Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын
 2006 оны 11 дүгээр тушаалын Есдүгээр хавсралт
 
Ачаа, баглаа, боодлын төрлийн код
 
 
English
Монгол
Код
English
Монгол
Код
BULK:
-solid, fine particles
-solid, granular particles
-solid, large particles
ЗАДГАЙ:
-нарийн ширхэгт, хатуу
-үйрмэг, хатуу
-том ширхэгт, хатуу
01
02
03
BOTTLE, CAN, CYLINDRICAL CHURN
-bottle, nonprotected, cylindrical
-bottle, protected, cylindrical
-can, cylindrical
-churn
БОРТОГОН ЛОНХ, ТОРХ
-бортогон лонх,
хамгаалалтгүй
-бортогон лонх хамгаалалттай
-бортогон лааз
-хөхүүр
32
PIPES, TUBES
-pipe
-tube
ЗАДГАЙ ХООЛОЙ, ГУУРС
-хоолой
-гуурс
11
JERRYCAN,
CYLINDRICAL
ШАТАХУУНЫ ЦИСТЕРН
33
CYLINDER, LOGS, RODS
-cylinder
-log
-rod
ЗАДГАЙ ШУРГААГ, САВАА БА ГОНЗГОЙ БОРТОГО
-гонзгой бортого
-шургааг
-саваа
12
TANK CYINDRICAL, DRUM
-drum
-tank, cylindrical
ШИНГЭН ЗҮЙЛИЙН ЦИСТЕРН
-дамар
-бортогон юүлэх сав
34
BOLT, ROLL
-bolt
-roll
ХУЙЛМАЛ, БООЛТОН БЭХЭЛГЭЭ
-боолтон бэхэлгээ
-хуйлмал
13
VAT
ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙН ЛААЗ
35
COIL, RING
--coil
-ring
ОРООМОЛ, ЭВХМЭЛ
-ороомол
-эвхмэл
14
JAR, JUG, PITCHER, POT
-jar
-jug
-pitcher
-pot
ШАВАР, ВААРАН САВ
-гүц
-домбо
-таглаатай сэнжтэй ваар
-бортого
41
PLATES, SHEETS
-plate
-sheet
ГУЛДМАЙ, НИМГЭН ХАВТАН
-гулдмай
-нимгэн хавтан
15
AEROSOL, ATOMIZER, BALLOON,
BOTTLE BULBOUS
-aerosol
-atomizer
-ballon
-ballon, non-protected
-bottle, nonprotected, bulbous
-bottle, protected, bulbous
flasck
-wickerbottle
ХИЙН САВ, БАЛЛОН, ЛОНХ
-шүршүүр
-хийгээр цацах сав
-баллон
-баллон, хамгаалалтгүй
-тагдгар лонх, хамгаалалтгүй
-тагдгар лонх хамгаалалтгүй
-дашмаг
-гөрмөл хамгаалалттай лонх
42
BARS, BOARDS, GIRDERS, PLANKS, TRUSS
-bar
-board
-girder
-plank
-truss
 
ТАВЦАНТ, ДАМНУУРТ,
САМБАРТ, ТӨМӨР ОЛСТ
-бөөрөнхий төмөр
-тавцан
-дамнуур
-самбар
-төмөр олс
16
CARBOY, DEMIJOHN
-carboy, non-protected
-carboy protected
-demijohn, non-protected
-demijohn protected
ХҮЧИЛ ХАДГАЛАХ САВ, ЛОНХ
-бөөрөнхий лонх,
хагаалалтгүй бөөрөнхий лонх,
-хамгаалалттай галуун хүзүүт том лонх, хамгаалалттай
-
43
INGOTS
ЗАДГАЙ ГУЛДМАЙ БИЕТ
17
BARREL, BUTT, CASK, FIRKIN, HOGSHEAD,KEG, TUN
-barrel
-butt
-cask
-firkin
-hogshead
-keg
-tun
БАРРЕЛЬ, ТОРХ
-баррель
-торх
-торх
-торх /жижиг/
-торх /том/
-торх
-ган сав
 
