдүүлэх;
1.4.төрийн мэдээллийг нээлттэй болгох, иргэд төрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих;
1.5.электрон арилжааг хөгжүүлэх , олон улсын гэрээ хэлэлцээрт нэгдэн орох.
2.Мэдээлэл, холбооны технологийн үндэсний стандарт, зөвлөмжүүдийг олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсруулж, нэвтрүүлэх.
Стратегийн 2 дахь зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
3.Мэдээлэл, холбооны технологийн ашиглалт, хэрэглээг урамшуулан дэмжих удирдлага, санхүү-эдийн засгийн тогтолцоог бий болгох.
4.Мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх төрийн сан байгуулах.
5.Төрөөс мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлэх.
6.Мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх  хөтөлбөр боловсруулж, эдийн засаг, нийгмийг  хөгжүүлэх тухайн жилийн  үндсэн чиглэлд тусган зохицуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.
7.Төрөөс мэдээлэл, холбооны технологийн хөгжилд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, төсөл хэрэгжүүлэх, мониторинг хийх.
8.Үндэсний хиймэл дагуул бүхий холбоо, мэдээллийн дэд бүтцийг төрөөс дэмжиж бий болгох.
9.Мэдээлэл, холбооны технологид тулгуурласан бүх төрлийн үйлчилгээг дэмжиж хөгжүүлэх.
10.Мэдээлэл, холбооны технологийн суурь болон хавсарга судалгааг төрөөс дэмжиж хөгжүүлэх.
11.Мэдээлэл, холбооны технологийн бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлэх.
12.Мэдээлэл, холбооны технологийн өндөр  технологи нутагшуулахыг дэмжих.
13.Программ хангамжийн хэрэглээг төрийн хэмжээнд монгол хэл дээр явуулах.
14.Мэдээллийн нууцлалт, хамгаалалт, найдвартай ажиллагааны системийг хөгжүүлэх.
Стратегийн 3 дахь зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
15.Төрийн удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог хөгжүүлэх:
15.1.төрийн удирдлагын хөгжлийн  стратегийн чадавхийг мэдээллийн технологиор дэмжих;
15.2.төрийн байгууллага хоорондын үр өгөөжтэй мэдээллийн харилцааг хөгжүүлэх.
16.Төрийн мэдээллийн сүлжээ байгуулах ажлын хүрээнд ажлын байрны  автоматжуулалт, мэдээллийн удирдлагын систем, удирдлагын шийдвэр гаргахад туслах хэрэгсэл, удирдлага хяналтын автоматжуулсан тогтолцоог үе шаттайгаар   бий болгон хөгжүүлэх:
16.1.төрийн албан хаагчийн ажлын байрны автоматжуулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх;
16.2.төрийн мэдээллийн сүлжээ, сан, мэдээллийн эрэлт-хайлтын тогтолцоог бүрдүүлж төлөвшүүлэх;
16.3.төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд электрон шуудан, интернэт, интранэтийг нэвтрүүлж хэрэглэх.
17.Төрийн мэдээллийн сүлжээг төрийн бус болон  бизнесийн мэдээллийн сүлжээтэй холбох,  хөгжүүлэх.

 
II.Эдийн засаг-бизнесийн хүрээнд тавих зорилт

Эдийн засаг-бизнесийн хүрээнд  стратегийн дараахь зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
4.Мэдээлэл, холбооны технологийн бизнесийг өргөжүүлж, өндөр үр ашигтай эдийн засгийн салбар болгох.
5.Эдийн засаг-бизнесийн үр ашигтай, шуурхай мэдээллийн тогтолцоог бий болгох.
6.Дотоодын үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мэдээлэл, холбооны технологийг эрчимтэй нэвтрүүлэх.
Стратегийн 4 дэх  зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
18.Программ, техник, мэдээлэл хангамжийн бүтээгдэхүүний экспортын үйлдвэрлэл бий болгох.
19.Монгол хэл дээр ажиллах программ хангамжийн зах зээлийг хөгжүүлэх;
20.Мэдээллийн үйлчилгээний зах зээлийг  бий болгон хөгжүүлэх:
20.1.аж ахуйн нэгж бүр электрон шуудангийн хаягтай болох арга хэмжээг нийслэл хотод  2002 онд, орон нутагт 2010 он гэхэд шийдвэрлэж дуусах;
20.2 татвар, гааль, даатгал, банк, санхүү зэрэг бизнесийн салбарын үйлчилгээг электрон хэлбэрт шилжүүлэх;
20.3.бизнесийн мэдээллийн үйлчилгээний бизнесийн төвүүдийг хот, төвлөрсөн суурин газруудад байгуулах.
21.Жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг дэмжих өндөр  технологи бүхий үйлчилгээний төвүүд байгуулах.
22.Мэдээлэл, холбооны технологийн бүтээгдэхүүний бирж байгуулах.
Стратегийн 5 дахь зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
23.Электрон арилжааг нэвтрүүлэх, ухаалаг карт , электрон чек зэрэг төлбөрийн хэрэгслийг ашиглах.
24.Интернэтийг бизнес, санхүү, худалдааны мэдээлэл солилцох үндсэн хэрэгсэл болгох.
25.Төрийн болон олон улсын байгууллагын тендерүүдийн нээлттэй мэдээллийн төв бий болгох.
26.Зах зээлд шударга өрсөлдөөн оршин тогтнох мэдээллийн ил тод орчин бий болгох.
27.Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, зөвлөгөө өгөх нийтийн үйлчилгээний төв байгуулах.
Стратегийн 6 дахь зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
28.Дотоодын үйлдвэрлэлийн  экспорт (ноолуур, алт, зэс, хивс, ноос, аялал жуулчлал, арьс шир, түүхий эд, шуудангийн марк зэрэг)-ыг нэмэгдүүлэхэд электрон арилжааны хэлбэрийг өргөнөөр ашигладаг болох.
29.Зураасан код, ухаалаг карт зэрэг электрон аргыг нэвтрүүлэх замаар үйлдвэрлэл,үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх.
30.Электрон үйлчилгээний нэмэгдсэн өртөгт хэлбэрийг өргөнөөр нэвтрүүлэх.

