/ГЕГ-ын даргын 2018 оны А/57 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон/

ГЕГ-ын даргын 2011 оны 567 

                                                                                  дугаар тушаалын хавсралт

БАРААГ ТОДОРХОЙЛОХ, КОДЛОХ УЯЛДУУЛСАН СИСТЕМД ҮНДЭСЛЭСЭН ГАДААД ХУДАЛДААНЫ БАРААНЫ АНГИЛЛЫН ЖАГСААЛТ, ҮНДЭСНИЙ КОДОД

ОРУУЛАХ 2012 оны нэмэлт, өөрчлөлт

д/д

Нэмэлт, өөрчлөлт

1-р бүлэг

1.

Бүлгийн тайлбар 1 (а)-г дараах байдлаар өөрчлөх:

 

(a)  Зүйл 03.01, 03.06, 03.07 эсвэл 03.08-д заасан загас, хавч төрөлтөн, нялцгай   биетэн, усны сээр нуруугүй бусад амьтад;

 

2.

Мөр 0101.10-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

2.1

 

2.2

 

2.3

 

2.4

 

 

 

- Адуу:

 

 

0101.21

00

- - Цэвэр үүлдрийн үржлийн мал

 

толг

0101.29

 

00

- - Бусад

 

толг

0101.30

00

 

- Илжиг

толг

3.

Мөр 0102.10-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

3.1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

 

3.5

 

3.6

 

 

 

 

- Үхэр:

 

0102.21

00

 

- - Цэвэр үүлдрийн үржлийн мал

толг

0102.29

00

 

- - Бусад

толг

 

 

 

- Одос үхэр:

 

0102.31

00

 

- - Цэвэр үүлдрийн үржлийн мал

 

толг

0102.39

00

 

- - Бусад

толг

 

4.

Мөр 0105.19-ийг хасч, Мөр 0105.13, 0105.14 болон 0105.15-ыг нэмэх.

 

4.1

 

4.2

 

4.3

 

0105.13

00

- - Нугас

 

толг

0105.14

00

 

- - Галуу

толг

0105.15

00

- - Сувд гургуул

толг

 

 

 

 

 

5.

Мөр 0106.12-т харгалзах барааны бичиглэлийг дараах байдлаар өөрчлөх:

 

0106.12

 

00

- -  Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн); далайн үхэр болон дугаанг (Sirenia төрлийн хөхтөн); далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Pinnipedia-гийн дэд төрлийн хөхтөн)

 

 

 

 

толг

 

 

6.

 

6.1

 

6.2

Мөр 0106.13, 0106.14-ийг нэмэх:

 

0106.13

00

- -  Тэмээ болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia)

толг

 

0106.14

00

 

- - Туулай болон молтогчин туулай

толг

 

7.

 

Дээрх 6-д заасан нэмэлттэй холбогдуулан Үндэсний код 0106.90.10, 0106.90.20, 0106.90.30-ийг хасах.

 

8.

 

8.1

 

8.2

 

8.3

Мөр 0106.31-д Үндэсний код 0106.31.10, 0106.31.90-ийг нэмэх:

 

0106.31

 

 

- - Махчин шувуу:

 

0106.31

10

- - - Идлэг шонхор

толг

 

0106.31

90

 

- - - Бусад

толг

9.

Мөр 0106.33-ыг нэмэх:

 

0106.33

 

00

- -  Тэмээн хяруул; тэмээн хяруул /Австралийн урт хөлт, нисдэггүй том шувуу (Dromaius novaehollandiae)

 

 

толг

10.

 

10.1

 

10.2

 

10.3

 Мөр 0106.4, 0106.41, 0106.49-ийг нэмэх:   

 

 

 

- Шавж:

 

 

0106.41

00

 

- - Зөгий

ш

0106.49

00

- - Бусад

ш

11.

 

Дээрх 9-д заасан нэмэлттэй холбогдуулан Үндэсний код 0106.90.40-ийг хасах.

 

12.

Дээрх 6, 9, 10-д заасан өөрчлөлттэй холбогдуулан Үндэсний код 0106.90.90-ийг хасч, Мөр 0106.90-д дараах өөрчлөлтийг оруулах.

 

0106.90

00

- Бусад

толг

2-р бүлэг

13.

13.1

 

13.2

 

13.3

 

13.4

 

13.5

 

13.6

Мөр 0207.3, 0207.32 - 0207.36-г хасч, дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Нугасны:

 

0207.41

00

 

- - Хэсэглээгүй бүтэн мах (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.42

00

 

- - Хэсэглээгүй бүтэн мах (хөлдөөсөн)

кг

0207.43

00

 

- - Өөхтэй элэг (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.44

00

 

- - Бусад (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.45

00

- - Бусад (хөлдөөсөн)

кг

13.7

 

13.8

 

13.9

 

13.10

 

13.11

 

13.12

 

13.13

 

 

 

- Галууны:

 

0207.51

00

 

- - Хэсэглээгүй бүтэн мах (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.52

00

 

- - Хэсэглээгүй бүтэн мах (хөлдөөсөн)

кг

0207.53

00

 

- - Өөхтэй элэг (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.54

00

 

- - Бусад (шинэ эсвэл хөргөсөн)

кг

0207.55

00

 

- - Бусад (хөлдөөсөн)

кг

0207.60

00

- Сувд гургуулын

кг

 

14.

 

Мөр 0208.40-д харгалзах барааны бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0208.40

00

- - Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтад)-н; далайн үхэр болон дугаанг (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтад)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Pinnipedia-гийн дэд төрлийн хөхтөн амьтад)-ны

 

 

 

 

кг

 

15.

Мөр 0208.60-ыг нэмэх:

 

0208.60

00

 

- - Тэмээний болон бусад тэмээн төрөлтөн (Camelidia) амьтны

 

кг

 

16.

Дээрх 14-д заасан нэмэлттэй холбогдуулан Үндэсний код 0208.90.1, 0208.90.11, 0208.90.12, 0208.90.30-ийг хасах.

 

17.

 

17.1

 

 

 

 

17.2

 

17.3

Зүйл 02.09-д дараах өөрчлөлтийг оруулах: 

 

02.09

 

 

 

 

 

 

Гахай, шувууны хайлмал биш эсвэл бусад аргаар гаргаж аваагүй, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан, хатаасан эсвэл утсан дан өөх.

 

 

 

0209.10

00

 

- Гахайн

кг

 

0209.90

00

- Бусад

кг

 

18.

 

 

 

 

 

 

Мөр 0210.92-т харгалзах барааны бичиглэлд өөрчлөлт оруулах:

 

0210.92

00

- - Халим, дельфин болон далайн гахай (Cetacea төрлийн хөхтөн амьтад)-н; далайн үхэр болон дугаанг (Sirenia төрлийн хөхтөн амьтад)-ийн; далайн хав, далайн арслан болон далайн морь (Pinnipedia-гийн дэд төрлийн хөхтөн амьтад)-ны

 

 

 

 

кг

 

3-р бүлэг

19.

 

19.1

 

19.2

 

19.3

Мөр 0301.10-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Гоёл чимэглэлийн (үзмэрийн) загас:

 

 

0301.11

00

- - Цэнгэг усны

 

кг

0301.19

00

- - Бусад

кг

 

20.

 

 

 

 

Мөр 0301.93-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0301.93

00

 

 

- - Мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophtalmichtys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

 

 

кг

 

21.

Мөр 0301.94-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0301.94

00

 

- - Атлантын болон Номхон далайн хөх сэлүүрт туна загас (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

кг

 

22.

 

22.1

 

 

 

 

22.2

Мөр 0302.12-ыг хасч, Мөр 0302.13, 0302.14-ийг нэмэх:

 

0302.13

00

 

 

- - Номхон далайн хулд (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus)

 

 

 

 

кг

0302.14

00

- - Атлантын хулд (Salmo salar) болон Дунайн хулд (Hucho hucho)

 

кг

 

23.

Мөр 0302.24-ийг нэмэх:

 

0302.24

00

- - Цагаан хайрст загас (Psetta maxima,  Scophthalmidae)

 

кг

 

24.

Мөр 0302.35-т харгалзах бичиглэлийг өөрчлөх:

 

0302.35

00

- - Атлантын болон Номхон далайн хөх сэлүүрт туна загас (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

кг

 

25.

 

 

25.1

 

 

 

 

 

 

 

 

25.2

 

25.3

 

25.4

 

25.5

 

 

25.6

Мөр 0302.40, 0302.50, 0302.6, 0302.61, 0302.62, 0302.63, 0302.64, 0302.65, 0302.66, 0302.67, 0302.68, 0302.69, 0302.70-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоус загас (Engraulis spp.), сардин загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) сардинелл загас (Sardinella spp.), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus), балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), морин загас (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron canadum) болон жадан хошуут загас (Xiphias gladius) (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0302.41

00

- - Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

кг

0302.42

00

- - Анчоус загас (Engraulis spp.)

 

кг

0302.43

00

- - Сардин загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) сардинелл загас (Sardinella spp.), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus)

 

 

 

кг

0302.44

00

- - Балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

кг

0302.45

00

- - Морин загас (Trachurus spp.)

 

кг

 

25.7

 

25.8

 

 

25.9

 

 

 

25.10

 

 25.11

 

25.12

 

25.13

 

25.14

 

25.15

 

 25.16

 

 

25.17

 

 

 

 

 

 

 25.18

 

25.19

 

 

25.20

 

 

 25.21

 

25.22

 

 

25.23

 

25.24

 

25.25

 

25.26

 

25.27

 

25.28

 

25.29

 

25.30

 

0302.46

00

- - Кобия (Rachycentron canadum)

 

кг

0302.47

00

- - Жадан хошуут загас (Xiphias gladius)

 

кг

 

 

- Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загас (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0302.51

00

- - Сагамхай загас (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

кг

0302.52

00

- - Пикша загас (Melanogrammus aeglefinus)

 

кг

0302.53

00

- - Сайда загас (Pollachius virens)

 

кг

0302.54

00

- - Хек загас (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

кг

0302.55

00

 

- - Аляскийн поллак загас (Theragra chalcogramma)

кг

0302.56

00

- - Хөх мерлан загас (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

кг

0302.59

00

- - Бусад

 

 

 

 

- Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.), (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0302.71

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.)

 

кг

0302.72

00

- - Цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

 

 

кг

0302.73

00

- - Мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

 

 

 

кг

0302.74

00

- - Могой загас (Anguilla spp.)

 

кг

0302.79

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Бусад загас (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0302.81

00

- - Далайн чоно загас ба бусад аварга загас

 

кг

0302.82

00

- - Дэвээхэй загас (Rajidae)

 

кг

0302.83

00

- - Шүдэт загас (Dissostichus spp.)

 

кг

0302.84

00

 

- - Далайн алгана загас (Dicentrarchus spp.)

кг

0302.85

00

- - Далайн зоодой загас (Sparidae)

 

кг

0302.89

00

- - Бусад

 

кг

0302.90

00

- Элэг, түрс

кг

 

26.

