ЗТХС-ын 2019 оны 187 дугаар тушаалаар хавсралт хүчингүй болсон/
Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын
2010 оны 06 дугаар сарын  17 -ны  өдрийн  211 дугаар
тушаалын  3 дугаар хавсралт
 
 
 
Иргэний нисэхийн дҮрэм – 148
 
АГААРЫН ХӨЛӨГТ ХАМААРАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ЭД АНГИ
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА,  ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ
 
 

БYЛЭГ А. ЕРӨНХИЙ ЗYЙЛ 148.1. Зорилго

            (а) Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллага (цаашид ҮБ гэх)-ыг гэрчилгээжүүлэх, үйл ажиллагааных нь журмыг тогтооход энэ дүрмийн зорилго оршино.

148.3. Тодорхойлолт

 
            Хэрэглэл гэж агаарын хөлгийн их бие, хөдөлгүүр, сэнсний бүрэлдэхүүн хэсэг болдоггүй аливаа механизм, тоног төхөөрөмж, эд анги, иж бүрдэл, эсхүл туслах төхөөрөмжүүдийг;
 
            Бүтээгдэхүүн гэж:
 
1/         агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнс, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсгийг; эсхүл
2/         Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (цаашид ИНЕГ гэх)-аар баталгаажсан, агаарын хөлөгт ашиглах материал, эд анги, хэрэглэлийг тус тус хэлнэ.

148.5. Гэрчилгээжүүлэлтэд тавигдах шаардлагууд

 
            (а) Аливаа этгээд нь энэ дүрмийн дагуу гэрчилгээ эзэмшээгүй тохиолдолд 148.11-д заасан эрхийг эдлэхгүй.
 
            (б) Энэ зүйлийн (а) заалт нь сонирхогчийн угсарсан агаарын хөлөгт хамаарахгүй.

148.7. Өргөдөл гаргах

 
            (а) Энэ дүрмийн дагуу гэрчилгээ эзэмшихээр өргөдөл гаргагч /цаашид Өргөдөл гаргагч гэх/ нь ИНЕГ-0148/01 маягтыг бөглөж, ИНЕГ-аас шаардсан тохиолдолд нэмэлт тодруулга, мөн төлбөрийн баримтыг хавсарган ИНЕГ-ын даргад ирүүлнэ.
 

       148.9. Гэрчилгээ олгох

 
            (а) ИНЕГ-аас дараах шаардлагуудыг хангасан өргөдөл гаргагчид ҮБ-ын гэрчилгээг олгоно:
 
1/         энэ дүрмийн Бүлэг Б-ийн шаардлагуудыг хангасан;
2/         ажилтан, албан тушаалтан нь 148.51-ын (a)–д заасан шаардлагуудыг хангасан;
3/         гэрчилгээг олгосноор нисэхийн аюулгүй ажиллагаанд харшлахгүй байх нөхцөлийг  хангасан.
 
(б) ҮБ-ын гэрчилгээг, байгууллагын зааварт нь хэрхэн тодорхойлогдсоноос хамааран дараах ангиллаар олгоно:
 
1/         агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, эсхүл агаарын хөлгийн сэнс үйлдвэрлэхээр тодорхойлогдсон бол М1;
2/         агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, эсхүл агаарын хөлгийн сэнсний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үйлдвэрлэхээр тодорхойлогдсон бол М2;
3/         агаарын хөлөгт хамаарах хэрэглэл, эд ангиудыг үйлдвэрлэхээр тодорхойлогдсон бол М3;
4/         агаарын хөлөгт ашиглах материалыг үйлдвэрлэхээр тодорхойлогдсон бол М4.

148.11. Гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх

 
(а) Гэрчилгээ эзэмшигч нь, гэрчилгээнд заасан ангиллын хүрээнд агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд ангиудыг үйлдвэрлэнэ.
 
(б) Гэрчилгээ эзэмшигч нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүндээ, тухайн бүтээгдэхүүн аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан, маягийн загварт нийцэж байгааг баталгаажуулсан гэрчилгээ (authorized release certificate)-г олгож болно.

148.13. Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

 
(а) ҮБ-ын гэрчилгээг 5 хүртэл жилийн хугацаатайгаар олгоно.
 
(б) ҮБ-ын гэрчилгээ нь түүний хүчинтэй хугацаа дуусах, эсхүл ИНЕГ-аас үйл ажиллагааг нь түр болон бүрмөсөн зогсоох хүртэл хүчин төгөлдөр байна.
 
