МУГЕГ-ын даргын 2000 оны 578 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралт
 
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ДҮГНЭЛТ
_______________________________________________________________________
______оны _____сарын ______                         Дугаар 000001 (хэвлэмэл байна)
 
I.                    Шинжилгээний объектын тухай тодорхойлолт
 
Нэр, төрөл:
Хэзээ хаанаас ирүүлсэн:
Тээврийн хэрэгсэл:
Овор хэмжээ:
Төлөв байдал:
Сав, баглаа боодол:
Дагалдах бичиг баримт:
Бүрдүүлсэн барааны ангиллын код:
 
Шинжилгээний зорилго:
 
Шинжилгээний үр дүн:
 
Барааны ангиллын код:
 
Шинжилгээ хийсэн он, cap, өдөр:
 
Шинжилгээ хийсэн байгууллага:
IY. Барааны ангиллын дүгнэлт:
 
 
Ү. Ерөнхий дүгнэлт:
 
 
 
Дүгнэлтийн хүчинтэй хугацаа: нэг.сар
 
 
 
Шинжээч - ГУБ
 
 
ГААЛИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