 

 26.1

 

26.2

 

26.3

 

 

 

 26.4

 

 

26.5

 

 

  

26.6

 

 

26.7

 

 

 

 

 

26.8

 

 

26.9

 

 

26.10

 

 

 

26.11

 

26.12

 

Мөр 0303.1, 0303.11, 0303.19, 0303.2, 0303.21, 0303.22, 0303.29-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Хулд төрлийн загас (элэг, түрс нь орохгүй) :

 

0303.11

00

- - Sockeye хулд (улаан хулд) (Oncorhynchus nerka)

 

кг

0303.12

00

- - Номхон дайлайн бусад хулд (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus)

 

 

 

 

кг

0303.13

00

- - Атлантын хулд (Salmo salar) болон Дунайн хулд (Hucho hucho)

 

 

кг

0303.14

00

 

 

 

 

- - Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache болон Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

кг

0303.19

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.), (элэг, түрс нь орохгүй) :

 

 

0303.23

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.)

 

кг

0303.24

00

- - Цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

 

 

кг

0303.25

00

- - Мөрөг загас(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

 

 

 

кг

0303.26

00

- - Могой загас (Anguilla spp.)

 

кг

0303.29

00

- - Бусад

кг

27.

Мөр 0303.34-ийг нэмэх:

 

0303.34

00

- - Цагаан хайрст загас (Psetta maxima)

кг

 

28.

Мөр 0303.45-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0303.45

00

- - Атлантын болон Номхон далайн хөх сэлүүрт туна загас (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

 

кг

 

29.

 

 

 

29.1

 

 

 

 

 

  

29.2

 

29.3

 

 

 29.4

 

 

29.5

 

29.6

 

29.7

 

 

29.8

 

 

 

29.9

 

 29.10

 

 

29.11

 

29.12

 

29.13

 

29.14

 

 29.15

 

29.16

 

 

29.17

 

29.18

 

29.19

 

29.20

 

29.21

 

29.22

Мөр 0303.5, 0303.51, 0303.52, 0303.6, 0303.61, 0303.62, 0303.7, 0303.71, 0303.72, 0303.73, 0303.74, 0303.75, 0303.76, 0303.77, 0303.78, 0303.79, 0303.80-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii), сардин загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелл загас (Sardinella spp.), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus), балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), морин загас (Trachurus spp.), кобия (Rachycentron canadum) болон жадан хошуут загас (Xiphias gladius), (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0303.51

00

- - Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 

кг

0303.53

00

- - Сардин загас (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинелл загас (Sardinella spp.), хайга загас буюу шпрот (Sprattus sprattus)

 

 

 

кг

0303.54

00

- - Балмад загас (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber aponicas)

 

 

кг

0303.55

00

- - Морин загас (Trachurus spp.)

 

кг

0303.56

00

- - Кобия (Rachycentron canadum)

 

кг

0303.57

00

- - Жадан хошуут загас (Xiphias gladius)

 

кг

 

 

- Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загас (элэг, түрс нь орохгүй):

 

 

0303.63

00

 

 

- - Сагамхай загас (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

кг

0303.64

00

- - Пикша загас (Melanogrammus aeglefinus)

 

кг

0303.65

00

- - Сайда загас (Pollachius virens)

 

кг

0303.66

00

- - Хек загас (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

кг

0303.67

00

- - Аляскийн поллак загас (Theragra chalcogramma)

 

кг

0303.68

00

- - Хөх мерлан загас (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

 

 

кг

0303.69

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Бусад загас (элэг, түрс орохгүй):

 

 

0303.81

00

- - Далайн чоно загас болон бусад аварга загас

 

кг

0303.82

00

- - Дэвээхэй загас (Rajidae)

 

кг

0303.83

00

 

- - Шүдэт загас (Dissostichus spp.)

кг

0303.84

00

- - Далайн алгана загас (Dicentrarchus spp.)

 

кг

0303.89

00

- - Бусад

 

кг

0303.90

00

 

- Элэг, түрс

кг

 

30.

 

 

 

30.1

 

 

 

 

 

  

30.2

 

30.3

 

 

30.4

 

30.5

 

30.6

 

30.7

 

 

 

 

 

 

30.8

 

 

 

 30.9

 

 

30.10

 

 

 30.11

 

30.12

 

30.13

 

30.14

 

 

30.15

 

 

 

 

 

 30.16

 

 

30.17

 

 

 30.18

 

30.19

 

30.20

 

 

30.21

 

 

 

 

 

 30.22

 

 

30.23

 

 

30.24

 

30.25

 

 

30.26

 

 

  

30.27

 

 30.28

 

30.29

 

 

30.30

 

30.31

 

30.32

 

30.33

 

30.34

 

 

 

 

 

 

30.35

 

 

 30.36

 

 

30.37

 

30.38

 

30.39

 

30.40

 

 30.41

 

Мөр 0304.1, 0304.11, 0304.12, 0304.19, 0304.2, 0304.21, 0304.22, 0304.29-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Тилапия (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)-ны шинэ эсвэл хөргөсөн, ясгүй гол мах:

 

 

0304.31

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.)-ны

 

кг

0304.32

00

- - Цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)-ны

 

 

кг

0304.33

00

- - Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus)-ны

 

кг

0304.39

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Бусад загасны шинэ эсвэл хөргөсөн, ясгүй гол мах:

 

 

0304.41

00

- - Номхон далайн хулд (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus), Атлантын худ (Salmo salar) болон Дунайн хулд (Hucho hucho) загасны

 

 

 

 

 

 

кг

0304.42

00

- - Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache болон Oncorhynchus chrysogaster)-ны

 

 

 

 

кг

0304.43

00

- - Хавтгай загас (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)-ны

 

 

кг

0304.44

00

- - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загасны

 

 

 

кг

0304.45

00

- - Жадан хошуут загас (Xiphias gladius)-ны

 

кг

0304.46

00

- - Шүдэт загас (Dissostichus spp.)-ны

 

кг

0304.49

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Шинэ эсвэл хөргөсөн бусад мах:

 

 

0304.51

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)-ны

 

 

 

 

 

 

 

кг

0304.52

00

- - Хулд төрлийн загасны

 

кг

0304.53

00

- - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загасны

 

 

 

кг

0304.54

00

- - Жадан хошуут загас (Xiphias gladius)-ны

 

кг

0304.55

00

- - Шүдэт загас (Dissostichus spp.)-ны

 

кг

0304.59

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.) загасны хөлдөөсөн, ясгүй гол мах:

 

 

0304.61

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.)-ны

 

кг

0304.62

00

- - Цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)-ны

 

 

кг

0304.63

00

- - Нил мөрний алгана загас(Lates niloticus)-ны

 

кг

0304.64

00

- - Бусад

 

кг

 

 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae төрлийн загасны хөлдөөсөн, ясгүй гол мах:

 

 

0304.71

00

- - Сагамхай загас (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)-ны

 

 

кг

0304.72

00

- - Пикша загас (Melanogrammus aeglefinus)-ны

 

кг

0304.73

00

- - Сайда загас (Pollachius virens)-ны

 

кг

0304.74

00

- - Хек загас (Merluccius spp., Urophycis spp.)-ны

 

кг

0304.75

00

- - Аляскийн поллак загас (Theragra chalcogramma)-ны

 

кг

0304.79

00

- - Бусад

 

 

 

 

- Бусад загасны хөлдөөсөн, ясгүй гол мах:

 

 

0304.81

00

- - Номхон далайн хулд (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou болон Oncorhynchus rhodurus), Атлантын хулд (Salmo salar) болон Дунайн хулд (Hucho hucho) загасны

 

 

0304.82

00

- - Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache болон Oncorhynchus chrysogaster)-ны

 

 

0304.83

00

- - Хавтгай загас (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)-ны

 

 

0304.84

00

- - Жадан хошуут загас (Xiphias gladius)-ны

 

 

0304.85

00

- - Шүдэт загас (Dissostichus spp.)-ны

 

 

0304.86

00

- - Май загас (Clupea harengus, Clupea pallasii)-ны

 

 

0304.87

00

- - Туна загас (Thunnus), пеламида буюу судалт туна загас (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)-ны

 

 

0304.89

00

- - Бусад

 

 

31.

Мөр 0304.9-д харгалзах бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Хөлдөөсөн бусад:

 

 

32.

 

32.1

 

 

 

 

 

 

 

 

32.2

 

 

32.3

 

 

Мөр 0304.93, 0304.94, 0304.95-ыг нэмэх:

 

0304.93

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)-ны

 

 

 

 

 

 

 

кг

 

0304.94

00

- - Аляскийн поллак загас (Theragra chalcogramma)-ны

 

кг

0304.95

00

- - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлөөс Аляскийн поллак загас(Theragra chalcogramma)-наас бусад загасны

 

 

 

 

кг

 

 

33.

 

33.1

 

 

 

33.2

 

 

 

 

 

  

33.3

 

 

 33.4

Мөр 0305.30-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Загасны хатаасан, давсалсан эсвэл давсны уусмалд хадгалсан, гэхдээ утаагүй, ясгүй гол мах:

 

 

0305.31

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)-ны

 

 

 

 

 

 

 

кг

0305.32

00

- - Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae болон Muraenolepididae төрлийн загасны

 

 

 

кг

0305.39

00

- - Бусад

 

кг

 

34.

Мөр 0305.4-т харгалзах бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Утсан загас (ясгүй гол мах орно) (загасны, хүнсэнд хэрэглэгддэг дайвар орохгүй):

 

 

35.

 

 

35.1

 

 

 

 

35.2

Мөр 0305.43, 0305.44-ийг нэмэх:

 

0305.43

00

- - Тулбага загас (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache болон Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

 

 

кг

0305.44

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)

 

 

 

 

 

 

кг

 

36.

Мөр 0305.5-д харгалзах бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Давсалж эсвэл давслаагүй хатаасан, гэхдээ утаагүй загас (загасны, хүнсэнд хэрэглэгддэг дайвар орохгүй):

 

 

37.

Мөр 0305.6-д харгалзах бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Давсалсан, гэхдээ хатаагаагүй, утаагүй загас  болон давсны уусмалд хадгалсан загас (загасны, хүнсэнд хэрэглэгддэг дайвар орохгүй):

 

 

38.

Мөр 0305.64-ийг нэмэх:

 

0305.64

00

- - Тилапия загас (Oreochromis spp.), цулбуурт загас (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), мөрөг загас (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), могой загас (Anguilla spp.), Нил мөрний алгана загас (Lates niloticus) болон могой толгойт загас (Channa spp.)

 

 

 

 

 

 

кг

 

39.

 

 

39.1

 

 

39.2

 

39.3

 39.4

Мөр 0305.7, 0305.71, 0305.72, 0305.79-ийг нэмэх:

 

 

 

- Загасны сэлүүр, толгой, сүүл, ходоод болон хүнсэнд хэрэглэгддэг бусад дайвар:

 

 

0305.71

00

 

- - Аварга загасны сэлүүр

кг

0305.72

00

- - Загасны толгой, сүүл болон ходоод

 

кг

0305.79

00

- - Бусад

кг

 

40.

