Үндэсний татварын ерөнхий газрын дарга,
                                            Эрхийн улсын бүртгэгчийн 2004 оны 68/34
                                       дүгээр  хамтарсан тушаалын хавсралт  
 
Маягт ЭУБ-12
 
 
ШИНЭЭР БҮРТЭГЭГДСЭН ГАЗАР, ГАЗРААС БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГӨ ӨМЧЛӨГЧ БОЛОН ӨМЧЛӨГЧ НЬ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ГАЗАР, ГАЗРААС БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН. . . . ОНЫ . . . . УЛИРЛЫН МЭДЭЭ  Маягт ЭУБ-12
                                   
1. Эрхийн улсын бүргэлийн албанаас Мэдээлэл боловсруулалт,
                                           автоматжуулалтын хэлтэст улирал бүр гаргаж өгнө.
                                                                                      
Д/д
Хуучин өмчлөгчийн /иргэн, хуулийн этгээд/
Шинэ өмчлөгчийн /иргэн, хуулийн этгээд/
Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар
өмчлөх эрхээ шинээр бүртгүүлсэн болон өмчлөх эрх шилжсэн гэрээг бүртгүүлсэн огноо
Газар, газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө
Эрхийн улсын бүртгэлд тусгасан үнэ
 
Нэр /эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр/
Регистрийн дугаар
Овог, нэр
Регистрийн дугаар
Төрөл
/Г-газар, Ү-үл хөдлөх эд хөрөнгө/
Хаяг, байршил
Зориулалт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Мэдээ гаргасан:       Мэргэжилтэн:................................                           /                           /                        Огноо...................
 
                                                    Хянасан: Архив, мэдээллийн сангийн
                                                    хэлтсийн дарга  ...........................                /                           /                       Огноо..................