 
III.Хүний хөгжлийн хүрээнд тавих зорилт:

Хүний хөгжлийн хүрээнд мэдээлэл, холбооны технологийг хөгжүүлэх стратегийн дараахь зорилтыг хэрэгжүүлнэ:
7.Мэдээллийн үйлчилгээгээр дамжуулан иргэд нийгмийн харилцаанд идэвхтэй, эрх тэгш оролцох боломжийг бүрдүүлэх.
8.Иргэд мэдээллийг чөлөөтэй олж авах тогтолцоог бий болгох.
9.Нийгмийн үйлчилгээнд мэдээлэл,холбооны технологийг өргөн нэвтрүүлэх.
Стратегийн 7 дахь  зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
31.Хүний амьдралд мэдээллийн хэрэгцээ, оюуны баялаг, чадавхийн үнэлэмжийг тэргүүлэх ач холбогдолтой болгох.
32.Мэдээлэл, холбооны технологи ашиглан иргэдийг шашин шүтлэг, үзэл бодол, арьсны өнгө, нас, хүйсээр ялгаварлахгүйгээр нийгмийн харилцаанд эрх тэгш оролцоход дэмжлэг үзүүлэх;
33.Ажлын байр хайх, хөдөлмөр эрхлэх, ажлын гүйцэтгэлийн чанар, түвшинг дээшлүүлэхэд мэдээлэл, холбооны технологийг өргөнөөр ашиглах;
34.Мэдээлэл, холбооны технологийн бүх нийтийн боловсрол олгох тогтолцоог бүрдүүлэх.
Стратегийн 8 дахь зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
35.Оюун мэдлэгт тулгуурласан өндөр  технологит төвийг нийслэл хот болон  бүс нутгийн төвд байгуулах.
36.Сургууль, номын сан, нийтийн үйлчилгээний төв болон тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг хөдөлгөөнт цэгүүдэд иргэд мэдээллээр чөлөөтэй үйлчлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх.
37.Хөдөөгийн өрх сонин, хэвлэлийн мэдээ, мэдээллийг мэдээллийн хүссэн эх үүсвэрээс цаг тухайд нь авах боломжийг бүрдүүлэх.
38.Хууль, эрх зүй, банк, даатгал, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, дэд бүтэц, худалдаа, шинжлэх ухаан, технологи, эрүүл мэнд, боловсрол, байгаль орчин,  нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн зах зээл, түүх, соёл, урлаг зэрэг салбарын мэдээллийн тогтолцоог бий болгох.
39.Мэдээллийн салбарт  хүний нөөц (хэрэглэгч, сургагч багш, мэргэжилтэн)-ийн хөгжлийн асуудлыг иж бүрэн шийдвэрлэх.
Стратегийн 9 дэх  зорилтын хүрээнд дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:
40.Нийт өрхийн 30 ба түүнээс дээш хувьд мэдээллийн  бүх төрлийн үйлчилгээ   хүргэх.
41.Электрон үйлчилгээг иргэдэд  хүргэх боломжийг бүрдүүлэх:
41.1.номын сангийн захиалга, эрэлт, хайлтын үйлчилгээг электрон хэлбэрт оруулах;
41.2.зайнаас ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж бүрдүүлэх;
41.3.иргэдэд бүх төрлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд электрон үйлчилгээг нэвтрүүлэх;
41.4.зайнаас сурах, боловсрол эзэмших нээлттэй сургалтыг хөгжүүлэх;
41.5.теле оношлогоо, эмчилгээ, үйлчилгээг сум суурингийн түвшинд нэвтрүүлэх;
41.6.чөлөөт цагийн үйлчилгээ (номын сан, музей, соёлын төв, тоглоомын төв зэрэг)-нд электрон үйлчилгээг нэвтрүүлэх.
42.Санал асуулга, нийгмийн судалгаанд мэдээлэл, холбооны технологийг өргөн хэрэглэх.