ЦЕГ, ГЕГ-ын даргын хамтарсан 2002 оны 36/34 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт
ЗӨВШӨӨРЛИЙН МАЯГТ
 
МОНГОЛ- УЛС
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

...... оны....... дугаар
сарын.... -ний өдөр

 
ГАЛТ ЗЭВСГИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
Дугаар.....

Улаанбаатар хот

 
1.
Зөвшөөрөл авсан иргэний овог, нэр.иргэний үнэмлэх, регистр болон үндэсний гадаад паспортын дугаар
 
2.
Галт зэвсгийн төрөл, марк, дугаар, үйлдвэрлэсэн он
 
3.
Галт зэвсэг өмчлөх зориулалт
 
4.
Улсын хилээр нэвтрүүлэх боомтын нэр, тээврийн хэрэгслийн төрөл
 
5.
Улсын хилээр нэвтрүүлэх он.сар, өдөр
 
6.
Тусгай тэмдэглэл
 
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОСОН:
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХЭВ ЖУРМЫН АЛБА /ХЭЛТЭС/-НЫ ДАРГА,           
ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ХИЙСЭН ОН.САР, ӨДӨР___________________________
ГААЛИЙН МЭДҮҮЛГИЙН ДУГААР_________________________________________
/Гаалийн байгууллагын нэр/
/Гаалийн улсын байцаагчийн нэр, тэмдэг/
 
 
14 см