/ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын
2010 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн
217 дугаар тушаалын хавсралт
 
 
Төмөр замын тээвэр дэх сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах  журам
 
1.      Нийтлэг үндэслэл
 
1.1. Энэхүү журмаар төмөр замын тээвэрлэлтэд гарсан сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлахтай холбоотой харилцааг зохицуулна.
 
1.2. Үйлдвэрлэлийн осол болон энэ журмын 1.4-т зааснаас бусад нөхцөл байдлыг шинжлэн судлахтай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулахгүй.
 
1.3. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь энэ журамд нийцүүлэн тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан сүйрэл, осол, гологдлыг судлан бүртгэх, ажилтан, салбар нэгжийн ажлын үр дүнг тооцох, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, шалтгаан, үр дагаврыг арилгах үйл ажиллагааг зохицуулсан дотоод журам, заавар батлан гаргаж болно.
 
1.4. Энэ журамд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог дор дурьдсан утгаар ойлгоно:
 
            1.4.1. "төмөр замын тээврийн сүйрэл" гэж энэ журмын 2.1-д заасан нөхцөл байдлыг;
 
            1.4.2. "төмөр замын тээврийн осол" гэж энэ журмын 2.2-д заасан нөхцөл байдлыг;
 
            1.4.3. "төмөр замын тээврийн онцгой тооцоот гологдол" гэж энэ журмын  2.3.1-д заасан нөхцөл байдлыг;
 
            1.4.4. "төмөр замын тээврийн гологдол" гэж энэ журмын 2.3.2-т заасан нөхцөл байдлыг;
 
            1.4.5. "төмөр замын тээврийн зөрчил" гэж энэ журмын 2.4-т заасан нөхцөл байдлыг;
/цаашид "сүйрэл, осол, онцгой тооцоот гологдол, гологдол, зөрчил" гэх/
 
            1.4.6. "шуурхай мэдээлэл" гэж энэ журмын 2.1-2.3-т заасан нөхцөл байдал бий болсон тухай нэн даруй мэдэгдэх үүргийн дагуу тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчоос төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны болон суурь бүтэц эзэмшигчид ирүүлсэн сүйрэл, осол, гологдол гарсан тухай мэдээллийг;
 
1.4.7. "бичмэл мэдээлэл" гэж энэ журамд заасан мэдээлэх үүргийн дагуу шуурхай мэдээллийг баталгаажуулж ирүүлсэн зохих бүрдүүлбэр бүхий мэдээллийг.
 
1.5. Сүйрэл, осол, гологдлыг эрүүгийн болон захиргааны хариуцлага, хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдуулан шалгаж байгаа эсэхээс үл хамааран шалтгааныг нь судалж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах арга хэмжээг авна.
 
