Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны
 468 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт
 Энэ хавсралт Гаалийн Ерөнхий газрын даргын 2012 оны А/139 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон
 
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛЬ
Зорчигчийн гаалийн мэдүүлгийн маягт
 
Энэ мэдүүлэг болон гаалийн холбогдолтой тодруулах асуулт байвал гаалийн улсын байцаагчаас тусламж аваарай
 
 
1. Овог . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Нэр . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Регистрийн дугаар /Визийн дугаар/
4. Хүйс /эр, эм/   . . . . . .
5. Иргэний харьяалал . . . . . . . . . . . . . . .
6. Паспортын дугаар  . . . . . . . . . . . . .
7. Хамт аялаж байгаа 16-аас доош насны хүний тоо  . . . . . . . . . . . . . . .
8. Хаанаас аль хүрэх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Аялалын зорилго   албан бизнес    аялал,жуулчлал,  цагаачлал, нутаг буцаж  байгаа суралцах бусад   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.Тээврийн хэрэгслийн дугаар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.Монгол Улсын үндэсний болон гадаад валют, чек ам.долларт шилжүүлснээр
   5 сая ба түүнээс дээш төгрөг                                        тийм   үгүй
Мөнгөний нэгж
Тоо хэмжээ
 
 
 
 
12.Алт, мөнгө болон бусад үнэт зүйл                                 тийм    үгүй
13. Арилжааны шинж чанартай бараа, загвар, дээж болон зар сурталчилгааны
      материал                                                                             тийм    үгүй
14. Мэргэжлийн багаж, хэрэгсэл авч яваа эсэх                  тийм    үгүй
           15. Монгол Улсын хуулийн дагуу хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон болон
                хязгаарласан дор дурьдсан эд зүйл байгаа эсэх           тийм    үгүй
 
11-15-р зүйлд нэр дурьдсан эд зүйлийг авч яваа зорчигч маягтыг нарийвчлан бөглөх үүрэгтэй
Барааны нэр
Тоо хэмжээ
Үнэ
Хэлбэр загвар
Гаалийн  тэмдэглэл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САНАМЖ
Хориглосон бараа
Хязгаарласан бараа
1. Мансууруулах бодис, тэдгээрийг хэрэглэх, үйлдвэрлэхэд зориулсан багаж хэрэгсэл, мансууруулах ургамал*
2. Бүх төрлийн спирт
 
 
 
 
* Эмчилгээний зориулалтаар хилээр оруулж ирэх мансууруулах бодис, ургамлыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын тодорхойлолтоор хил нэвтрүүлнэ
1. Ураны хүдэр ба түүний баяжмал
2. Онцгой хортой химийн бодис
3. Зайлшгүй хяналтад байх эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх
    зориулалттай эд эрхтэн, донорын цус
4. Буу, зэр зэвсэг, байлдааны хэрэгсэл, техник, тэдгээрийн эд анги, тоног хэрэглэл, тэсрэх бодис
5. Түүх соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл
6. Ердийн түүх соёлын зүйл, амьтан, ургамал, эрдэс судлал, анатоми, археологи палеонтологи, угсаатны зүй болон зоос судлалын чиглэлийн олдвор болон цуглуулга
7. Үржлийн мал
8. Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, ан амьтны 
МОНГОЛ УЛСЫН ГААЛЬ
 
 
ЗААВАРЧИЛГАА
 
Чухал шаардлагатай мэдээлэл
 
1.Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт, шалгалтаас чөлөөлөгдөж байгаа насанд хүрсэн хүний хамт яваа 16-аас доош насны зорчигчдоос бусад бүх зорчигчид гаалийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн тохирох хэл дээр энэхүү мэдүүлгийн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бичиж гаалийн улсын байцаагч нарт хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.
2. Хэрэв гаалийн хяналтын талбайд давхар гарц нэртэй систем хэрэгжиж байгаа бол 11-15-р зүйлд заасан эд зүйлийг авч яваа зорчигч улаан гарцыг буюу мэдүүлэх бараа гэсэн улаан тэмдэглэгээтэй гарцаар, харин мэдүүлэх бараа байхгүй зорчигчид ногоон гарцаар нэвтэрнэ.
3. Биеэс тусдаа, ачаа, тээштэй болон 11-р зүйлд заасан эд зүйлийг биедээ авч яваа зорчигч мэдүүлгийг 2 хувь бичнэ.
4. 13-р зүйлд заасан бараатай бол доорхи хүснэгтэд бичнэ.
 
Барааны нэр
Тоо хэмжээ
Үнэ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Биеэс тусдаа . . . . . . . . . . . .  хэсэг ачаа тээш, чингэлэг явуулсан болно.
 
 
ЗОРЧИГЧИЙН АНХААРАЛД
 
1. Та буцаж орох, гарах нөхцөлд энэ декларацийг шинээр бичсэн декларацийн хамт гаальд үзүүлэх үүрэгтэй.
2. Та биеэс тусдаа явуулсан ачаа, тээшийг авахдаа энэ мэдүүлгийг гаальд үзүүлнэ.
3. Зорчигч гаалийн мэдүүлгийг үнэн зөв бичих үүрэгтэй бөгөөд буруу, дутуу мэдүүлсэн ба мэдүүлээгүй тохиолдолд гаалийн хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
4. Хориглосон, хязгаарласан барааг хууль бусаар гаалийн хилээр нэвтрүүлсэн эсвэл нэвтрүүлэхийг завдсан бол холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцно.
 
Би гаальд үнэн зөв мэдүүлэг өгснөө баталж байна.
 
 
ЗОРЧИГЧИЙН ГАРЫН ҮСЭГ  . . . . . . . .. . . 200 . . .  он  . . .  сар  . . .  өдөр