(в) ҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь, гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа дууссан буюу гэрчилгээг хүчингүйд тооцсон тохиолдолд гэрчилгээг ИНЕГ-т нэн даруй хүргүүлнэ.
 
(г) ИНЕГ-аас ҮБ-ын гэрчилгээ эзэмших эрхийг түр хугацаагаар хязгаарласан тохиолдолд, гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэлийг хийлгэхээр ИНЕГ-т ирүүлнэ.

148.15. Үйл ажиллагаагаа зогсоох

 
(а) Гэрчилгээ эзэмшигч нь агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэх ажиллагаагаа зогсоохоос 30 хоногийн өмнө ИНЕГ-т мэдэгдэж, ҮБ-ын гэрчилгээг хүчингүйд тооцох тухай хүсэлтээ гаргасан байна.

148.17. Гэрчилгээг шинэчлэх

 
(а) ҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь гэрчилгээг шинэчлэх тухай өргөдлийг ИНЕГ-0148/01 маягтын дагуу гаргана.
 
(б) Энэ зүйлийн (а)-д заасан өргөдлийг, гэрчилгээнд заасан шинэчлэх хугацаанд, хэрэв гэрчилгээнд шинэчлэх хугацаа заагаагүй бол гэрчилгээний хүчинтэй  хугацаа дуусахаас 30 хоногийн өмнө ИНЕГ-т гаргана.
 
 

БҮЛЭГ Б. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

 

148.51. Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь дараах албан тушаалтан, ажилтантай байна:
 
1/         гэрчилгээ эзэмшигчийн явуулж буй бүх үйл ажиллагаа энэ дүрэмд заасан стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгэгдэж, санхүүжиж байгааг бататгах эрхтэй удирдах албан тушаалтан;
 
2/    гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл ажиллагаа энэ дүрмийн дагуу явагдаж буй эсэхийг хянах, зохицуулах үүрэг хүлээсэн удирдах ажилтнуудтай байх ба эдгээр ажилтан нь дараах чиглэлүүдээр удирдах албан тушаалтны өмнө хариуцлага хүлээнэ:
2.1                        хангамж;
2.2                        үйлдвэрлэл;
2.3                        хяналт шалгалт ба сорилт туршилт;
2.4                        чанарын дотоод баталгаажилт.
 
3/    гэрчилгээ эзэмшигчийн зааварт заасан үйл ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэх, удирдах, хянах, баталгаажуулах /гэрчилгээжүүлэх/ үүрэг бүхий ажиллагсад.
 
(б) Өргөдөл гаргагч нь дараах үүрэгтэй:
 
1/      өөрийн үйл ажиллагааны заавартаа тусгагдсан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, гүйцэтгэх, хянах, үзлэг шалгалт хийх болон баталгаажуулах, гэрчилгээжүүлэхэд оролцох ажилтнуудын сургалтын болон ур чадварыг тогтоох журам боловсруулсан байна;
 
2/      дээрх ажилтнуудын эрх, үүргийг бичгээр тодорхойлсон байна.

148.53. Маягийн гэрчилгээ ба загварын зөвшөөрөл

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь үйлдвэрлэх агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, эсхүл сэнсний маяг бүрийн хувьд:
 
1/         ИНД-21-ийн "Б" бүлэгт заасан маягийн гэрчилгээтэй, эсхүл
2/         ИНД-21-ийн "Д" бүлэгт заасан нэмэлт маягийн гэрчилгээтэй байна.
 
(б) Өргөдөл гаргагч нь агаарын хөлөг, агаарын хөлгийн хөдөлгүүр, сэнснээс бусад, агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд:
 
1/         бүтээгдэхүүнд зориулсан загварын зөвшөөрөлтэй байна; эсхүл
2/         загварын зөвшөөрөл хүсэж өргөдөл гаргаж буй тохиолдолд ИНЕГ-аас хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

148.55. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна:
 
1/              үйл ажиллагаагаа явуулах, хяналт тавих ажлын байртай байна;
2/              үйлдвэрлэл явуулах байр нь:
2.1    цаг агаарын тааламжгүй нөхцлөөс хамгаалагдсан;
2.2    тусгай үйл ажиллагаа эрхлэх ажлын байр нь бохирдол бүхий бүс ба орчноос тусгаарлагдсан байна;
 
3/         бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хадгалах агуулах, байр нь:
3.1            ажиллагаатай эд ангиуд найдвартай хамгаалагдсан;
3.2            ажиллагаатай болон ажиллагаагүй эд ангиуд тусгаарлагдсан;
3.3            хадгалагдаж байгаа эд ангиудыг гэмтэх, чанараа алдахаас сэргийлэгдсэн      
           байна.
 