Зүйл 03.06-гийн гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

03.06

Амьд, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, хатаасан, давсалсан эсвэл давсны уусмалд хадгалсан, хуягтай эсвэл хуяггүй хавч төрөлтөн; утсан хавч төрөлтөн (хуягтай эсвэл хуяггүй, утахын өмнө эсвэл утах явцад болгосон эсвэл болгоогүй); ууранд эсвэл усанд чанаж болгоод хөргөөгүй эсвэл хөргөсөн, хөлдөөсөн, хатаасан, давсалсан, давсны уусмалд хадгалсан хуягтай хавч төрөлтөн; хавч төрөлтний гаралтай, хүнсэнд хэрэглэх зориулалттай гурил, буталмал болон үрэл.

 

41.

Мөр 0306.13-ыг хасах.

 

42.

 

42.1

 

 

42.2

 42.3

Мөр 0306.15, 0306.16, 0306.17-г нэмэх:

 

0306.15

00

- - Норвеги хавч (Nephrops norvegicus)

 

кг

0306.16

00

- - Хүйтэн усны сам хорхой (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

кг

0306.17

00

- - Бусад сам хорхой

кг

 

43.

Мөр 0306.23-ыг хасах.

 

 

44.

 

44.1

 

44.2

 

 44.3

 

Мөр 0306.25, 0306.26, 0306.27-г нэмэх:

 

0306.25

00

- - Норвеги хавч (Nephrops norvegicus)

 

кг

0306.26

00

- - Хүйтэн усны сам хорхой (Pandalus spp., Crangon crangon)

 

 

кг

0306.27

00

 

- - Бусад сам хорхой

кг

 

45.

Зүйл 03.07-гийн гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

03.07

Амьд, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, хатаасан, давсалсан эсвэл  давсны уусмалд хадгалсан, хуягтай эсвэл хуяггүй нялцгай биетэн; утсан нялцгай биетэн (хуягтай эсвэл хуяггүй, утахын өмнө эсвэл утах явцад болгосон эсвэл болгоогүй); нялцгай биетний гаралтай, хүнсэнд хэрэглэх зориулалттай гурил, буталмал болон үрэл.

 

46.

 

46.1

 

 

46.2

 46.3

Мөр 0307.10-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Хясаа:

 

 

0307.11

00

- - Амьд, шинэ эсвэл хөргөсөн

 

кг

0307.19

00

- - Бусад

кг

 

47.

 

47.1

 

 

 

 

 

47.2

 

47.3

 

47.4

 

47.5

 

47.6

 

47.7

 

 47.8

 

47.9

 

 

Мөр 0307.9, 0307.91, 0307.99-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Хоёр далавчтай дун, зүрхэн хясаа болон завь хэлбэрийн хуягт дун (Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae болон Veneridae төрлийн):

 

 

0307.71

00

- - Амьд, шинэ эсвэл хөргөсөн

 

кг

0307.79

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Далайн чих (Haliotis spp.):

 

 

0307.81

00

- - Амьд, шинэ буюу хөргөсөн

 

кг

0307.89

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Бусад (хүнсний зориулалттай гурил, буталмал болон үрэл орно):

 

 

0307.91

00

- - Амьд, шинэ эсвэл хөргөсөн

 

кг

0307.99

00

- - Бусад

кг

 

48.

 

48.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 48.2

 

 

48.3

 

48.4

 

48.5

 

 

 48.6

 

48.7

 

48.8

 

48.9

 

Зүйл 03.08-ыг нэмэх:

 

03.08

 

 

Амьд, шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, хатаасан, давсалсан эсвэл давсны уусмалд хадгалсан, усны сээр нуруугүй амьтад (хавч төрөлтөн, нялцгай биетнээс бусад); утсан (утахын өмнө эсвэл утах явцад болгосон эсвэл болгоогүй), усны сээр нуруугүй амьтад  (хавч төрөлтөн, нялцгай биетнээс бусад); усны сээр нуруугүй амьтад (хавч төрөлтөн, нялцгай биетнээс бусад)-ын гаралтай, хүнсний зориулалттай гурил, буталмал болон үрэл.

 

 

 

 

 

- Далайн өргөст хэмх (өргөст арьстан) (Stichopus japonicus, Holothurioidea) :

 

 

 

0308.11

00

- - Амьд, шинэ эсвэл хөргөсөн

 

кг

 

0308.19

00

- - Бусад

 

кг

 

 

 

- Далайн зараа (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) :

 

 

 

0308.21

00

- - Амьд, шинэ эсвэл хөргөсөн

 

кг

 

0308.29

00

- - Бусад

 

кг

 

0308.30

 

00

- Далайн мөгөөрс (Rhopilema spp.)

кг

 

0308.90

00

- Бусад

кг

 

4-р бүлэг

49.

 

 

49.1

 

 

49.2

 

49.3

 

 

49.4

 

 

49.5

Үндэсний код 0401.20.10, 0401.20.20, Мөр 0401.30-ийг хасч, Зүйл 04.01-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

04.01

 

 

 

 

Саахар болон бусад амтлагчийн хольцгүй, шингэн сүү, цөцгий.

 

 

0401.10

00

 

-  Жингийн 1%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан

л

 

0401.20

00

-  Жингийн 1%-иас их боловч 6%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан

 

 

л

 

0401.40

00

- Жингийн 6%-иас их боловч 10%-иас ихгүй хэсэгт тослог агуулсан 

 

 

л

 

0401.50

00

 

- Жингийн 10%-иас их хэсэгт тослог агуулсан

л

50.

 

 

50.1

 

 

50.2

 

50.3

 

50.4

 

50.5

 

50.6

 

50.7

 

50.8

Зүйл 04.07-гийн Үндэсний код 0407.00.10, 0407.00.20, 0407.00.90-ийг хасч,  дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

04.07

 

 

Шувууны хальстай өндөг (шинэ, нөөшилсөн эсвэл болгосон).

 

 

 

 

 

- Инкубаторт өсгөх зориулалттай үржлийн өндөг:

 

 

 

0407.11

00

- - Тахиа (Gallus domesticus)-ны

 

мян.ш

 

0407.19

00

- - Бусад

 

мян.ш

 

 

 

- Бусад шинэ өндөг :

 

 

 

0407.21

00

- - Тахиа (Gallus domesticus)-ны

 

мян.ш

 

0407.29

00

- - Бусад

 

мян.ш

 

0407.90

00

- Бусад

 

кг

6-р бүлэг

51.

Мөр 0603.15-ыг нэмэх:

 

0603.15

00

- - Сараана цэцэг (Lilium spp.)

ш

 

52.

 

52.1

 

52.2

Мөр 0604.10, 0604.9, 0604.91, 0604.99-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0604.20

00

- Амьд

 

кг

0604.90

00

- Бусад

кг

 

7-р бүлэг

53.

 

 

53.1

 

53.2

 

53.3

 

53.4

 

 53.5

Мөр 0709.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Бусад:

 

 

0709.91

00

- - Артишок (зираа)

 

кг

0709.92

00

- - Чидун жимс

 

кг

0709.93

00

- - Хатуу хальст хулуу, том жимст хулуу болон хулуу (Cucurbita spp.)

 

 

кг

0709.99

00

- - Бусад

кг

 

54.

 

54.1

 

 

54.2

Мөр 0713.34, 0713.35-ыг нэмэх:

 

0713.34

00

- - Бамбара шош (Vigna subterranean or Voandzeia subterranean)

 

 

кг

0713.35

00                                                                 

- - Үхэр вандуй (Vigna unguiculata)

кг

 

55.

 

 

 

 

Мөр 0713.60-ыг нэмэх:

 

0713.60

00

- Тагтаа вандуй (Cajanus cajan)

кг

 

56.

 

56.1

 

56.2

 

56.3

Мөр 0714.30, 0714.40, 0714.50-ийг нэмэх:

 

0714.30

00

- Ямс (Dioscorea spp.)

 

кг

0714.40

00

- Таро (цулсарна) (Colocasia spp.)

 

кг

0714.50

00

- Ксантосома (Xanthosoma spp.)

кг

 

8-р бүлэг

57.

 

Мөр 0801.12-ыг нэмэх:

 

0801.12

00

- - Дотор хальс (эндокарп)-тай (гадар хальсгүй)

кг

 

58.

 

 

58.1

 

58.2

 

58.3

 

58.4

 

58.5

 

58.6

 

58.7

 

58.8

 

58.9

Мөр 0802.40, 0802.50, 0802.60-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Туулайн бөөр модны самар (Castanea spp.):

 

 

0802.41

00

- - Ястай

 

кг

0802.42

00

- - Ясгүй

 

кг

 

 

- Ангаахай самар:

 

 

0802.51

00

- - Ястай

 

кг

0802.52

00

- - Ясгүй

 

кг

 

 

- Макадам модны самар:

 

 

0802.61

00

- - Ястай

 

кг

0802.62

00

- - Ясгүй

кг

 

59.

 

59.1

 

59.2

 

 

 

 

 

Мөр 0802.70, 0802.80-ыг нэмэх:

 

0802.70

00

- Кола модны самар (Cola spp.)

 

кг

0802.80

00

- Арека далдуу модны самар

кг

 

60.

 

 

60.1

 

 

60.2

 

60.3

 

60.4

 

60.5

 

60.6

 

60.7

Зүйл 08.03-ын Үндэсний код 0803.00.1, 0803.00.11, 0803.00.12, 0803.00.3, 0803.00.31, 0803.00.32-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

08.03

 

 

 

Шинэ эсвэл хатаасан гадил (плантайн орно).

 

 

0803.10

 

 

- Плантайн:

 

 

0803.10

10

 

- - - Шинэ

кг

 

0803.10

20

 

- - - Хатаасан

кг

 

0803.90

 

 

- Бусад:

 

 

0803.90

10

 

- - - Шинэ

кг

 

0803.90

20

- - - Хатаасан

кг

 

61.

 

61.1

 

61.2

Мөр 0808.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0808.30

00

- Лийр

 

кг

0808.40

00

- Гадир жимс

кг

 

62.

 

62.1

 

62.2

 

62.3

 

Мөр 0809.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Интоор:

 

 

0809.21

00

- - Исгэлэн интоор (Prunus cerasus)

 

кг

0809.29

00

- - Бусад

кг

 

63.

Мөр 0810.30-ийг нэмэх:

 

0810.30

00

- Үхрийн нүд, улаалзгана  болон тошлой

кг

 

64.

 

 

Мөр 0810.70-ыг нэмэх:

 

0810.70

00

- Илжгэн чих

кг

 

9-р бүлэг

65.

Мөр 0902.30-ын Үндэсний код 0902.30.10, 0902.30.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

0902.30

00

- 3 кг-аас ихгүй жингээр савласан байхуу цай (ферментжүүлсэн) болон хэсэгчлэн ферментжүүлсэн цай

 

 

кг

66.

 

66.1

 

66.2

 

66.3

 

 

 

 

Мөр 0904.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

 

- Capsicum эсвэл Pimenta төрлийн чинжүү:

 

0904.21

00

- - Хатаасан боловч бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0904.22

00

- - Буталсан, нунтагласан

кг

67.

 

67.1

 

67.2

 

67.3

Зүйл 09.05-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

09.05

 

 

Ваниль.

 

 

 

0905.10

00

- Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

 

0905.20

00

- Буталсан, нунтагласан

кг

 

68.

 

68.1

 

68.2

 

68.3

 

Зүйл 09.07-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

09.07

 

 

Лиш цэцэг (бүтэн үр, цэцэг болон иш).

