ЦЕГ, ГЕГ-ын даргын хамтарсан 2002 оны 36/34 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралт
 
МЭДЭЭНИЙ ЗАГВАР
ГАЛТ ЗЭВСГИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ОРУУЛСАН МЭДЭЭ
 
Галт зэвсгийг улсын хилээр
оруулах зөвшөөрлийн дугаар,
олгосон он.сар, өдөр
Галт зэвсгийг
улсын хилээр
оруулсан
иргэний овог,
нэр, үндэсний
гадаад
паспортын
дугаар
Галт зэвсгийн
төрөл, марк,
дугаар,
үйлдвэрлэсэн он
Улсын хилээр
нэвтрүүлсэн он,
сар, өдөр,
боомтын нэр,
тээврийн
хэрэгслийн
төрөл
Гаалийн
бүрдүүлэлт
хийсэн он, сар,
өдөр,
мэдүүлгийн
дугаар
Гаалийн
шалгалт хийсэн
гаалийн
байгууллага,
улсын
байцаагчийн нэр
Тусгай
тэмдэглэл
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
                 
       ХЯНАСАН: ________________________________________________________________________________
ДАРГА_________________________________________________________________________________
                                                                ГҮЙЦЭТГЭСЭН: _______________________________________________________________________
......... ОНЫ........... ДУГААР                                                                                                                                                                              ............ ________________

САРЫН  -НИЙ ӨДӨР