/Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газрын даргын 2019 оны А/156 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон/
 
ГХГЗЗГ-ын даргын 2008 оны 133 дугаар тушаалын 5 дугаар хавсралт
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХЫГ ХҮССЭН ИРГЭНИЙ ӨРГӨДӨЛ
_____________________ аймаг /нийслэл/-ийн
___________________  сумын газрын даамал
             /дүүргийн Газрын алба/-д
ӨРГӨДЛИЙН УТГА  /холбогдох утгын өмнөх дугаарыг дугуйлна уу/
1.  шинээр газар эзэмших
2.  шинээр газар ашиглах
3.  газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад
     шилжүүлэх
4. газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ барьцаалах
5. газар ашиглалтын зориулалт өөрчлүүлэх
6.  газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээний
     хугацаа сунгуулах
7.  эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах
9.  газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ 
     нөхөн авах
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАГЧИЙН ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ  /заавал бөглөх хэсэг/   
 
1. Харъяалал /аль улсын/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
2. Овог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              
 
3. Эцэг /эх/-ийн нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5. Иргэний үнэмлэхийн дугаар
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Регистрийн дугаар
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Харилцах утас:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Шуудангийн хаяг:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
9. Байнгын оршин суугаа хаяг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баг /хороо/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гудамж /хороолол/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар
 
10. Электрон шуудангийн хаяг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Хамтран эзэмшигчдийн мэдээлэл     /зөвхөн хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд бөглөнө/
д/д
Эцэг /эх/-ийн нэр
Нэр
Эзэмшигчийн хэн болох
Иргэний үнэмлэхийн дугаар
Регистрийн дугаар
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
Иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн талаархи мэдээлэл
/хамтран эзэмшигчид байгаа тохиолдолд тэдгээрийг хэн нэгэн төлөөлөх бол бөглөнө/
1. Овог: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Эцэг /эх/-ийн нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Регистрийн дугаар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Албан тушаал: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Холбоо барих утас: . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ нөхөн авах        
       /зөвхөн энэ тохиолдолд өмнөх дугаарыг бөглөнө/
1. Гэмтээсэн       2. Үрэгдүүлсэн
               
 
НЭГЖ ТАЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
 
 
1. Нэгж талбарын дугаар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
2. Газрын байршлын хаяг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баг /хороо/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  гудамж /хороолол/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . байршлын нэр
 
Шинээр газар эзэмших, ашиглах:
 
1. Газрын зориулалт:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Тухайн газрыг эзэмших, ашиглахын аль нь болох:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
3. Талбайн хэмжээ (м2/га): . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Эзэмших, ашиглах хугацаа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Өөрчлөлт оруулах:
 
1. Барьцаалах: Эхлэх огноо:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Дуусах огноо: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Барьцаалах иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
2. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх:         2.1. Бүхэлд нь                 2.2. Хэсэгчлэн
 
3. Эзэмшиж, ашиглаж буй газартаа өөрчлөлт оруулах:            3.1. Нэмэх                       3.2. Хасах
 
4. Газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээний хугацаа сунгуулах:  Хугацаа: . . . . . . . . . . . . . . . . . . жил/сар
 
5. Газар ашиглалтын зориулалт өөрчлүүлэх: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
6. Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулах: Эхлэх огноо:. . . . . . . . . . . . . . . . . Дуусах огноо: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ашиглах иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ ШИЛЖҮҮЛЭН АВЧ БАЙГАА ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД
 
1. Харъяалал /аль улсын/:                                             2. Овог:        
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
3. Эцэг /эх/-ийн нэр:                                                        4. Нэр/хуулийн этгээдийн оноосон нэр:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
5. Иргэний үнэмлэх /улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ийн дугаар:    6. Регистрийн дугаар:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
7. Харилцах утас:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Шуудангийн хаяг:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
9. Байнгын оршин суугаа хаяг: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . аймаг /нийслэл/, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сум /дүүрэг/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . баг /хороо/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  гудамж /хороолол/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар
 
 
ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН:                                /                            / _______он____сар____өдөр
 
 
А   Л   Б   А   Н      Х   Э   Р   Э   Г   Ц   Э   Э   Н   Д      А   Ш   И   Г   Л   А   Г   Д   А   Н   А
 
ӨРГӨДЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
 
Өргөдлийн дугаар:
Мэргэжилтэн/ сумын газрын даамал
 
Он, сар, өдөр/ цаг: минут
Овог
Нэр
Гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
ӨРГӨДӨЛД ХАВСАРГАСАН БИЧИГ БАРИМТЫН НЭР
ХУУДАСНЫ ТОО
 
1. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 
 
2. Газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээ                                         
 
 
3. Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ         
 
 
4. Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдсан, худалдан авсан гэрээ   
 
 
5. Газрын төлбөрөө бүрэн төлсөн баримт буюу тооцоо нийлсэн акт                                                    
 
 
6. Кадастрын зураг /тойм зураг/                                                  
 
 
7. Бусад холбогдох материал
 
 
БҮГД