 

 

 

0907.10

00

- Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

 

0907.20

00

- Буталсан, нунтагласан

кг

 

69.

 

69.1

 

69.2

 

69.3

 

 

69.4

 

69.5

 

69.6

 

69.7

 

69.8

 

69.9

 

Мөр 0908.10, 0908.20, 0908.30-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Задь:

 

кг

0908.11

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0908.12

00

 

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

 

- Задийн бүрхүүл:

 

 

0908.21

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0908.22

00

 

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

 

- Кардамон:

 

 

0908.31

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0908.32

00

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

70.

Мөр 0909.10-ыг хасах.  

71.

 

 

71.1

 

71.2

 

71.3

 

71.4

 

71.5

 

71.6

 

71.7

 

 

71.8

 

71.9

Мөр 0909.20, 0909.30, 0909.40, 0909.50-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Кориандрын үр:

 

 

0909.21

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0909.22

00

 

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

 

 

- Зирааны үр: 

 

0909.31

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0909.32

00

 

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

 

 

 

- Цийр гоньд, одон гоньд, хурган гоньд эсвэл ногоон гоньдны үр; арцны үр:

 

0909.61

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0909.62

00

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

72.

 

72.1

 

72.2

 

72.3

Мөр 0910.10-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

 

- Цагаан гаа:

 

0910.11

00

- - Бутлаагүй, нунтаглаагүй

 

кг

0910.12

00

- - Буталсан, нунтагласан

кг

 

10-р бүлэг

73.

 

 

 

73.1

 

73.2

 

73.3

 

73.4

 

73.5

 

73.6

 

73.7

 

73.8

 

73.9

 

 

73.10

Зүйл 10.01-ийн Мөр 1001.10, Үндэсний код 1001.10.30, 1001.10.90 болон Мөр 1001.90, Үндэсний код 1001.90.1, 1001.90.13, 1001.90.19, 1001.90.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

 

 

- Хатуу улаанбуудай:

 

 

1001.11

00

 

- - Үрийн

кг

 

1001.19

00

 

- - Бусад

кг

 

 

 

 

- Бусад:

 

 

1001.91

 

 

- - Үрийн:

 

 

1001.91

10

 

- - - Зөөлөн улаанбуудай

кг

 

1001.91

20

 

- - - Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог

кг

 

1001.99

 

 

- - Бусад:

 

 

1001.99

10

 

- - - Зөөлөн улаанбуудай

кг

 

1001.99

20

 

- - - Улаанбуудай болон хөх тарианы холимог

кг

 

74.

 

74.1

 

74.2

 

74.3

Зүйл 10.02-ын Мөр 1002.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

10.02

 

 

 

Хөх тариа.

 

 

1002.10

00

 

- Үрийн

кг

 

1002.90

00

- Бусад

кг

 

75.

 

 

75.1

 

75.2

 

75.3

Зүйл 10.03-ын Мөр 1003.00, Үндэсний код 1003.00.40, 1003.00.50, 1003.00.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

10.03

 

 

 

Арвай.

 

 

1003.10

00

 

- Үрийн

кг

 

1003.90

00

- Бусад

кг

 

76.

 

76.1

76.2

76.3

Зүйл 10.04-ийн Мөр 1004.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

10.04

 

 

Овьёос.

 

 

1004.10

00

- Үрийн

кг

 

1004.90

00

- Бусад

кг

 

77.

 

77.1

 

77.2

 

77.3

Зүйл 10.07-гийн Мөр 1007.00-г хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

10.07

 

 

Сорго.

 

 

 

1007.10

00

 

- Үрийн

кг

 

1007.90

00

- Бусад

кг

 

78.

 

78.1

 

78.2

 

78.3

 

Мөр 1008.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

 

- Шар будаа:

 

1008.21

00

 

- - Үрийн

кг

1008.29

00

- - Бусад

кг

 

79.

 

79.1

 

79.2

 

79.3

Мөр 1008.40, 1008.50, 1008.60-ыг нэмэх:

 

1008.40

00

- Фонио (Digitaria spp.)

 

кг

1008.50

00

- Квиноа (Chenopodium quinoa)

 

кг

1008.60

00

- Тритикале (улаанбуудай болон хөх тарианы эрлийз)

 

кг

 

11-р бүлэг

80.

Мөр 1102.10-ыг хасах.

 

81.

 

81.1

 

81.2

 

81.3

 

Мөр 1104.29-д Үндэсний код нэмэх:

 

1104.29

 

- - Бусад үр тарианы:

 

 

1104.29

10

 

- - - Арвайн будаа буюу хөц будаа

кг

1104.29.

90

- - - Бусад

кг

12-р бүлэг

82.

 

82.1

 

82.2

 

82.3

Зүйл 12.01-ийн Мөр 1201.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

12.01

 

 

Шар буурцаг (буталсан эсвэл бутлаагүй).

 

 

 

1201.10

00

 

- Үрийн

кг

 

1201.90

00

- Бусад

кг

 

83.

 

83.1

 

83.2

 

 

83.3

 

83.4

Мөр 1202.10, 1202.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

1202.30

00

 

- Үрийн

кг

 

 

- Бусад:

 

 

1202.41

00

- - Хальслаагүй

 

кг

1202.42

00

- - Хальсалсан (буталсан эсвэл бутлаагүй)

кг

 

84.

 

84.1

 

 

84.2

 

84.3

 

84.4

 

84.5

 

84.6

 

84.7

 

84.8

 

84.9

Мөр 1207.20, 1207.40, 1207.50-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

1207.10

00

 

- Дал модны самар болон идээ

кг

 

 

- Хөвөнгийн үр:

 

 

1207.21

00

 

- - Үрийн

кг

1207.29

00

 

- - Бусад

кг

1207.30

00

 

- Касторын тослог үр

кг

1207.40

00

- Гүнжидийн үр

 

кг

1207.50

00

 

- Гичийн үр

кг

1207.60

00

 

- Мөнхцэцэг (Carthamus tinctorius)-ийн үр 

кг

1207.70

00

- Амтат гуаны үр 

кг

 

85.

 

85.1

 

85.2

 

85.3

 

Мөр 1212.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Далайн замаг болон бусад замаг:

 

 

1212.21

00

- - Хүнсэнд хэрэглэхэд тохирох

 

кг

1212.29

00

- - Бусад

кг

 

86.

 

86.1

 

86.2

 

86.3

Мөр 1212.92, 1212.93, 1212.94-ийг нэмэх:

 

1212.92

00

 

- - Хуурмаг хуайсын шош 

кг

1212.93

00

 

- - Чихрийн нишингэ

 

кг

1212.94

00

- - Идрээний үндэс

кг

 

15-р бүлэг

87.

 

 

87.1

 

 

 

87.2

 

87.3

 

87.4

Зүйл 15.01-ийн Мөр 1501.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

15.01

 

 

Зүйл 02.09 болон 15.03-д заагдсанаас бусад,  гахайн өөх, тос (хайлуулсан өөхөн тос орно) болон тэжээвэр шувууны өөх, тос.

 

 

 

1501.10

00

 

- Гахайн хайлуулсан өөхөн тос

кг

 

1501.20

00

- Гахайн бусад өөх

 

кг

 

 

1501.90

00

- Бусад

кг

 

88.

 

 

88.1

 

88.2

 

88.3

Зүйл 15.02-ын Мөр 1502.00-ийг  хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

15.02

 

 

Үхрийн, бог мал (хонины эсвэл ямааны)-ын Зүйл 15.03-д заагдсанаас бусад өөх, тос.

 

 

 

1502.10

00

 

- Өөхөн тос

кг

 

1502.90

00

- Бусад

кг

 

16-р бүлэг

89.

 

Мөрийн тайлбар 2-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

2. - Зүйл 16.04 эсвэл 16.05-ын мөрүүдэд нийтлэг ерөнхий нэрээрээ дурьдагдсан загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн болон усны сээр нуруугүй бусад амьтад нь 3-р бүлэгт эдгээртэй ижил нэрээр заагдсан загас, хавч төрөлтөн, нялцгай биетэн болон усны сээр нуруугүй амьтдын төрөл зүйл мөн болно.

 

90.

Мөр 1604.17-г нэмэх:

 

0604.17

00

- - Могой загас

кг

 

91.

 

 

91.1

 

91.2

 91.3

 

Мөр 1604.30-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Түрс болон түрс орлуулагч:

 

 

1604.31

00

- - Түрс

 

кг

1604.32

00

- - Түрс орлуулагч

кг

 

92.

 

92.1

 

92.2

 

 92.3

 

Мөр 1605.20-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Сам хорхой:

 

 

1605.21

00

- - Агаар үл нэвтрэх, амархан үл гэмтэх битүү саванд савлаагүй

 

 

кг

1605.29

00

- - Бусад

кг

 

93.

 

 

93.1

 

93.2

 

93.4

 

93.5

 

93.6

 

93.7

 

93.8

 

93.9

 

 

93.10

 

93.11

 

93.12

 

93.13

 

93.14

 

93.15

 

93.16

 

Мөр 1605.90-ийг хасч, дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Нялцгай биетэн:

 

 

1605.51

00

- - Хясаа

 

кг

1605.52

00

- - Таргас дун

 

кг

1605.53

00

- - Mидий 

 

кг

1605.54

00

- - Каракатиц болон кальмар

 

кг

1605.55

00

 

- - Наймаалж

 

кг

1605.56

00

- - Элсний дун, зүрхэн хясаа, завь хэлбэрийн хуягт дун

 

 

кг

1605.57

00

- - Далайн чих

 

кг

1605.58

00

 

- - Эмгэн хумс (далайн эмгэн хумснаас бусад)

кг

1605.59

00

- - Бусад

 

кг

 

 

- Усны сээр нуруугүй бусад амьтад:

 

 

1605.61

00

- - Далайн өргөст хэмх (өргөст арьстан)

 

кг

1605.62

00

- - Далайн зараа

 

кг

1605.63

00

- - Далайн мөгөөрс

 

кг

1605.69

00

- - Бусад

кг

 

17-р бүлэг

94.

Мөрийн тайлбар 1-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

1.-  Мөр 1701.12, 1701.13 болон 1701.14-т дурьдагдах ²түүхий саахар² гэдэгт сахарозын агуулгыг хуурай жингээр тооцоход поляриметрийн заалт 99.5 °-ээс бага байх саахар хамаарна.

95.

Мөрийн тайлбар 2-ыг нэмэх:

 

2.- Мөр 1701.13-т чихрийн нишингээс центрифугийн бус аргаар гаргаж авсан, сахарозын агуулгыг хуурай жингээр тооцоход поляриметрийн заалт 69° буюу түүнээс дээш боловч 93°-ээс бага байх саахар зөвхөн хамаарна. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь энгийн нүдэнд үл үзэгдэх, тодорхой бус хэлбэртэй, ирмэггүй бичил талстуудыг агуулах бөгөөд хар бурам (меласс)-ын үлдэгдэл (тунадас) болон чихрийн нишингийн бусад бүрэлдэхүүн хэсгээр хүрээлэгдсэн байна.

 

96.

 

96.1

 

 

 

 

96.2

 

 

96.3

Зүйл 17.01-ийн гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

17.01

Чихрийн нишингийн эсвэл чихрийн манжингийн саахар, хатуу төлөв байдалтай химийн цэвэр сахароз.

