Эрхийн улсын ерөнхий бүртгэгчийн 2004 оны 
                                       63 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
 
ЭРХИЙН УЛСЫН БҮРГЭГЧИЙН СОЛЬЖ ШИНЭЧИЛСЭН ХУВИЙН ХЭРГИЙН МЭДЭЭ
 
Эрхийн улсын бүртгэгчийн нэр
 
Хариуцсан сум, дүүрэг
 
Хамрагдсан хугацаа
 
 
                                                   
¹
Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар
Хувийн хэрэг анх нээсэн огнооо
Хувийн хэрэг солих үеийн нотлох баримтын хуудасны тоо
Хувийн хэргийг сольж шинэчилсэн огноо
Сольж шинэчилсэн хувийн хэрэгт хавсаргагдсан нотлох баримтын хуудасны тоо /бүгд/
Тайлбар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бүгд
 
 
 
 
 
 
Мэдээ гаргасан  . . . . . . .  . . . . . . . . .  /                             / . . . он. . сар. .өдөр