Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2006 оны
11 дүгээр тушаалын Долдугаар хавсралт
 
Хэлцлийн төрлийн код
 
 
 
 
 
 
¹
Хэлцлийн төрөл
Код
Худалдааны зориулалттай бараа
1
Валютын төлбөртэй бараа
 
 
-Дансны гүйлгээт /банкны шилжүүлэг, интернетийн шилжүүлэг, импортын чек/
111
 
-Бэлэн мөнгө гүйлгээт
112
 
-инкасс, аккредитив, банкны баталгаа
110
2
Гадаадын захиалагчийн материал, түүгээр хийсэн бүтээгдэхүүн /Монголын захиалагчийн материал, түүхий эд, тэдгээрээр гадаадад үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн
113
3
Гааль болон НӨАТ-аас чөлөөлөгдсөн хийн түлш, хийн түлшний сав тоног төхөөрөмж, тусгай зориулалтын машин, механизм, техник, хэрэгсэл, тоноглол
114
4
МУ-ын 2005 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдрийн “Зарим барааг…НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай” хуулийн дагуу барилгын салбарын зориулалтаар импортлогдож гааль, НӨАТ-аас чөлөөлөгдөх техник, тоног төхөөрөмж, материал, түүхий эд, сэлбэг хэрэгсэл
115
5
МУ-ын 2005 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн “Зарим барааг…НӨАТ-аас чөлөөлөх тухай” хуулийн дагуу оёмол сүлжмэл бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар импортлож байгаа сэлбэг, түүхий эд, үндсэн болон туслах материал
116
6
Бараа солилцоо
140
7
Реэкспорт
150
8
Реимпорт
151
9
Яармаг худалдааны бараа /үзэсгэлэнгийн журмаар орж ирж буй татвар ногдуулах бараа мөн хамаарна./
170
10
Загварын бараа
180
11
Зорчигчийн бараа
900
Гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагааны бусад бараа
12
Зээлийн бараа
 
 
-Засгийн газрын шугамаар авсан зээлийн бараа
121
 
-Засгийн газрын бус шугамаар авсан зээлийн бараа
122
13
Тусламжийн бараа
 
 
-буцалтгүй тусламжийн бараа
131
 
-хүмүүнлэгийн тусламжийн бараа
132
14
Засгийн газрын үндсэн өрийн төлбөрийн бараа
161
15
Түрээсийн бараа
 
 
-1 жилээс доош хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа
191
 
-1 жилээс дээш хугацаанд түрээслэх, түрээслүүлэх бараа
192
16
Хөрөнгө оруулалтын бараа
200
17
Үзэсгэлэн, сурталчилгааны бараа /татвар ногдуулахгүй сурталчилгааны болон чимэглэлийн бараа хамаарна./
310
18
Онцлог бараа /судалгаа, шинжилгээ, сурталчилгаа, сургалт, хэвлэл, мэдээллийн зориулалтын, геологи, байгаль, амьтан судлал, палентологийн болон бусад олдвор, дээж, сорьц, шинжлэх ухаан, техникийн ололт, газар нутгийн загвар, дүрс, зураг зүйн болон бусад материал, оюуны болон урлаг, угсаатны зүйн бүтээл/ болон гүйлгээнд ороогүй мөнгөн тэмдэгт, тамхи, архины онцгой албан татварын тэмдэгт, цэвэршүүлэхээр гаргаж байгаа алт/
320
19
Дамжуулан өнгөрүүлэх бараа /Дорнот/
370
20
Их засвар хийлгэх буюу хийлгэсэн машин, механизм, тоног төхөөрөмж
340
21
Боловсруулалт хийгдэх буюу хийлгэсэн бараа
330
22
Дипломат болон гадаадын төлөөлөгчийн газрын бараа /албан хэрэгцээний бараа болон хувийн ачаа тээшнээс бусад/, Дипломат эрх ямба эдлэгч Монгол Улсын иргэний бараа
350
23
Олон улсын чанартай хурал, зөвлөгөөн,  уралдаан тэмцээн, аялал, жуулчлал, урлагийн тоглолт, төрийн айлчлал болон тэдгээртэй адил бусад арга хэмжээний бараа
360