2. Сүйрэл, осол, гологдлын ангилал
2.1. Зорчигчийн болон ачааны галт тэрэг нь өөр галт тэрэг, хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй мөргөлдсөн буюу хөдлөх бүрэлдэхүүн замаас гарсны улмаас хүний амь нас хохирсон, хэд хэдэн хүн хүндээр гэмтсэн, байгаль орчин болон бусад (иргэн, хуулийн этгээд, төр)-ын эд хөрөнгөд онц их хэмжээний хохирол учирсан, сэргээн босгох галт тэрэг газар дээр нь очиж ажилласан, хөдлөх бүрэлдэхүүн эвдэрч дахин засварлах боломжгүй болсон  нөхцөл байдал үүссэнийг сүйрэл гэнэ:
2.2. Осол гэж дараах нөхцөл байдал үүссэнийг хэлнэ:
            2.2.1. зорчигчийн галт тэрэг нь өөр галт тэрэг, хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй мөргөлдсөн;
            2.2.2. зорчигчийн галт тэрэгний бүрэлдэхүүн замаас гарсан;
            2.2.3. ачааны галт тэрэг нь өөр ачааны галт тэрэг, хөдлөх бүрэлдэхүүнтэй мөргөлдсөн буюу хөдлөх бүрэлдэхүүн замаас гарсны улмаас 2.1.1-д заасан хор хохирол учраагүй бөгөөд хөдлөх бүрэлдэхүүн их засварт орохоор эвдэрсэн;
            2.2.4. сэлгээ, зэхэлтийн болон бусад хөдөлгөөний үед хөдлөх бүрэлдэхүүн мөргөлдсөн буюу замаас гарсны улмаас хүний амь нас хохирсон, хүнд гэмтэл учирсан, хөдлөх бүрэлдэхүүн их засварт орохоор эвдэрсэн.
2.3. Гологдлыг онцгой тооцоот гологдол, гологдол гэж ангилна.
            2.3.1. Онцгой тооцоот гологдолд дараахь нөхцөл байдлыг хамааруулж үзнэ:
·        Галт тэрэг, хөдлөх бүрэлдэхүүн өөр хоорондоо мөргөлдсөн, замаас гарсан бөгөөд энэхүү журмын 2.1, 2.2-т заасан хор уршиг учраагүй;
·        Эзэлгээтэй замд галт тэрэг хүлээн авсан;
·        Эзэлгээтэй хоорондын замд галт тэрэг явуулсан;
·        Бэлэн бус замналаар галт тэрэг хүлээн авсан, явуулсан;
·        Галт тэрэгний аяллын явцад ачаа нурсан, унасан, оврын гадна гарсан;
·        Галт тэргэнд бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, хөдлөх бүрэлдэхүүний эд анги, бусад юм /замын дээд бүтцийн зүйлс, ивүүр г.м/ дайрагдсан;
·        Хөдлөх бүрэлдэхүүний явах анги, арал хугарсан, хагарсан, тасарсан;
·        Аюултай ачаа тээвэрлэх явцад хөдлөх бүрэлдэхүүний гэмтлийн улмаас аюултай ачаа асгарч хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчин,  бусдын өмч хөрөнгөд  их хэмжээний хохирол учирсан;
·        Хөдлөх бүрэлдэхүүн өөрөө хөдөлж хязгаарын шон өнгөрсөн;
·        Бүх төрлийн гэрлэн дохио илүү зөвшөөрсөн дохиолол хуурамчаар заасан;
·        Зам дээр ажил гүйцэтгэх үед галт тэрэгний хөдөлгөөнд аюул учруулж болох газар, хурд бууруулах анхаарамжтай газрыг дохиогоор хааж хамгаалаагүй;
·        Хөдлөх бүрэлдэхүүний эд анги зам дээр унасан буюу зүүгдэж чирэгдсэн, оврын гадна гарсан;
·        Аяллын явцад техникийн гэмтэл гарснаас зорчигчийн галт тэрэгнээс вагон салгасан;
·        Зорчигчийн галт тэрэгний зүтгүүр эвдэрч хоорондын замаас тусламж авсан, хэсэглэн зөөсөн, үндсэн ба эргэлтийн депотой өртөөнөөс бусад өртөө, зөрлөгт зүтгүүр сольсон;
·        Зорчигчийн галт тэрэгний авто угсраа тасарсан, салсан;
·        Галт тэрэгний бүрэлдэхүүний аль нэг хэсэгт төгсгөлийн кран хаалттай явуулсан;
·        Хориглосон заалттай дохио, хязгаарын шон өнгөрсөн;
·        Хөдлөх бүрэлдэхүүн дор сум эргэсэн;
·        Эрчим хүч, дохиолол төвлөрүүлэлт хориглол (цаашид "ДТХ" гэх)-ын байгууламж, төхөөрөмж, зам төмрийн хэлхээний гэмтлээс автомат, хагас автомат хориглол 6 ба түүнээс дээш цаг хаагдсан, мөн эрчим хүч тасарсан үед нөөц цахилгаан станц ажиллаагүйгээс автомат, хагас автомат хориглол 2 ба түүнээс дээш цаг хаагдсан;
·        Суурь бүтцийн байгууламж, төхөөрөмж, хөдлөх бүрэлдэхүүний бүрэн бүтэн байдал алдагдсанаас хоорондын замын хөдөлгөөн 1 цаг ба түүнээс дээш хугацаагаар бүрэн зогссон;
·        Зорчигчийн галт тэрэг 1 цагаас дээш хугацаагаар саатсан.
            2.3.2. Гологдолд дараахь нөхцөл байдлыг хамааруулна:
·        Ачааны галт тэрэгний зүтгүүр эвдэрснээс хоорондын замаас тусламж авсан, хэсэглэн зөөсөн, ухарч орсон;
·        Ачааны галт тэрэгний авто угсраа өөрөө салсан, тасарсан;
·        Хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйгаар зам төмрийг ухсан;
·        Ачаа тээврийн зөрчил, техникийн гэмтлийн улмаас өртөө, зөрлөгт галт тэрэгнээс вагон салгасан;
·        Ачааны галт тэрэг 1 цагаас дээш хугацаагаар саатсан, зорчигчийн галт тэрэг 30 минутаас 1 цаг хүртэлх хугацаагаар саатсан;
·        Замын байгууламжид гэмтэл гарснаас галт тэрэгний зохицуулагчийн тушаалаар хоорондын замын хөдөлгөөнийг хаасан, эсвэл галт тэрэгний хурдыг 15 км/цаг хүртэл бууруулсан;
·        Сум зүсэгдсэн;
·        Эрчим хүч, ДТХ-ын байгууламж, төхөөрөмж, зам төмрийн хэлхээний гэмтлээс автомат, хагас автомат хориглол 4 цагаас 6 цаг хүртэл хаагдсан, мөн эрчим хүч тасарсан үед нөөцийн цахилгаан станц ажиллахгүйгээс автомат, хагас автомат хориглол 1 цагаас 2 цаг хүртэл хаагдсан;
·        Техникийн гэмтэл болон төмөр замын ажилтны буруу үйл ажиллагаанаас болж зөвшөөрсөн заалттай дохио нь хориглосон заалттай дохиогоор солигдсоны улмаас галт тэрэг уг дохиог өнгөрсөн;
·        Хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг зөрчсөн;
·        Хос дугуй гацсан;
·        Галт тэргэнд бод мал, биеэр том ан амьтан дайрагдсан;
·        Зам угаагдсан, элс ба цасанд дарагдсан.
 