 

Мөр 1701.11-ийг хасч дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах:

       

1701.13

00

 

 

- - Энэ бүлгийн Мөрийн тайлбар 2-т заасан,

     чихрийн нишингийн саахар

 

кг

1701.14

00

- - Чихрийн нишингийн бусад саахар

кг

 

20-р бүлэг

Мөр 2003.20-ийг хасах.

 

 

Мөр 2008.91-ийн бичиглэлд өөрчлөлт оруулан, Мөр 2008.92-ыг хасч, дараах нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулах:

 

2008.91

00

 

- - Дал модны гол

кг

2008.93

00

- - Цангис (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

 

 

кг

2008.97

00

 

- - Холимог

кг

 

 

Мөр 2009.80-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Бусад төрлийн жимс, ногооны хольцгүй шүүс:

 

 

2009.81

00

- - Цангис (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)-ын шүүс

 

 

л

2009.89

00

- - Бусад

л

 

 

21-р бүлэг

Бүлгийн тайлбар 3-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

3.- Зүйл 21.04-ийн хувьд ²нэгэн төрлийн болгосон хүнсний холимог бэлдмэл² гэдэгт мах, загас, ногоо, жимс, самар гэсэн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс хоёр буюу түүнээс дээш бүрэлдэхүүн хэсгийг сайтар бутлан, хүүхдийн болон цагаан хоолны зориулалтаар нэгэн төрлийн болгон хольж, жижиглэн худалдаалах зориулалтаар 250 гр-аас ихгүй хэмжээгээр савласан бэлдмэлийг ойлгоно. Бэлдмэлийг амтлах, нөөшлөх эсвэл бусад зорилгоор бага хэмжээгээр нэмж болох аливаа хольц нь энэхүү тодорхойлолтыг хэрэглэхэд нөлөөлөхгүй. Эдгээр бэлдмэл нь найрлаганд нь орсон бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нүдэнд ажиглагдахуйц жижиг хэсгүүдийг бага хэмжээгээр агуулсан байж болно.

 

Мөр 2106.90-д үндэсний код нэмэх:

 

2106.90

 

 

- Бусад:

 

 

 

 

- - - Биологийн идэвхт хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн:

 

2106.90

11

 

- - - - Шингэн

л

2106.90

19

- - - - Бусад

 

кг

2106.90

90

 

- - - Бусад

кг

 

24-р бүлэг

Мөрийн тайлбар 1-ийг нэмэх:

 

Мөрийн тайлбар.

1.- Мөр 2403.11-ийн хувьд “усан хоолойгоор татдаг тамхи” (water pipe tobacco) гэдэгт усан хоолой бүхий хэрэгслээр татах зориулалттай, тамхи болон глицеролын хольц бөгөөд энэ нь анхилуун үнэрт тос, ханд, меласс (хар бурам), эсвэл саахар агуулсан эсвэл агуулаагүй, мөн түүнд жимсний амт оруулсан эсвэл оруулаагүй байна. Харин, усан хоолойгоор татах зориулалттай, тамхи агуулаагүй бүтээгдэхүүн энэ мөрөнд хамаарахгүй.

 

Мөр 2403.10, Үндэсний код 2403.10.20, 2403.10.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Задгай тамхи (тамхи орлуулагчийг ямар нэг хэмжээгээр агуулсан эсвэл агуулаагүй):

 

 

2403.11

00

- - Энэ бүлгийн Мөрийн тайлбар 1-д заасан усан хоолойгоор татдаг тамхи

 

 

кг

2403.19

 

- - Бусад:

 

 

2403.19

10

- - - Гаансаар татах зориулалттай дүнсэн тамхи

 

кг

2403.19

20

- - - Янжуур үйлдвэрлэх зориулалттай тамхи

кг

 

 

25-р бүлэг

Мөр 2528.10, 2528.90-ийг хасч, Зүйл 25.28-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

25.28

2528.00

00

Байгалийн шорвог уснаас ялгаж авсан тунсаа (борат)-наас бусад байгалийн тунсаа (борат) болон тэдгээрийн баяжмал (шатаасан буюу шатаагаагүй); хуурай бодист шилжүүлэн тооцсоноор    жингийн 85%-иас ихгүй H33 агуулсан байгалийн борын хүчил.

 

 

 

 

 

кг

 

 

27-р бүлэг

Мөрийн тайлбар 2-ын “2702.12” гэснийг “2701.12” гэж залруулах.

 

 

Мөрийн тайлбар 4-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4.- Мөр 2710.12-ын хувьд “хөнгөн тос болон бэлдмэл” нь эзлэхүүний (алдагдлыг оруулж тооцно) 90% буюу түүнээс дээш хэсэг нь 210°С хэмд (ASTM D 86 аргаар) нэрэгддэг бүтээгдэхүүн байна.

 

 

Мөрийн тайлбар 5-ыг нэмэх:

 

5.- Зүйл 27.10-ын мөрүүдийн хувьд “биодизель” гэдэгт амьтны эсвэл ургамлын гаралтай өөх, тос (ашиглагдаагүй эсвэл ашиглагдсан)-ноос гарган авсан, түлшинд хэрэглэгддэг, тослог хүчлийн моно-алкилийн эфирийг ойлгоно. 

 

 

Мөр 2701.12-т үндэсний код нэмэх:

 

2701.12

 

- Битумжсан нүүрс:

 

 

2701.12

10

- - - Коксжих нүүрс

 

кг

2701.12

20

- - - Баяжуулсан нүүрс

 

кг

2701.12

90

- - - Бусад

 

кг

 

Мөр 2710.1, 2710.11, Үндэсний код 2710.11.1, 2710.11.11, 2710.11.12, 27010.11.20, 2710.11.90, Мөр 2710.19, Үндэсний код 2710.19.10, 2710.19.2, 2710.19.21, 2710.19.22, 2710.19.30, 2710.19.4, 2710.19.41, 2710.19.49, 2710.19.5, 2710.19.51, 2710.19.52, 2710.19.53, 2710.19.59, 2710.19.60, 2710.19.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Жингийн 70% буюу түүнээс дээш хэсэгт нефтийн эсвэл битумжсан эрдсийн гаралтай тос агуулсан боловч биодизелийн хольцгүй, бусад газар заагдаагүй тос (түүхий нефть буюу газрын түүхий тосноос бусад) болон бэлдмэл (бэлдмэлийн үндсэн бүрэлдүүлэгч хэсэг нь дээр дурьдсан тоснууд байна) (хаягдал тос орохгүй):

 

 

2710.12

 

- - Хөнгөн тос болон бэлдмэл:

 

 

 

 

 

- - - Автобензин:

 

 

2710.12

 

11

 

 

- - - - Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 90 хүртэл

 

кг

 

2710.12

12

 

 

- - - - Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 90 ба түүнээс дээш

кг

2710.12

20

 

- - - Онгоцны бензин

кг

2710.12

90

 

- - - Бусад

кг

2710.19

 

 

- - Бусад:

 

2710.19

10

 

- - - Керосин

кг

 

 

 

- - - Дизелийн түлш:

 

2710.19

21

 

- - - - Өвлийн

кг

2710.19

22

 

- - - - Зуны

кг

2710.19

30

 

- - - Онгоцны түлш

кг

2710.19

40

 

- - - Мазут

кг

2710.19

50

 

- - - Тослох материал; бусад тос

кг

2710.19

90

 

- - - Бусад

кг

2710.20

 

- Жингийн 70% буюу түүнээс дээш хэсэгт нефтийн эсвэл битумжсан эрдсийн гаралтай тос агуулсан, биодизелийн хольцтой, бусад газар заагдаагүй тос (түүхий нефть буюу газрын түүхий тосноос бусад) болон бэлдмэл (бэлдмэлийн үндсэн бүрэлдүүлэгч хэсэг нь дээр дурьдсан тоснууд байна) (хаягдал тос орохгүй):

 

 

 

 

 

- - - Автобензин:

 

2710.20

11

 

 

- - - - Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 90 хүртэл

 

кг

2710.20

12

 

 

- - - - Шинжилгээний аргаар тодорхойлсон октаны хэмжээ 90 ба түүнээс дээш

 

кг

2710.20

20

 

- - - Онгоцны бензин

кг

2710.20

30

 

- - - Керосин

кг

 

 

 

- - - Дизелийн түлш:

 

2710.20

41

 

- - - - Өвлийн

кг

2710.20

42

 

- - - - Зуны

кг

2710.20

50

 

- - - Онгоцны түлш

кг

2710.20

60

 

- - - Мазут

кг

2710.20

 

70

- - - Тослох материал; бусад тос

кг

2710.20

90

- - - Бусад

кг

 

 

28-р бүлэг

Мөрийн тайлбар 1-ийг нэмэх:

 

Мөрийн тайлбар.

1.- Мөр 2852.10-ын хувьд “химийн хувьд тодорхойлогдсон” гэсэн илэрхийлэлд  28-р бүлгийн 1(a) – 1(e) тайлбар эсвэл 29-р бүлгийн 1(a) – 1(h) тайлбарт  заасан шаардлагуудыг хангасан, мөнгөн усны органик, органик биш бүх нэгдлийг хамааруулан ойлгоно.

 

Зүйл 28.52-ын Мөр 2852.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

28.52

 

 

Химийн хувьд тодорхойлогдсон эсвэл тодорхойлогдоогүй, мөнгөн усны органик эсвэл органик биш нэгдэл (амальгам орохгүй).

 

 

 

2852.10

00

- Химийн хувьд тодорхойлогдсон

 

кг

 

2852.90

00

- Бусад

кг

 

 

29-р бүлэг

112.

Бүлгийн тайлбар 2(e) – 2(k)-ийн дугаарлалтыг 2(f) – 2(l)-д харгалзуулан  өөрчилж, 2 (е) тайлбар нэмэх:

 

(е) Зүйл 30.02-ын дархлаажуулалтын бүтээгдэхүүн; 

113.