(б) Өргөдөл гаргагчийн үйл ажиллагаа явуулах орчин нь тухайн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон, туршилт явуулахад шаардлагатай тусгай нөхцөлийг  хангасан байна.

148.57. Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь:
 
1/      байгууллагын үйл ажиллагааг явуулахад шаардагдах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон шаардлагатай материалаар хангагдсан байна;
 
2/      тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материалтай ажиллах болон өндөр нарийвчлалтай багаж, тоног төхөөрөмжид шалгалт тохируулга хийх журмыг боловсруулсан байна.

148.59. Үйлдвэрлэл хяналтын журам

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь өөрийн үйл ажиллагааны заавартаа заасан, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг бататгахад шаардагдах заавар, тоног төхөөрөмжийн заавар, инженерингийн зураглал, тодорхойлолтууд, техникийн стандартууд болон бусад бичиг баримтуудын хувийг хадгална.
 
(б) Өргөдөл гаргагч нь дараах журмуудыг боловсруулсан байна:
 
1/              холбогдох үйлдвэрлэгчийн боловсруулсан, эсхүл уг үйлдвэрлэгчээс худалдан авсан болон угсарсан эд ангиуд, түүхий эд, материалуудыг хүлээн авч шалгах журам;
2/              тодорхой эд анги болон үйлдвэрлэлийн эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн явц (үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны тодорхой процесс)-д шалгах журам;
3/              гэрээт байгууллага нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа тохиолдолд:
3.1    энэ тухай өргөдөл гаргагчийн зааварт тусгасан байх журам;
3.2    өргөдөл гаргагчийн зааварт заасан систем, журам, онцлог нөхцөл байдалд нийцэж байх журам;
 
4/         тухайн бүтээгдэхүүний маягийн загвар, тодорхойлолтод нийцээгүй эд анги, материал ба угсарсан эд ангийг ашиглахгүй байх, тэдгээрийг үйлдвэрлэлд ирүүлсэн тохиолдолд ашиглахаас татгалзсан тэмдэглэл буюу бичилт хийх, ангилан зохицуулах зэрэг үйл ажиллагааг агуулсан  журам;
5/         бэлэн болсон бүтээгдэхүүний төгсгөлийн сорилтын дараах журмууд:
5.1                        агаарын хөлгийн хувьд шалгах нислэгийн журам /шалгах хуудас/;
5.2                        хөдөлгүүрийг шалгах журам /шалгах хуудас/;
5.3                        удирдлагатай сэнснүүдийн ажиллагааг шалгах журам.
 
6/      бүтээгдэхүүнийг тэмдэглэх, боловсруулах, тээвэрлэх, хадгалах, савлах,  
       баглах журам;
7/         бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулсан гэрчилгээ, тодорхойлолт гаргах эрх бүхий ажилтнуудын бүртгэл хөтлөх журам;
8/         энэ зүйлийн  (а)-д шаардсан бичиг баримтыг хянах зорилго бүхий:
8.1         бичиг баримтыг гаргахын өмнө эрх бүхий ажилтан хянаж баталгаажуулах журам ;
8.2         өргөдөл гаргагчийн зааварт тусгагдсан үйл ажиллагаанд холбогдох хүчин төгөлдөр бичиг баримтуудыг шаардлагатай ажлын байруудад ашиглах боломжоор ажилтнуудыг хангах журам;
8.3         хуучирсан, хүчин төгөлдөр бус бичиг баримтуудыг нэн даруй ашиглалтаас хасах журам;
8.4         бичиг баримтад оруулсан нэмэлт өөрчлөлт бүрийг хянаж, баталгаажуулах журам;
 
9/         шаардлагатай тохиолдолд үйлдвэрлэлийн талаарх мэдээлэл, инженерингийн зураглал, сорилт шалгалтын тайлан болон үзлэг шалгалтын тэмдэглэлийг ИНЕГ-ын хүсэлтээр ашиглуулах журам.

148. 61. Нөөц 148.63. Нислэгт тэнцэх чадварын хадгалалттай холбоотой журам

 
(а) Энэ дүрмийн дагуу агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд ангийн  Загвар зохион бүтээх байгууллага /design organisation/-ын гэрчилгээ эзэмшихээр өргөдөл гаргагч нь дараах журмуудыг боловсруулсан байна:
 
1/      үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүндээ илэрсэн гэмтэл дутагдлын тухай мэдээллийг цуглуулах, судлах, шинжлэн шалгах журам ба энэ тухай мэдээллийг:
1.1    тухайн маягт хамаарах бүтээгдэхүүнийг худалдан авагчдад,
1.2    холбогдох маягийн гэрчилгээ эзэмшигчид түгээх журам.
 