2.4. Энэхүү журмын 2.1-2.3-т зааснаас бусдаар төмөр замын тээврийн аюулгүй байдал алдагдсан нөхцөл байдлыг зөрчилд хамааруулж ойлгоно. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь зөрчлийг ажил, үйлчилгээний чиглэлээр ангилж  бүртгэнэ.
 
Гурав. Сүйрэл, осол, гологдол, зөрчлийг мэдээлэх
 
3.1. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь дараахь нөхцөл байдал бий болсныг мэдсэн даруйд Төрийн захиргааны байгууллагын шуурхай утсанд мэдээлнэ:
 
3.1.1. энэ журмын 2.1, 2.2, 2.3.1-д заасан нөхцөл байдал бий болсон;
 
3.1.2. энэ журмын 2.3.2-т заасан нөхцөл байдлын улмаас бусдын амь нас үрэгдсэн буюу хүнд гэмтэл учирсан, олон хүн гэмтсэн;
 
3.1.3. энэ журмын 2.3.2-т заасан нөхцөл байдал тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч хэд хэдэн этгээдийг хамарсан;
 
3.1.4. галт тэргэнд хүн дайрагдсан.
 
3.2. Шуурхай мэдээлэл нь ямар үйл явдал болсон, тухайн сүйрэл, осол, гологдол болсон газар, цаг, үүссэн хохирлын шинж чанар, хэр хэмжээ, холбогдох тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчийн нэр зэргийг багтаасан байна.
 
3.3. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь энэ журмын 3.1-д заасан мэдээллийг баталгаажуулж тухайн нөхцөл байдал бий болсноос хойш 12 цагийн дотор Төмөр замын тээврийн хяналтын албанаас баталсан загварын дагуу бичмэл мэдээллийг Төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.
 
3.4. Сүйрэл, осол, гологдол гарсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч дараахь үүрэг хүлээнэ:
 
·        хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалж анхан шатны тусламж үзүүлэх;
·        хамгийн ойр орших эмнэлгийн байгууллага, суурь бүтэц эзэмшигч болон галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвд мэдэгдэх;
·        сүйрэл, осол, гологдлын шалтгаан, нөхцлийг тогтооход ашиглагдаж болох бичиг баримт, замын байгууламжийн болон хөдлөх бүрэлдэхүүний эд анги, бүрдэл хэсэг, эд зүйлийг хэвээр нь хадгалж, хамгаалах, баримтжуулах;
·        хүний амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, сүйрэл, осол, гологдлоос урьдчилан сэргийлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бол сүйрэл, осол, гологдлын улмаас эвдэрч гэмтсэн хөдлөх бүрэлдэхүүн, барилга, байгууламж, эд зүйлсийг эвдэх, задлах, нээх, замаас зайлуулах шуурхай арга хэмжээ авах;
·        хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бусад шуурхай арга хэмжээ авах.
 
3.5. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь гарсан сүйрэл, осол, гологдлын шалтгаан, үр дагаварыг арилгах, энэ журмын 3.4-д заасныг зөрчихгүйгээр хөдөлгөөнийг сэргээх арга хэмжээг авч эхлүүлнэ.
 
3.6. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчоос бусад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага сүйрэл, осол, гологдол болсон тухай холбогдох байгууллагуудад мэдээлэл ирүүлбэл тэдгээр мэдээллийн үнэн, бодитой эсэхийг төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нягтлан шалгасны үндсэн дээр комисс томилж, сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судална.
 