 

 

 

 

 

 

 

113.1

 

 

113.2

 

113.3

 

113.4

 

113.5

 

113.6

 

113.7

 

 

 

113.8

 

113.9

 

113.10

 

113.11

 

 

 113.12

 

113.13

 

113.14

 

113.15

 

113.16

 

113.17

 

 

113.18

 

113.19

 

113.20

 

113.21

 

113.22

 

113.23

 

113.24

 

 

113.25

 

113.26

 

113.27

 

113.28

 

113.29

 

113.30

 

113.31

 

 

113.32

 

113.33

 

113.34

 113.35

113.36

113.37

113.38

113.39

 

 

113.40

 

 

113.41

 

 

113.42

 

113.43

 

113.44

 

113.45

 

 

 

 

113.46

 

 

113.47

 

Мөр 2903.4, 2903.41, 2903.42, 2903.43, 2903.44, Үндэсний код 2903.44.10, 2903.44.20, Мөр 2903.45, Үндэсний код 2903.45.1, 2903.45.11, 2903.45.19, 2903.45.2, 2903.45.21, 2903.45.22, 2903.45.29, 2903.45.3, 2903.45.32, 2903.45.33, 2903.45.34, 2903.45.35, 2903.45.36, 2903.45.37, 2903.45.38, 2903.45.39, 2903.45.90, Мөр 2903.46, Үндэсний код 2903.46.10, 2903.46.20, 2903.46.30,    Мөр 2903.47, 2903.49, Үндэсний код 2903.49.1, 2903.49.11, 2903.49.19, 2903.49.20, 2903.5, 2903.51, 2903.52, 2903.59, 2903.6, 2903.61, 2903.62, 2903.69-ийг хасч,    дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Хоёр буюу түүнээс дээш төрлийн галоген агуулсан цагираг бус нүүрсустөрөгчийн галогент уламжлал:

 

 

2903.71

00

 

- - Хлордифторметан (HCFC-22)

кг

2903.72

00

 

- - Дихлортрифторэтан (HCFC-123)

кг

2903.73

00

 

- - Дихлорфторэтан (HCFC-141/141b)

кг

2903.74

00

 

- - Хлордифторэтан (HCFC-142/142b)

кг

2903.75

00

 

- - Дихлорпентафторпропан (HCFC-225ca/225cb)

кг

2903.76

 

- - Бромхлордифторметан, бромтрифторметан  болон дибромтетрафторэтан:

 

 

2903.76

10

- - - Бромхлордифторметан (HALON-1211)

 

кг

2903.76

20

- - - Бромтрифторметан (HALON-1301)

 

кг

2903.76

30

- - - Дибромтетрафторэтан (HALON-2402)

 

кг

2903.77

 

 

 

- - Зөвхөн фтор болон хлороор бүрэн галогенжуулсан бусад уламжлал:

 

 

 

 

- - - Метаны уламжлал:

 

2903.77

11

 

- - - - Трихлорфторметан (CFC-11)

кг

2903.77

12

 

- - - - Дихлордифторметан (CFC-12)

кг

2903.77

13

 

- - - - Хлортрифторметан (CFC-13)

кг

2903.77

19

 

- - - -  Бусад

кг

 

 

 

- - - Этаны уламжлал:

 

2903.77

21

 

- - - - Пентахлорфторэтан (CFC-111)

кг

2903.77

22

 

- - - - Тетрахлордифторэтан (CFC-112)

кг

2903.77

23

 

- - - - Трихлортрифторэтан (CFC 113)

кг

2903.77

24

 

- - - - Дихлортетрафторэтан (CFC-114)

кг

2903.77

25

 

- - - - Хлорпентафторэтан (CFC-115)

кг

2903.77

29

 

- - - - Бусад

кг

 

 

 

- - - Пропаны уламжлал:

 

2903.77

31

 

- - - - Гептахлорфторпропан (CFC-211)

кг

2903.77

32

 

- - - - Гексахлордифторпропан (CFC-212)

кг

2903.77

33

 

- - - - Пентахлортрифторпропан (CFC-213)

кг

2903.77

34

 

- - - - Тетрахлортетрафторпропан (CFC-214)

кг

2903.77

35

 

- - - - Трихлорпентафторпропан (CFC-215)

кг

2903.77

36

 

- - - - Дихлоргексафторпропан (CFC-216)

кг

2903.77

37

 

- - - - Хлоргептафторпропан (CFC-217)

кг

2903.77

39

 

- - - - Бусад

кг

2903.77

 

90

- - - Бусад

кг

2903.78

00

- - Бүрэн галогенжуулсан бусад уламжлал

кг

2903.79

 

- - Бусад:

 

2903.79

10

- - - Дихлорфторметан (HCFC-21)

кг

2903.79

20

- - - Хлорфторметан (HCFC-31)

кг

2903.79

30

- - - Хлортетрафторэтан (HCFC-124)

кг

2903.79

 

 

90

 

- - - Бусад

кг

 

 

- Циклан, циклен эсвэл циклотерпений нүүрсустөрөгчийн галогент уламжлал:

 

 

2903.81

00

 

 

- - 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (HCH (ISO)), (линдан (ISO, INN) орно)

 

кг

2903.82

00

 

- - Альдрин (ISO), хлордан (ISO) болон гептахлор (ISO)

кг

2903.89

00

 

- - Бусад

кг

 

 

- Ароматик нүүрсустөрөгчийн галогент уламжлал:

 

 

2903.91

00

 

 

 

- - Хлорбензол, o-дихлорбензол болон                  

     п-дихлорбензол

 

 

кг

2903.92

00

- - Гексахлорбензол (ISO) болон DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил) этан)

 

 

кг

2903.99

00

- - Бусад

кг

 

 

 

 

 

114.

Мөр 2908.92-ыг нэмэх:

 

2908.92

00

- - 4,6-Динитро-о-крезол (DNOC (ISO)) болон түүний давс

кг

 

115.

Мөр 2912.30-ийг хасах.

 

116.

Мөр 2912.4-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Альдегид-спирт, альдегид-эфир, альдегид фенол болон хүчилтөрөгчийн бусад үүрэг бүхий бүлэгтэй  альдегид:

 

 

117.

Мөр 2914.21-ийг хасах.

 

118.

Мөр 2916.16-г нэмэх:

 

2916.16

00

- - Бинапакрил (ISO)

кг

 

119.

 

Мөр 2916.35-ыг хасах.

120.

Мөр 2916.36-г хасах.

 

121.

 

121.1

 

 

121.2

 

 121.3

 

121.4

Зүйл 29.31-ийн Мөр 2931.00-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

29.31

 

 

 

Элемент-органик бусад нэгдэл.

 

 

2931.10

00

- Тетраметил-хар тугалга болон тетраэтил-хар тугалга

 

 

кг

 

2931.20

00

- Трибутил-цагаан тугалганы нэгдэл

 

кг

 

2931.90

00

- Бусад

кг

 

122.

Мөр 2932.2, 2932.21, 2932.29-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

2932.20

00

- Лактон

кг

 

123.

Мөр 2937.3,  2937.31, 2937,39, 2937.40-ийг хасах.

 

124.

Мөр 2939.44-ийг нэмэх:

 

2939.44

00

- - Норэфедрин болон түүний давс

кг

 

30-р бүлэг

Бүлгийн тайлбар 1(b) - 1(g)-ийн дугаарлалтыг 1(c) – 1(h)-д харгалзуулан өөрчилж, 1(b) тайлбарыг нэмэх:

 

 (b) Тамхичдыг тамхинаас гарахад туслах зориулалттай шахмал эм, бохь эсвэл наалт (арьсанд нэвтрэх систем) зэрэг бэлдмэл (Зүйл 21.06 эсвэл 38.24);

 

 

Бүлгийн тайлбар 2-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

2.- Зүйл 30.02-ын хувьд “дархлаажуулалтын бүтээгдэхүүн” гэсэн илэрхийлэлд моноклон эсрэг биет (МАВ-monoclonal antibodies), эсрэг биетийн хэсэг, эсрэг биетийн конъюгат, эсрэг биетийн хэсгийн конъюгат, интерлейкин, интерферон (IFN), хемокин болон зарим хавдар үхжүүлэх хүчин зүйл (TNF-tumor necrosis factors), өсөлтийн хүчин зүйл (GF-growth factors), гематопоетин болон колони идэвхжүүлэгч хүчин зүйл (CSF-colony stimulating factors) зэрэг дархлалын системийн үйл ажиллагааг зохицуулахад шууд оролцдог пептид болон уураг (Зүйл 29.37-д заасан бараанаас бусад) хамаарна.

 

 

Зүйл 30.02-ын гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

30.02

Донорын цус; эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх, оношлогооны зориулалттай, мал, амьтны цус; хувиргасан, хувиргаагүй, эсвэл биотехнологийн аргаар гарган авсан эсрэг ийлдэс, цусны бусад фракц болон дархлаажуулалтын бүтээгдэхүүн; вакцин, хор, бичил биетний өсгөвөр (хөрөнгөнцрөөс бусад) болон эдгээртэй төстэй бүтээгдэхүүн.

 

 

Мөр 3002.10-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

3002.10

00

- Хувиргасан, хувиргаагүй, эсвэл биотехнологийн аргаар гарган авсан эсрэг ийлдэс, цусны бусад фракц, дархлаажуулалтын бүтээгдэхүүн

 

 

кг

 

 

 

37-р бүлэг

Мөр 3702.51-ийг хасч, Мөр 3702.52-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

3702.52

00

- - Өргөн нь 16 мм-ээс ихгүй 

м

 

 

Мөр 3702.91, 3702.92, 3702.93, 3702.94, 3702.95-ыг хасч, дараах нэмэлтийг оруулах:

 

3702.96

00

- - Өргөн нь 35 мм-ээс ихгүй, урт нь 30 м-ээс ихгүй

 

м

3702.97

00

- - Өргөн нь 35 мм-ээс ихгүй, урт нь 30 м-ээс их

 

м

3702.98

00

- - Өргөн нь 35 мм-ээс их

м

 

 

38-р бүлэг

Бүлгийн тайлбар 1(а)-гийн (4)-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

(4) Дор 2-р тайлбарт заасан аттестатчилсан стандартын загвар;

 

 

Бүлгийн тайлбар 2 (А) дахь “найрлагын стандартчилсан загвар” гэснийг “аттестатчилсан стандартын загвар” гэж өөрчлөх.

 

Бүлгийн тайлбар 2 (В) дэх “найрлагын стандартчилсан загварыг” гэснийг “аттестатчилсан стандартын загварыг” гэж өөрчлөх.

 

 

Бүлгийн тайлбар 3(d)-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

(d) Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савласан, хэвлэмэл бичиг арилгаж засварлагч, засварлах бусад шингэн болон засварлах тууз (Зүйл 92.12-т заасан туузнаас бусад);

 

Бүлгийн тайлбар 7-г нэмэх:

 

7.-  Зүйл 38.26-гийн хувьд “биодизель” гэдэгт амьтны эсвэл ургамлын гаралтай өөх, тос (ашиглагдаагүй эсвэл ашиглагдсан)-ноос гарган авсан, түлшинд хэрэглэгддэг, тослог хүчлийн моно-алкилийн эфирийг ойлгоно.

 

 

Мөрийн тайлбар 1-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

1.- Мөр 3808.50-д дор дурьдсан нэг буюу түүнээс дээш бодисыг агуулсан, зөвхөн Зүйл 38.08-ын бараа хамаарна. Үүнд: альдрин (ISO); бинапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан); диэлдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), түүний давс эсвэл нийлмэл эфир; этилендибромид (ISO) (1,2-дибромэтан); этилендихлорид (ISO) (1,2-дихлорэтан); фторацетамид (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO)), линдан (ISO, INN); мөнгөн усны нэгдэл; метамидофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (этилений исэл); паратион (ISO); паратион-метил (ISO) (метил-паратион); пентахлорфенол (ISO), түүний давс эсвэлнийлмэл эфир; фосфамидон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфенокси цууны хүчил), түүний давс эсвэл нийлмэл эфир; трибутил цагаан тугалганы нэгдэл.

 

Түүнчлэн, Мөр 3808.50-д беномил (ISO), карбофуран (ISO) болон                тирам (ISO)-ын холимог агуулсан найрлагатай нунтаг мөн хамаарна.

 

 

Зүйл 38.22-ын гарчиг дахь “найрлагын стандартчилсан загвар” гэснийг “аттестатчилсан стандартын загвар” гэж өөрчлөх.