44
BIN, BOX, CANISTER, CASE, PACKAGES,
PACKET, TIN
-bin
-box
-canister
-case
-matchbox
-package
-packet
-suitcase
-tea-chest
ХАЙРЦАГЛАСАН, БАГЛАСАН, БООСОН
-бортогон юүлэвч
-цаасан хайрцаг
-канистр
-модон хайрцаг
-шүдэнзний хайрцаг
-баглаа
-боодол
-чемодан
-цайны авдар
21
BUCKET, CUP, PAIL, TUB
-bucket
-cup
-pail
-tub
ХУВИН, ТҮМПЭН
 
-хувин
-хавхагтай хувин
-хөнөг
-түмпэн
 
51
CAN, CARTON, SEA-CHEST
-can
-carton
-sea-chest
БИТҮҮ ЛААЗАЛСАН, САВЛАСАН
-бидон
-картон
-авдар,чингэлэг /тэнгисийн зориулалттай/
22
COFFIN
ABC
54
BEER CRATE, FOOTLOCKER, FRIUT CRATE, HAMPER, JERRI-CAN
-beer crate
-footlocker
-friut crate
-hamper
АВДАРЛАСАН
-пивоны авдар
-хүнгэрцэг
-хүнсний ногооны авдар
-сагсан сав
23
BUNCH, BUNDLE, JUTEBAG POUCH, SAHET, TOBE, COLLAPSIBLE
-bunch
-bundle
-jutebag
-pouch
-sacket
-tube collapsible
УЯА, ОЛСОН БАГЛАА
-уяа
-боодол
-олсон шуудай
-даалин
-цүнх
-гуурс /эвхэгддэг/
61
COFFER, CRATE, NEST, TANK, TRUNK
-coffer
-crate
-nest
-tank rectangular
-trunk
БИТҮҮЛЖ АВДАРЛАСАН
-авдар-сейф
-гадуур хайрцаг
-үүрт хайрцаг /амьтан, шувууны/
-юүлэх сав
-төмөр авдар
 
24
BAG, MULTIPLE BAGS, MULTIWALL SACKS
-bags
multiple bags
-multiwall sacks
УУТАЛСАН, ШУУДАЙЛСАН
-уут
-нугалаалт цүнх
-олон талт уут
62
 
CHEST
АВДАР
25
BALE, SACKS
-bale, compressed
-bale, non compressed
-sack
ШАХАЖ БООСОН /ӨВС, НОГОО г.м/
-багцалсан, шахсан
-багцалсан шахаагүй
-хүүдий
65
CAGE, FRAME, FRAMED CRATE, SKELETON CASE
-cage
-frame
-framed crate
-skeleton case
ТОРЛОСОН
-тор /ан амьтан зөөвөрлөх/
-зангидсан яс, модон хүрээ
-яс модон зангидсан хайрцаг
-араг хайрцаг
26
NET
ТОР
66
BASKET, CREEL, TRAY
-basket
-creel
-milk crate
shallow crate
-tray
-tray pack
САГСАНД САВЛАСАН
-сагс
-араг  сагс
-зангидмал сав
-намхан араг
-тавиур тавцан
-ачааны тавиур
27
VACUUMPACKET, CANVAS,
COVER, ENVELOPE, FILMPACK, MAT, SHRINK WRAPPED, SLIPSHEET
-vacuumpacket
-canvas
-cover
-envelope
-filmpack
-mat
-shrinkwrapped
-slipsheet
УУТ, ДУГТУЙТ
-битүү уут
-зотон
-уут гэр
-дугтуй
-хуйлмал хальс
-бүрээс
-баадагнасан боодол
-гөлмөн гулдмай хавтан
67
BOTTLECRATE, BOTTLERACK
ЛОНХОЛСОН
29
BOBBIN, REEL, SPINDLE
-bobbin
-reel
-spindle
ДАМАРТ ОРООМОГ
-ороомог /жижиг/
-ороомог /дамарт/
-ээрэх тэнхлэг
91
AMPOULE, GASBOTTLE, VIAL
-ampoule, non-protected
-ampoule protected
-gasbottle
-vial
ТУНШИЛ /АМПУЛ/-т
-туншил, хамгаалалтгүй
-туншил, хамгаалалттай
-хийний лонх
-лонх /жижиг/
31
OTHER
БУСАД
99