Улсын бүртгэлийн ерөнхий  газрын
 даргын  2009 оны 10 дугаар сарын  09-ны
  өдрийн  391  дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт
 
           
 
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
 
 
                                                            Дугаар…
 
                              Огноо ……
                              Бүртгэх байгууллагын нэр…………….
Хуулийн этгээдийн
Нэр
 
Төрөл
 
Хэлбэр
 
Удирдлагын /үүсгэн байгуулагчийн/
Овог
 
Эцэг /эх/
 
Нэр
 
Регистрийн дугаар
 
Иргэний үнэмлэхийн дугаар
 
Өмчийн хэлбэр
 
Харьяалагдах дээд байгууллага
 
Харьяалагдах татварын алба
 
 
                              Баталгаажуулалт хийсэн:
                              Улсын бүртгэгч    …………………..      /                                       /