 

Зүйл 38.26, Мөр 3826.00, Үндэсний код 3826.00.1, 3826.00.11, 3826.00.12, 3826.00.2, 3826.00.21, 3826.00.22-ыг нэмэх:

 

38.26

3826.00

00

Нефтийн тос эсвэл битумжсан эрдсээс гарган авсан тосыг жингийн 70%-иас бага хэсэгт агуулсан, эсвэл агуулаагүй  биодизель болон биодизелийн холимог. 

 

 

 

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-р бүлэг

139.

Мөр 4101.20-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4101.20

 

- Үхрийн эсвэл адууны, ширхэг нь энгийн хатаасан байдлаар 8 кг-аас, давсалж-хатаасан байдлаар  10 кг-аас, шинэ, давсалсан-нойтон эсвэл бусад аргаар чанарын хамгаалалт хийсэн байдлаар 16 кг-аас ихгүй жинтэй, бүтэн, хавтгайгаар зүсээгүй арьс, шир:

 

 

 

 

42-р бүлэг

140.

Бүлгийн тайлбар 1, 2, 3-ын дугаарлалтыг 2, 3, 4-т харгалзуулан өөрчилж, Бүлгийн тайлбар 1-ийг нэмэх:

 

1.- Энэ бүлгийн хувьд “савхи” гэдэгт илгэн савхи (хиймэл илгэн савхи орно), лакадсан савхи, лакадсан бүрмэл савхи болон металлжуулсан савхи хамаарна.

 

141.

Шинэчилсэн дугаарлалтаар 3 (А) тайлбар (хуучнаар 2 (A)) дахь

“Тайлбар 1-д” гэснийг “Тайлбар 2-т” гэж өөрчлөх.

 

142.

Мөр 4202.11-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4202.11

00

- - Гадна тал нь савхин эсвэл хиймэл савхин

ш

 

143.

Мөр 4202.21-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4202.21

00

- - Гадна тал нь савхин эсвэл хиймэл савхин

ш

 

144.

 

144.1

 

144.2

Мөр 4202.3, 4202.31-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Гар цүнхэнд эсвэл халаасанд хийж авч явдаг зүйлс:

 

 

4202.31

00

- - Гадна тал нь савхин эсвэл хиймэл савхин

ш

 

145.

Мөр 4202.91-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4202.91

00

- - Гадна тал нь савхин эсвэл хиймэл савхин

ш

 

44-р бүлэг

146.

Мөрийн тайлбар 1-ийн дугаарлалтыг 2 гэж өөрчлөн, Мөрийн тайлбар 1-ийг нэмэх: 

 

1.- Мөр 4401.31-ийн хувьд “модны үрэл” гэсэн илэрхийлэлд механик үйлдлээр мод боловсруулах, тавилга хийх үйлдвэрийн үйл ажиллагааны явцад гарсан харуулдас, үртэс, зоргодсыг  шууд даралтын аргаар шахаж эсвэл жингийн 3%-иас ихгүй хэсгийг эзлэх харьцаагаар холбогч бодис нэмж шахсан дайвар бүтээгдэхүүн хамаарна. Ийм үрэл нь 25 мм-ээс ихгүй диаметр, 100 мм-ээс ихгүй урт бүхий цилиндр хэлбэртэй байна.

 

147.

 

147.1

 

 

 

147.2

 

147.3

Мөр 4401.30-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

- Модны үртэс, хаягдал, өөдөс (гуалин, тоосгон, үрлэн буюу адил төст хэлбэрт оруулан шахсан эсвэл шахаагүй):    

 

 

4401.31

00

- - Модны үрэл

 

кг

4401.39

00

- - Бусад                                                                                                                             

кг

 

47-р бүлэг

148.

Мөр 4706.93-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4706.93

00

- - Механик болон химийн аргыг хослуулан хэрэглэж гарган авсан

 

кг

 

48-р бүлэг

149.

Бүлгийн тайлбар 2(о)-гийн төгсгөлд байгаа “эсвэл” гэснийг хасах.

 

 

150.

 

150.1

 

150.2

Бүлгийн тайлбар 2(р)-т дараах өөрчлөлтийг оруулж, 2(q) тайлбарыг нэмэх:

 

(p) 95-р бүлгийн зүйлс (жишээ нь: тоглоом, наадгай, спортын хэрэгсэл); эсвэл

 

(q) 96-р бүлгийн зүйлс (жишээ нь: товч, ариун цэврийн хэрэглэл, тампон, живх, нярайн живх).

 

151.

Мөрийн тайлбар 3-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

3.- Мөр 4805.11-ийн хувьд ²хагас химийн аргаар боловсруулсан атираатай цаас” гэдэгт механик болон химийн аргыг хослуулан хэрэглэж навчит модноос гарган авсан цайруулаагүй ширхэгийг нийт ширхэгийн жингийн 65%-иас багагүй хэсэгт агуулсан, 50%-ийн харьцангуй чийглэгтэй, 23˚С хэмийн нөхцөлд 30 СМТ (Corrugated Medium Test-30 минут) тестээр хэмжихэд нугарах чанар нь 1.8 ньютон/г/м2-аас их байх хуйлмал цаасыг ойлгоно.

 

152.

Мөрийн тайлбар 4-т дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

4.- Мөр 4805.12-т гол төлөв механик болон химийн аргыг хослуулан хэрэглэж гарган авсан сүрлийн зутангаар хийсэн, 130 г/м2 буюу түүнээс дээш жинтэй, 50%-ийн харьцангуй чийглэгтэй, 23˚С хэмийн нөхцөлд 30 СМТ (Corrugated Medium Test-30 минут) тестээр хэмжихэд нугарах чанар нь 1.4 ньютон/г/м2-аас их байх хуйлмал цаас хамаарна.

 

153.

Мөр 4808.20, 4808.30-ыг хасч, Мөр 4808.40-ийг нэмэх:

 

4808.40

00

 

- Атираатай эсвэл үрчлээтэй крафт цаас (товгор хээ гаргасан эсвэл гаргаагүй, нүхэлсэн эсвэл нүхлээгүй)

 

кг

 

154.

Зүйл 48.18-ын гарчигаас бичиглэлд дараах байдлаар өөрчлөлт оруулах:

 

48.18

Гэр ахуй, эрүүл ахуйн зориулалттай, өргөн нь 36 см-ээс ихгүй хэмжээтэй хуйлмал, эсвэл хэмжээ, хэлбэрээр зүссэн ариун цэврийн цаас болон түүнтэй төстэй цаас, целлюлозон хөвөн болон целлюлозон зулмал алчуур; цаасны зутан, цаас, целлюлозон хөвөн эсвэл целлюлозон зулмал материалаар хийсэн, нусны алчуур, гоо сайхны алчуур, нүүр гарын алчуур, ширээний бүтээлэг, амны алчуур, орны дэвсгэр болон эдгээртэй төстэй, гэр ахуй, эрүүл ахуй, эмнэлгийн зориулалттай зүйлс, хувцас, хувцасны тоног хэрэглэл.

 

155.

Мөр 4818.40-ийг хасах.

 

XI Хэсэг

156.

Хэсгийн тайлбар 1(u)-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

(u) 96-р бүлгийн зүйлс (жишээ нь: сойз, аяны зориулалттай, оёдлын (зүү утасны) иж бүрдэл, цахилгаан товч, бичгийн машины тууз, ариун цэврийн хэрэглэл, тампон, живх, нярайн живх); эсвэл

 

 

 

 

 

 

 

157.

Хэсгийн тайлбар 7(c) - 7(f)-ийн дугаарлалтыг 7(d) - 7(g)-д харгалзуулан өөрчилж,  7(c) тайлбарыг нэмэх:

 

(c) Хэмжээгээр зүсч, дор хаяж нэг талд нь халуун боловсруулалтын аргаар нүдэнд үзэгдэхүйц нарийн тууз шиг эн гаргах эсвэл нягтруулан хөвөөлөх боловсруулалт хийсэн, бусад талуудад энэ тайлбарын аль нэг заалтад заагдсан аргаар боловсруулалт хийсэн (гэхдээ зүссэн талаар сэмрэн хөврөхөөс хамгаалах зорилгоор халааж эсвэл бусад энгийн аргаар зүссэн даавуу хамаарахгүй);

 

56-р бүлэг

158.

Бүлгийн тайлбар 1(d)-гийн төгсгөлд байгаа “буюу” гэснийг хасах.

 

159.

Бүлгийн тайлбар 1(e)-гийн төгсгөлд “эсвэл” гэж нэмэх.

 

160.

Бүлгийн тайлбар 1(f)-ийг нэмэх:

 

(f) Зүйл 96.19-д хамаарах ариун цэврийн хэрэглэл, тампон, живх, нярайн живх болон эдгээртэй төстэй зүйлс.

 

161.

Мөр 5601.10-ыг хасах.

 

 

 

 

58-р бүлэг

162.

Мөр 5801.24, 5801.25-ыг хасч, Мөр 5801.7-г нэмэх:

 

5801.27

00

- - Суурь утсан үстэй даавуу

м2

 

163.

Мөр 5801.34, 5801.35-ыг хасч, Мөр 5801.37-г нэмэх:

 

5801.37

00

- - Суурь утсан үстэй даавуу

м2

 

61-р бүлэг

164.

Бүлгийн тайлбар 6(a) дахь “Үүнд мөн хүүхдийн өлгий даавуу орно” гэсэн хэсгийг хасах.

 

62-р бүлэг

165.

Бүлгийн тайлбар 4(a) дахь “Үүнд мөн хүүхдийн өлгий даавуу орно” гэсэн хэсгийг хасах.

 

166.

Мөр 6211.41-ийг хасах.

 

63-р бүлэг

167.

Мөр 6306.9, 6306.91, 6306.99-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

6306.90

00

- Бусад

ш

 

64-р бүлэг

168.

Мөр 6406.9, 6406,91, 6406.99-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

6406.90

00

- Бусад

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

65-р бүлэг

169.

 

 

169.1

 

 

 

 

 

 

 

169.2

 

169.3

 

169.4

 

169.5

 

169.6

Зүйл 65.05-ын Мөр 6505.10, 6505.90, Үндэсний код 6505.90.10, 6505.90.20,  6505.90.30, 6505.90.40, 6505.90.90-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

65.05

6505.00

 

Сүлжмэл, торон нэхмэл, эсгий эсвэл бусад нэхмэл даавуу (гэхдээ туузан биш)-гаар  хийсэн, доторлосон эсвэл доторлоогүй, чимэглэсэн эсвэл чимэглээгүй бүрх малгай болон бусад малгай; янз бүрийн материалаар хийсэн, доторлосон эсвэл доторлоогүй, чимэглэсэн эсвэл чимэглээгүй үсний тор.

 

 

 

 

 

 

 

6505.00

10

 

- - - Хонины ноосон малгай

ш

 

6505.00

20

 

- - - Ямааны ноолууран малгай

ш

 

6505.00

30

 

- - - Тэмээний ноосон малгай

ш

 

6505.00

40

 

- - - Эсгий малгай

ш

 

6505.00

90

- - - Бусад

ш

 

68-р бүлэг

170.

Мөр 6811.83-ыг хасах.

 

71-р бүлэг

171.

