УБЕГ-ын даргын 2010 оны 290 дугаар
                                                                                    тушаалын 1 дүгээр хавсралт
 
                                      БАРЬЦААЛБАР ¹. .. . . . . .
Д/д
Барьцааны талуудын талаарх мэдээлэл
Барьцаалуулагч
Барьцаалагч
Барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол үндсэн үүргийн үүрэг гүйцэтгэгч
1.1.
Иргэний
Овог
 
 
 
 
Эцэг /эх/-ийн нэр
 
 
 
 
Нэр
 
 
 
 
Регистрийн дугаар
 
 
 
 
Оршин суугаа газар
 
 
 
 
Хуулийн этгээдийн
Оноосон нэр
 
 
 
 
Регистрийн дугаар
 
 
 
 
Улсын бүртгэлийн дугаар
 
 
 
 
 
 
 
Оршин байгаа газар
 
 
 
1.2.
Барьцааны эрх үүссэн үндэслэл /огноо, газар /
 
1.3.
Барьцаагаар хангагдах үүргийн талаарх мэдээлэл
 
1.
Гэрээний төрлийн нэр
 
2.
Барьцаагаар хангагдах үүргийн үндсэн хэмжээ  /тоогоор ,  үсгээр /
 
3.
Хүүгийн хэмжээ буюу нэмэлт үүргийн хэмжээ
 
4.
Хүүг тодорхойлох арга:
1.4.
Барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэж болох эсэх: /тэмдэглэгээ хийнэ үү/

 

 
                       болно

 

 
                  болохгүй
Хэрэв барьцаагаар хангагдах үүргийг хугацаанаас нь өмнө гүйцэтгэх тохиолдолд:

 

 
   1. хүлээх хариуцлагын төрөл

 

 
    2. хэмжээ
1.5.
 
 
 
Барьцааны зүйлийн талаарх мэдээлэл
Барьцааны зүйлийн нэр
Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар
Байршил   /албан ёсны хаяг/
Барьцааны зүйлийн шинж байдлын тодорхойлолт /ашиглалтанд орсон огноо, зориулалт, талбайн хэмжээ, эдэлгээ, чанарын байдал/
 
 
 
 
 
 
 

 

Энэхүү барьцаалбарыг   баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх барьцаалсан бол
Эрхийн улсын бүртгэлийн дугаар, байршил, албан ёсны хаяг
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн шинж байдлын тодорхойлолт
Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл
Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой эрх үүсэх үндэслэл
Уг эрхийн хүчинтэй байх хугацаа
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7.
Барьцааны зүйлтэй холбоотой гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгийн эрх байгаа эсэх тухай
 
1.8.
“Барьцаалуулагч……………………………….би энэхүү барьцаалбарыг хууль ёсны эзэмшигч нь бусдад шилжүүлж болно” гэдгийг …………........байна

 

 
                             зөвшөөрч байна.                            

 

 
     зөвшөөрөхгүй  байна.
1.9.
Барьцааны зүйлээс шаардлагыг хангах журам
 
 
1.10.
Талуудын харилцан тохиролцсон бусад нөхцөл
 
 
1.11.
Бусад тэмдэглэл
 
1.12.
Барьцаалбар үйлдсэн огноо
 
 
1.13.
Барьцаалуулагчийн оршин суугаа хаяг, холбоо барих утасны дугаар
 
 
 
 
БАРЬЦААЛБАР ҮЙЛДСЭН :
Барьцаалагчийн нэр, гарын үсэг
Барьцаалуулагчийн нэр, гарын үсэг:
Барьцаалсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн хамтран өмчлөгчийн нэр, гарын үсэг
Барьцаалуулагч нь гуравдагч этгээд бол барьцаагаар хангагдсан үүргийн үүрэг гүйцэтгэгчийн гарын үсэг
 
......................................
            (нэр)
 
.....................................
              (нэр)
 
...........................  
      (нэр)
 
...........................................
                   (нэр)
 
.......................................
       (гарын үсэг)
 
......................................
       (гарын үсэг)
 
...........................
   (гарын үсэг)
 
..........................................
              (гарын үсэг)
Энэ хэсгийг Улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.
Барьцаалбарыг бүртгэсэн улсын бүртгэгч
Барьцааны гэрээ байгуулсан он, сар өдөр
Газар
Улсын бүртгэгчийн нэр
 Гарын үсэг, хувийн тэмдэг
 
 
 
 
 

 

Энэхүү барьцаалбарыг   баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                       2.БАРЬЦААЛБАРТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
2.1.
Барьцаалбарт өөрчлөлт оруулсан тэмдэглэл
 
 
 
 
/Барьцаалбарын агуулгад оруулсан өөрчлөлтийн талаар бичгээр үйлдсэн хавсралт нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 17.1.1-д заасны дагуу тухайн барьцаалбарын салшгүй хэсэг болно./
 
Холбогдох өөрчлөлтийг тусгасан шинэ барьцаалбарын ¹.....
 