Дөрөв. Сүйрэл, осол, гологдлыг шинжлэн судлах
 
4.1. Шинжлэн судлах үйл ажиллагаа нь мэдээлэл цуглуулах, шалган турших, дүн шинжилгээ хийх, дүгнэлт гаргах гэсэн ерөнхий дарааллаар явагдана.
 
4.2. Шинжлэн судлах ажиллагаа нь сүйрэл, осол, гологдол, зөрчил гарсан шалтгаан, нөхцөлийг үнэн, зөв тогтоох, цаашид давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой байна.
 
4.3. Энэ журмын 2.1, 2.2-т заасан нөхцөл байдал бий болсон, 2.3-т заасан нөхцөл байдалд тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч хэд хэдэн этгээд холбогдсон буюу хүний амь үрэгдсэн, хүнд гэмтэл учирсан, олон хүн гэмтсэн бол төмөр замын тээврийн улсын ахлах байцаагчийн шийдвэрээр байгуулсан комисс шинжлэн судална. Комиссын бүрэлдэхүүнд төмөр замын тээврийн улсын байцаагч, харьяалах суурь бүтэц эзэмшигч, холбогдох бусад тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагын төлөөлөл орно. Тус комиссын ахлагч нь улсын ахлах байцаагч, эсвэл түүний томилсон улсын байцаагч байна.
 
4.4. Энэ журмын 4.3-т зааснаас бусад гологдлыг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагын томилсон комисс шинжлэн судална.
 
4.5.  Шаардлагатай бол улсын ахлах байцаагчийн шийдвэрээр энэ журмын 3.1.1-3.1.3-т зааснаас бусад гологдлыг улсын байцаагчаар ахлуулсан комисс шинжлэн судалж болно.
4.6. Сүйрэл, осол, гологдол гарсан үед тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь комисс томилогдон ажиллаж эхлэх хүртэл, эсхүл  комиссын ахлагч даалгаснаар сүйрэл, осол, гологдлын шинж чанараас хамааран дараахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ:
           
4.6.1. Хурд хэмжигчийн тууз, галт тэрэгний хөдөлгөөний мэдээллийг  бүртгэх төхөөрөмж /мэдээлэл хадгалагч/, галт тэрэгний биечилсэн хуудас, тормозны хангамжийн мэдээлэл, хурд хязгаарласан тухай анхаарамж, зүтгүүрийн ширээний журнал, бусад бичиг баримтыг шалгаж, шаардлагатай бол эхээр нь буюу хуулбарлан авна.
            4.6.2. Сүйрэл, осол, гологдол гарсан газар, хөдлөх бүрэлдэхүүн, суурь бүтцийн техникийн байдалд үзлэг хийсэн тухай анхны акт үйлдэнэ.
           
            4.6.3. Хөдлөх бүрэлдэхүүн болон суурь бүтэц, замын байгууламжийн гэмтлийг тодорхойлно.
            4.6.4. Шаардлагатай бол сүйрэл, осол, гологдлын ерөнхий байдал, төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүний байдал, эвдрэл гэмтэл, гаднын болон ойр орчимд байгаа эд зүйлс зэргийг гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр баримтжуулна.
            4.6.5. Сүйрэл, осол, гологдолд холбоотой ажилтан, гэрчийн этгээдээс бичгээр тодорхойлолт авч, шаардлагатай бол дуу болон дүрс бичлэг хийнэ
           
            4.6.6. Сүйрэл, осол, гологдол болсныг баталгаажуулах зорилгоор авсан гэрэл зураг, дуу, дүрс бичлэг, ослын дараахь хөдлөх бүрэлдэхүүн, суурь бүтцийн элементийн гэмтэл, арчлалтын норм хэмжээний өөрчлөлт, хөдлөх бүрэлдэхүүний байршил ба замаас гарсан эхлэл төгсгөлийн ул мөр зэргийг заасан бүдүүвч зураг гаргана.
           
4.6.7. Сүйрэл, осол, гологдол гарах үед цаг агаарын байдал ямар байсан тухай тэмдэглэл хийж, шаардлагатай бол холбогдох баримтыг авна.
 
4.7. Комисс шинжлэн судлах ажиллагааг хийж, дүгнэлтийг 7 хоногийн дотор гаргана. Нэмэлт баримт, мэдээлэл, шалган турших ажиллагаа шаардлагатай бол  тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчийн шинжлэн судлах хугацааг салбар, чиглэл хариуцсан улсын байцаагчийн шийдвэрээр, улсын байцаагчийн шинжлэн судлах хугацааг улсын ахлах байцаагчийн шийдвэрээр сунгаж болно.
 