 

171.1

 

171.2

 

Үндэсний код 7113.11.10-ыг хасч, 7113.11.20, 7113.11.30-ийг нэмэх:

 

7113.11

20

 

- - - Ээмэг

хос

7113.11

30

- - - Бөгж, бугуйвч, зүүлт

ш

172.

 

172.1

 

172.2

 

Үндэсний код 7113.19.10-ыг хасч 7113.19.20, 7113.19.30-ийг нэмэх:

 

7113.19

20

 

- - - Алтан эсвэл платинан ээмэг

хос

7113.19

30

- - - Алтан эсвэл платинан бөгж, бугуйвч, зүүлт

ш

73-р бүлэг

173.

Мөр 7319.20, 7319.30-ыг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

7319.40

00

- Англи сүлбээр зүү болон бусад сүлбээр зүү

кг

 

74-р бүлэг

174.

Мөр 7418.1, 7418.11, 7418.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

7418.10

00

- Хоол унд, гал тогоо эсвэл гэр ахуйн бусад зориулалттай зүйлс, тэдгээрийн эд анги; сав суулга цэвэрлэх үрүүл болон зүлгэх, өнгөлөх зүлгүүр, бээлий болон эдгээртэй төстэй зүйлс

 

 

 

ш

 

 

 

 

 

 

76-р бүлэг

175.

Мөр 7615.1, 7615,11, 7615.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

7615.10

00

- Хоол унд, гал тогоо эсвэл гэр ахуйн бусад зориулалттай зүйлс, тэдгээрийн эд анги; сав суулга цэвэрлэх үрүүл болон зүлгэх, өнгөлөх зүлгүүр, бээлий болон эдгээртэй төстэй зүйлс

 

 

 

ш

 

82-р бүлэг

176.

Мөр 8201.20-ийг хасах.

 

177.

Мөр 8205.80-ыг хасч, Мөр 8205.90-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8205.90

00

- Бусад (энэ зүйлийн хоёр буюу түүнээс дээш мөрөнд хамаарах зүйлсээс бүрдсэн иж бүрдэл орно)

 

ш

 

XVI Хэсэг

178.

Хэсгийн тайлбар 1(a)-г дараах байдлаар өөрчлөх:

 

(a)   Дамжуургын эсвэл конвейерын зориулалттай, 39-р бүлгийн хуванцараар хийсэн тууз, бүслүүр, эсвэл хүхэржүүлсэн хаймраар хийсэн тууз, бүслүүр (Зүйл 40.10), эсвэл машин, тоног төхөөрөмж, механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгслийн эсвэл техникийн бусад зориулалттай, хатуу хаймраас бусад хүхэржүүлсэн хаймраар хийсэн бусад зүйлс (Зүйл 40.16);

 

84-р бүлэг

179.

Бүлгийн тайлбар 2-ын сүүлчийн хэсэгт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

Зүйл 84.24-т дараах зүйлс хамаарахгүй:

(a)  Бэх шахан хэвлэгч машин (Зүйл 84.43); эсвэл

(b) Ус шүршин зүсэгч машин (Зүйл 84.56).

 

180.

Мөр 8425.3-ын бичиглэл дэх “Бусад эргүүр”гэсний “бусад”гэсэн үгийг хасах.  

 

181.

Мөр 8452.40-ийг хасч, Мөр 8452.90-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8452.90

00

- Оёдлын машины тавилга, суурь, таг, тэдгэээрийн эд анги; оёдлын машины бусад эд анги

 

ш

 

182.

Зүйл 84.56-ын гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

84.56

Лазер эсвэл бусад туяа, фотоны урсгал, хэт авиа, цахилгаан цэнэгийн усталт, цахилгаан-хими, электроны урсгал, ионы урсгал, плазмын нумын аргаар материалыг хасах (зайлуулах) замаар  ямар ч материалыг боловсруулах суурь машин; усаар шүршин зүсэгч машин.

183.

 

183.1

 

183.2

 

183.3

 

 

 

Мөр 8479.7, 8479.71, 8479.79-ийг нэмэх:

 

 

 

- Зорчигч нэвтрүүлэх гүүр-хоолой:

 

 

8479.71

00

 

- - Нисэх онгоцны буудлын зориулалттай

ш

8479.79

00

- - Бусад

ш

 

85-р бүлэг

184.

Бүлгийн тайлбар 1(d)-г дараах байдлаар өөрчлөх:

 

(d) Хүн эмнэлэг, мэс засал, шүдний эмнэлэг, мал эмнэлгийн шинжлэх ухааны зориулалттай вакуум аппарат (Зүйл 90.18); буюу

 

185.

 

185.1

 

185.2

Мөр 8507.50, 8507.60-ыг нэмэх:

 

8507.50

00

 

- Никель-металлын устөрөгчит нэгдлийн

ш

8507.60

00

- Литий-ионы

ш

 

186.

Зүйл 85.22-ын гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

85.22

Зүйл 85.19 эсвэл 85.21-д заасан аппаратуудад дагнан эсвэл зонхилон хэрэглэхэд тохирох эд анги ба тоног хэрэгсэл.

 

187.

 

187.1

 

187.2

 

187.3

Мөр 8523.40-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

 

 

- Оптик хэрэгсэл:

 

8523.41

00

 

- - Бичлэггүй

ш

8523.49

00

- - Бусад

ш

 

188.

Мөр 8528.73-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8528.73

00

- - Бусад, дан өнгийн

ш

 

189.

Мөр 8540.12-ын бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8540.12

00

- - Дан өнгийн

ш

                                                                                                             

190.

Мөр 8540.50-ийг хасч, Мөр 8540.40-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8540.40

00

- Өгөгдөл/графикийн дан өнгийн дисплейн хоолой; өгөгдөл/графикийн өнгөт дисплейн хоолой (дэлгэц дээрх фосфорон цэгийн алхмын хэмжээ нь 0.4 мм-ээс бага байх)

 

 

 

ш

 

191.

Мөр 8540.72-ыг хасах.

 

87-р бүлэг

192.

Мөр 8714.1, 8714.11, 8714.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

8714.10

00

- Мотоцикл (мопед орно)-ийн

ш

 

90-р бүлэг

193.

Мөр 9007.1, 9007.11, 9007.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

9007.10

00

- Кинозургийн камер

ш

 

194.

Мөр 9008.10.00, 9008.20, 9008.30, 9008.40-ийг хасч, Мөр 9008.50-ийг нэмэх:

 

9008.50

00

- Проектор, өсгөгч болон багасгагч

ш

 

195.

Мөр 9018.39-ийн хэмжих нэгж “мян.ш”-ийг “ш” гэж өөрчлөх.

91-р бүлэг

196.

Мөр 9109.1, 9109.11, 9109.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

9109.10

00

- Цахим

ш

 

197.

Мөр 9114.20-ыг хасах.

 

92-р бүлэг

198.

Зүйл 92.05-ын гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

92.05

Үлээвэр хөгжмийн зэмсэг (жишээ нь: даруулт-бадралт баг бишгүүр, цахилгаан биш баян хуур, модон бишгүүр, бүрээ, хөөрөгт цуур), (яармагийн бишгүүр болон гудамжны механик орган орохгүй).

 

93-р бүлэг

199.

Мөр 9301.1, 9301.11, 9301.19-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

9301.10

00

- Артиллерийн зэвсэг (жишээ нь: их буу, миномёт болон мортар)

 

Ш

 

200.

Мөр 9305.2, 9305.21, 9305.29-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

 

9305.20

00

- Зүйл 93.03-т заасан үрлэн сумаар бууддаг бууны эсвэл винтовын

 

ш

 

 

 

 

94-р бүлэг

201.

Бүлгийн тайлбар 1(g) дахь “Зүйл 85.19-85.21-д” гэснийг “Зүйл 85.19 эсвэл

85.21-д”гэж өөрчлөх.

 

202.

Бүлгийн тайлбар 2(a)-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

(a) Аяга тавагны шүүгээ, номын шүүгээ, тавиур болон тавиурт бусад тавилга (хананд тогтоох бэхэлгээтэй дан тавиур орно) болон секцтэй тавилга;

 

95-р бүлэг

203.

Бүлгийн тайлбар 1(m)-д дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

(m) Шингэний насос (Зүйл 84.13), хий эсвэл шингэнийг шүүх, цэвэрлэх машин, аппарат (Зүйл 84.21), цахилгаан хөдөлгүүр (Зүйл 85.01), цахилгаан трансформатор (Зүйл 85.04), диск, тууз, мэдээлэл харгалах хатуу хэрэгсэл, "ухаалаг карт" болон дуу, дүрс, бусад үзэгдлийг бичих зориулалттай, бичлэгтэй, бичлэггүй бусад хэрэгсэл (Зүйл 85.23), радиогийн алсын удирдлагын аппарат (Зүйл 85.26) эсвэл утасгүй, хэт улаан туяагаар алсаас удирдах хэрэгсэл (Зүйл 85.43);

 

204.

Мөрийн тайлбар 1-ийг нэмэх:

 

1.- Мөр 9504.50-д дараах зүйлс хамаарна:

(a)    Телевизийн нэвтрүүлэг хүлээн авагч, монитор, гаргалтын бусад дэлгэц эсвэл гадаргуу дээр видео тоглоомыг тоглуулах удирдлага; эсвэл

(b)      Өөртөө видео дэлгэцтэй, зөөврийн эсвэл зөөврийн биш, видео тоглоомын төхөөрөмж.

 

Энэ мөрөнд зоос, цаасан мөнгөн дэвсгэрт, банкны карт, жетон эсвэл төлбөрийн аливаа бусад хэрэгслээр ажилладаг видео тоглоомын төхөөрөмж эсвэл удирдлага хамаарахгүй (Мөр 9504.30).

205.

Зүйл 95.04-ийн гарчигт дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

95.04

Видео тоглоомын төхөөрөмж болон удирдлага, хөгжөөнт тоглоомын зүйлс, ширээний эсвэл танхимын тоглоом (шатар, даамын ширээ, бильярд, казиногийн тоглоомын тусгай ширээ болон боулингийн төхөөрөмж орно).

 

206.

Мөр 9504.10-ыг хасах.

 

207.

Мөр 9504.30-ийн бичиглэлд дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

9504.30

00

- Зоос, цаасан мөнгөн дэвсгэрт, банкны карт, жетон эсвэл төлбөрийн аливаа бусад хэрэгслээр ажилладаг бусад тоглоом (боулингийн  төхөөрөмжөөс бусад)

 

 

ш

 

208.

Мөр 9504.40-ийг нэмэх:

 

9504.50

00

- Мөр 9504.30-д зааснаас бусад, видео тоглоомын төхөөрөмж болон удирдлага

 

ш

 

 

 

 

96-р бүлэг

209.

Мөр 9608.3, 9608.31, 9608.39-ийг хасч, дараах өөрчлөлтийг оруулах:

 

9608.30

00

- Бэхээр бичдэг үзэг, стилографын үзэг болон бусад үзэг

ш

 

210.

Зүйл 96.19-ийг нэмэх:

 

96.19

9619.00

00

Ариун цэврийн хэрэглэл, тампон, живх, нярайн живх болон янз бүрийн материалаар хийсэн, эдгээртэй төстэй зүйлс.

 

 

ш