Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
 2006 оны 11 дүгээр тушаалын Зургаадугаар хавсралт
 
Бараа нийлүүлэх нөхцөлийн код
 
Бараа нийлүүлэх нөхцөл
Үсгэн код
Тоон код
Нэр заасан газар хүртэл тээврийн зардал төлөгдсөн
CPT
15
Усан онгоцны тавцан хүргэх
FOB
21
Үнэ, даатгал, тээврийн зардал  /нэр заасан боомт хүртэл/
CIF
22
Үнэ, тээврийн хөлс төлөгдсөн /нэр заасан боомт хүртэл төлөгдсөн/
CFR
23
Усан онгоцны тавцан дагуу хүргэх
FAS
26
Үйлдвэрээс, агуулахаас ачих /нэр заасан газар/
EXW
31
Хилийн гарц хүртэл хүргэх /нэр заасан газар/
DAF
35
Татвар төлөлттэй хүргэх /нэр заасан газар/
DDP
36
Тээврийн хөлс ба даатгал /нэр заасан газар хүртэл төлөгдсөн/
CIP
 
38
Усан онгоцноос хүргэх
DES
40
Усан зогсоол /тавцан/-оос хүргэх
DEQ
41
Татвар төлөлтгүй хүргэх /нэр заасан газар/
DDU
42
Тээвэрлэгч хүртэл
FCA
50