4.8. Дүгнэлтийг хамтын шийдвэрээр гаргаж комиссын бүх гишүүд гарын үсэг зурах ба дүгнэлттэй санал нийлэхгүй гишүүн тэр тухайгаа тэмдэглэн гарын үсэг зурж хавсаргана.
 
4.9. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд  оролцогчийн томилсон комиссын дүгнэлт зохих ёсоор хийгдэж, шаардлага хангасан эсэхийг улсын байцаагч, улсын байцаагчийн ахалсан комиссын дүгнэлтийг ахлах байцаагч тус тус хянаж шаардлагатай гэж үзвэл хүчингүй болгож, дахин дүн шинжилгээ хийлгэх арга хэмжээ авна.
 
4.10. Дахин хийгдэх дүн шинжилгээнд тухайн дүн шинжилгээг анх хийсэн комиссын бүрэлдэхүүнээс оролцуулахыг хориглоно.
 
5. Төмөр замын тээвэрт гарсан сүйрэл, осол, гологдлын
дүгнэлтэд хавсаргах баримт, мэдээлэл
 
5.1. Комиссын дүгнэлтэд энэ журмын 4.6-д заасан ажиллагааг хийж цуглуулсан мэдээллээс гадна дараахь баримт, мэдээллийг хавсаргасан байна:
 
            5.1.1. гэмтсэн, хохирсон, хүмүүсийн нэрсийн жагсаалт, гэмтлийн байдлын талаарх эмнэлгийн урьдчилсан дүгнэлт;
 
            5.1.2. хохирлын хэмжээг тодорхойлсон баримт;           
           
            5.1.3. шаардлагатай тохиолдолд хийгдсэн шалган турших ажиллагааны акт, дүгнэлт;
 
            5.1.4. галт тэрэгний хөдөлгөөний гүйцэтгэсэн зурмагийн хуулбар;
           
            5.1.5. суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалтын үеийн техникийн бичиг баримт, бүртгэл, тайлангийн хуулбар (сүйрэл, осол, гологдлын шалтгааныг тогтооход шаардлагатай бол);
 
            5.1.6. сүйрэл, осол, гологдол болсныг баталгаажуулах зорилгоор авсан гэрэл зураг, дуу, дүрс бичлэг, ослын дараахь хөдлөх бүрэлдэхүүн, суурь бүтцийн элементийн гэмтэл, арчлалтын норм хэмжээний өөрчлөлт зэргийг заасан бүдүүвч зураг;
 
            5.1.7. тухайн үеийн цаг уурын байдлын талаархи лавлагаа;
           
            5.1.8. техникийн мэдлэгийн шалгалтын баримт, ажлын байрны тодоройлолт, дадлага туршлагын байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд хамрагдсан эсэх, эмнэлгийн үзлэгт орсон тухай магадлагаа, ажил, амралтын дэглэмийн тухай мэдээлэл;                                                   
 
            5.1.9. шаардлагатай бусад баримт.
 
6. Сүйрэл, осол, гологдлыг бүртгэх, мэдээ гаргах
 
6.1.      Төрийн захиргааны байгууллага нь сүйрэл, ослын нэгдсэн бүртгэлийг хөтөлж, холбогдох мэдээ, баримтыг хадгална.
 
6.2.      Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь онцгой тооцоот гологдол, гологдол, зөрчил болон төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны явцад бусдын амь үрэгдсэн, эрүүл мэндэд хүнд гэмтэл учирсан нөхцөл байдлыг бүртгэн мэдээ, баримтыг хадгална.  Харин сүйрэл, ослын зөвхөн бүртгэлийг хөтөлнө.
 
6.3. Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч нь энэ журмын 6.2-т заасан нөхцөл байдлын тухай мэдээг төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан загварын дагуу сар (дараа сарын 05-ны дотор), улирал (дараа улирлын эхний сарын 10-ны дотор), жил (дараа жилийн 02  дугаар сарын  01-ний дотор)-ээр нэгтгэн төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлнэ.
 
6.4. Төрийн захиргааны байгууллага сүйрэл, осол, гологдол, зөрчлийн мэдээг тогтоосон журмын дагуу төмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлнэ.
 
6.5. Улсын байцаагч тодорхой нэр заасан гологдол, зөрчлийн мэдээ, дүгнэлт ирүүлэхийг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогчоос шаардаж болно.
 
6.6. Сүйрэл, ослын жилийн мэдээ, баримтыг төрийн захиргааны байгууллагад 15 жилийн хугацаагаар хадгална.
 
7. Хариуцлага
 
Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.
 
 
 
------O0O------