2/      гэмтэл дутагдлын тухай мэдээллийг ИНД-12-т заасны дагуу ИНЕГ-т мэдэгдэх журам.
 
(б) ҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшихээр өргөдөл гаргагч нь, үйлдвэрлэж буй маягийн гэрчилгээ бүхий бүтээгдэхүүн бүрийн хувьд дараах журмуудыг боловсруулсан байна:
 
1/         үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнийхээ нислэгт тэнцэх чадвар (цаашид НТЧ гэх)-ын хадгалалтын талаар тухайн бүтээгдэхүүний маягийн гэрчилгээ эзэмшигчтэй хамтран ажиллах журам;
2/         бүтээгдэхүүн худалдан авагчийг ИНД-21-ийн Хавсралт В-д заасан НТЧ-ын суурь стандартуудын дагуу хийгдсэн, НТЧ-ын хадгалалтыг хангахад чиглэсэн иж бүрэн зааварчилгаар хангах журам;
3/         энэ хэсгийн 2/-т заасан зааварчилгуудыг боловсруулах, зааварчилгууд болон тэдгээрт хийгдсэн өөрчлөлтүүдийг холбогдох этгээдэд хүргэх журам;
4/         энэ зүйлийн (а)-д заасан журмуудын талаар ижил маягийн бүтээгдэхүүн эзэмшигчдэд мэдээлэх журам.
 

148.65. Нөөц 148.67. Бүртгэл, тэмдэглэлд тавигдах шаардлага

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн бүр нь холбогдох загварын өгөгдөхүүнүүдэд нийцэж буйг, мөн аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг хангаж буйг баталгаажуулахад шаардлагатай бүртгэл, тэмдэглэл хөтлөх, цуглуулах, индексжүүлэх, хадгалах, ашиглах, устгах журмыг боловсруулна.
 
(б) Өргөдөл гаргагч нь дараах зүйлүүдийг багтаасан журмыг боловсруулсан байна:
 
1/              бүтээгдэхүүнийг ашиглалтад гаргах эрх бүхий ажилтны мэргэшил, дадлага туршлага, хамрагдсан сургалтын талаар дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх журам;
2/              гүйцэтгэсэн ажлын тухай мэдээллийг багтаасан, гэрчилгээ эзэмшигчийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний бүртгэл хөтлөх журам;
3/              бүтээгдэхүүн нь холбогдох загварын өгөгдөхүүнүүдэд нийцэж буйг болон аюулгүй ажиллагааны нөхцөлийг хангаж байгааг баталгаажуулсан этгээд болон сар, өдрийг бүртгэх журам;
4/              148.57-т заасан бүх материал, багаж, тоног төхөөрөмжүүдийн шалгалт тохируулгын бүртгэл, тэмдэглэлийн журам;
5/              энэ хэсгийн 1/-ээс 4/-т заасан бүртгэл, тэмдэглэл дараах шаардлагыг хангасан байна:
5.1    бүх бүртгэл тодорхой, гаргацтай, тогтсон загвартай байна;
5.2    энэ хэсгийн (в)-д зааснаас бусад тохиолдолд, тэмдэглэлүүдийг тухайн маягийн бүтээгдэхүүн ашиглалтаас хасагдсанаас хойш 2 жил хадгална.
 
6/             ИНЕГ-аас шаардсан тохиолдолд, энэ хэсгийн 1/-4/-т заасан мэдээллийг ИНЕГ-т хүргүүлэх журам.
 
(в) Бүртгэл, тэмдэглэлийг энэ хэсгийн (б)-гийн 5/-ийн 5.2-т зааснаас бага хугацаагаар хадгалах тухай хүсэлтийг ИНЕГ-т гаргаж болно.

148.69. Чанарын дотоод баталгаажуулалтын систем

 
(а) Өргөдөл гаргагч нь, энэ дүрмээр шаардсан журмууд хэрхэн мөрдөгдөж байгаа, үйл ажиллагаанд хэрхэн нийцэж байгааг бататгах зорилго бүхий чанарын дотоод баталгаажуулалтын системтэй байна.
 