 
   Үүрэг гүйцэтгэгч      
 
     Барьцаалуулагч
Барьцааны хууль ёсны
         эзэмшигч
Эцэг /эх/-ийн нэр, нэр
 
 
 
 
Гарын үсэг
 
 
 
         
 
3. БАРЬЦААГААР ХАНГАГДАХ ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ
 
Барьцаагаар хангагдах үүргийг хэсэгчлэн гүйцэтгэсэн тухай тэмдэглэл
 
Он, сар, өдөр
Барьцаалагчийн  нэр,
гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барьцаагаар хангагдах үүргийг бүрэн  гүйцэтгэсэн тухай тэмдэглэл
Он, сар, өдөр
Барьцаалагчийн нэр,
гарын үсэг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.БАРЬЦААЛБАР ШИЛЖҮҮЛЭХ
Шинээр эрх олж авсан этгээдийн талаарх мэдээлэл :
4.1.
Иргэн
Овог, эцэг /эх/-ийн нэр,
нэр
Регистрийн дугаар
Иргэний үнэмлэхийн дугаар
Оршин суугаа газар
 
 
 
 
 
Хуулийн этгээд
Оноосон  нэр
Регистрийн дугаар
Улсын бүртгэлийн дугаар
Оршин байгаа газар
 
 
 
 
4.2.
Эрх шилжүүлсэн үндэслэл

 

 
 
 
Худалдах                     Барьцаалах                        Бусад
4.3.
Барьцаалбараар гэрчлэгдсэн эрхийг шилжүүлсэнээр эрх шилжүүлэн авагчид барьцаалбараар гэрчлэгдсэн бүх эрх хамт шилжсэнд тооцно.
4.4.
 
 
 
 
 
 
 
Барьцаалбарыг шилжүүлэхээс өмнө үндсэн гэрээний үүрэг хэсэгчлэн биелсэн, эсвэл биелээгүй эсэх талаарх мэдээлэл

 

Энэхүү барьцаалбарыг   баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.
 
Барьцаалбарыг шилжүүлэгч нь Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 38.9-д заасан үүргийг хүлээнэ.
Барьцаалагчийн нэр
гарын үсэг, тамга тэмдэг
 
 
 
Өмнөх бичилтэд заасан барьцаалбар эзэмшигчийн нэр
гарын үсэг, тамга тэмдэг
 
 
 
4.6.
Нотариатчийн нэр, хувийн дугаар, баталсан тамга тэмдэг, огноо, гарын үсэг
 
 
 
 
 
4.7.
 
 
Энэ хэсгийг Улсын бүртгэлийн байгууллага бөглөнө.
Барьцаалбарыг бүртгэсэн улсын бүртгэгч
Нэр
Газар
Бүртгэсэн огноо
 Гарын үсэг, тэмдэг
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
  5. БАРЬЦААЛБАРЫГ  ДАВХАР БАРЬЦААЛАХ
Барьцаалбарыг барьцаалагчийн талаарх мэдээлэл
5.1.
иргэн
овог, эцэг /эх/-ийн нэр,  нэр
регистрийн дугаар
иргэний  үнэмлэхийн дугаар
оршин суугаа газар
 
 
 
 
 
 
 
хуулийн этгээд
оноосон нэр
регистрийн дугаар
улсын бүртгэлийн дугаар
оршин байгаа газар
 
 
 
 
 
 
 
5.2.
 
 
Барьцаалбарыг барьцаалсан тэмдэглэгээ
 
 
Барьцаалуулагч
Гүйцэтгэх үүргийн дүн
Барьцаагаар хангагдах шаардлагын дээд хэмжээ
Барьцаалбарын зах зээлийн үнэлгээг тооцох аргачлал
 
 
 
 
 
 
Хууль ёсны эзэмшигчийн нэр
 
Тамга тэмдэг, гарын үсэг:
 
 

 

Энэхүү барьцаалбарыг   баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
6. БАРЬЦААЛБАРТАЙ ХОЛБОГДОХ БУСАД ТЭМДЭГЛЭЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
Үл  хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн 16.3–т зааснаар иргэн хувийн өмчийн газар , эсхүл түүнтэй холбоотой эрхийг барьцаалсан буюу түрээсэлсэн бол барьцаалбар үйлдэх, бүртгэхийг хориглоно. 
 
 
              7. Барьцаалбарыг дахин үйлдсэн тухай тэмдэглэгээ
 
7.1.  Үндэслэл
Шинээр олгов
Огноо
Барьцаалуулагч
 
 
 
 
 
 
 
Нэр
Гарын үсэг
 
 
7.2. Дахин үйлдсэн барьцаалбарыг бүртгэсэн тухай улсын бүртгэлийн байгууллагын тэмдэглэгээ
Дахин үйлдсэн барьцаалбар ¹      ……..оны……..сарын……өдөр эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэв.
 
/тамга/
Улсын бүртгэгчийн нэр, гарын үсэг……………………../……………………………../
             
 Энэхүү барьцаалбарт тусгагдах мэдээлэл нь оногдох нэгж талбарын хэмжээнд хүрэлцэхгүй тохиолдолд барьцаалуулагч нэгж талбарын зай хэмжээг хүссэн хэмжээгээр нэмэгдүүлж болно.
 
 
 
Энэхүү барьцаалбар нь……хуудастай, хавсралт нь…….хуудастай болно.
 
 
 
 

 

Энэхүү барьцаалбарыг   баталгаажуулсанаар хүчин төгөлдөр болно.