(б) Чанарын дотоод баталгаажуулалтын систем нь дараах журмуудад үндэслэнэ:
 
1/      Аюулгүй ажиллагааны журам- эдгээр журмууд нь ойлгомжтой, байгууллагын бүх түвшинд хэрэгжихүйц байна/;
2/      Осол, дутагдлын бодит шалтгааныг тодорхойлох, шинжилгээ хийх журам- энэ журамд дараах зүйлүүд тусгагдсан байна:
2.1    дутагдлыг хэрхэн арилгах талаар;
2.2    дутагдлыг арилгах арга хэмжээний үр дүнд холбогдох журмуудад хэрхэн өөрчлөлт хийх талаар;
2.3    дутагдлыг арилгах арга хэмжээний үр дүнд үндэслэн удирдлага зохион байгуулалтын системээ хянах талаар.
 
3/      Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний журам- энэ журамд дараах зүйлүүд тусгагдсан байна:
3.1    үүсэж болзошгүй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар;
3.2    урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд холбогдох журмуудад хэрхэн өөрчлөлт хийх талаар;
3.3    урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний үр дүнд үндэслэн удирдлага зохион байгуулалтын системээ хянах талаар.
 
4/      Аудитын дотоод хөтөлбөр- энэ хөтөлбөрт дараах зүйлүүд тусгагдсан байна:
4.1                        аудит хийгдэх объект, давтамж;
4.2                        аудитыг хэн гүйцэтгэх;
4.3                        шалгалтын дүнг хэрхэн мэдээлэх ;
4.4         шалгалтаар дутагдал илэрвэл түүнийг арилгах арга хэмжээний талаар;
4.5         дутагдлыг арилгах, давтан гарахаас урьдчилан сэргийлэх, шалгалтын  мөрөөр хийгдсэн ажлын үр дүнг хэрхэн хянах талаар.
 
5/      Удирдлага зохион байгуулалтын хяналтын журам- энэ  журамд:
5.1                        чанар баталгаажуулалтын системийн идэвхтэй ажиллагааг хангах
үүднээс тухайн системийн удирдлага зохион байгуулалтад хяналт тавих үечлэлийг заасан байна;
5.2         чанар баталгаажуулалтын системд хяналт тавих эрх бүхий этгээдийг тодорхойлсон байна.
 
(в) Чанарын дотоод баталгаажуулалт хариуцсан этгээд нь аюулгүй ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлаар ҮБ-ын удирдах албан тушаалтантай шууд харьцах эрхтэй байна.

148.71. Гэрчилгээ эзэмшигчийн Үйл ажиллагааны зааварт тавигдах шаардлага

 
(а) Өргөдөл гаргагчийн Үйл ажиллагааны заавар нь энэ дүрмийн шаардлагуудад бүрэн нийцсэн байхын зэрэгцээ дараах зүйлүүдийг тусгасан байна:
 
1/      148.51-ын (a)-ийн 1/ ба 2/–т заасан удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын албан тушаал, нэрс;
2/      удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага;
3/      удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын хүлээх үүрэг хариуцлагыг үзүүлсэн байгууллагын бүтцийн зураглал;
4/      энэ зүйлийн (б)-д зааснаас бусад тохиолдолд, техник үйлчилгээ, засварын ажил гүйцэтгэх байршил болон тухайн байршил дахь байгууламж, тоног төхөөрөмжийг нарийн тодорхойлж, байршил бүрийн бүтэц зохион байгуулалтын зураглал;
5/      гүйцэтгэх үйл ажиллагаа, ажлын багтаамжийг нарийвчлан тодорхойлсон байна;
6/      дараах шаардлагуудыг дэлгэрэнгүй тусгасан журмууд:
6.1    148.51-ын (б)–д тусгагдсан ажилтнуудын ур чадварын талаар;
6.2    148.51-ын (б)–д тусгагдсан ажилтнуудын сургалтын талаар;
6.3    148.55-ийн (а)-гийн 3/–т тусгагдсан эд ангийг хадгалах нөхцөлийг  хангах талаар;
6.4    148.55-ийн (б)–д тусгагдсан орчны нөхцөлийг  хангах талаар;
6.5    148.57-ын 2/–т тусгагдсан шалгах тоног төхөөрөмж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн шалгалт тохируулга болон хяналтын талаар;
6.6    148.59-ийн (б)–гийн 1/-д тусгагдсан түүхий эд, эд анги, агрегатад үзлэг хийх талаар;
6.7    148.59-ийн (б)–гийн 2/-т тусгагдсан үйлдвэрлэлийн явцад эд анги, угсарсан эд ангид хийх үзлэг шалгалтын талаар;
6.8    148.59-ийн (б)–гийн 3/-т тусгагдсан гэрээт үйл ажиллагааны талаар;
6.9    148.59-ийн (б)–гийн 4/-т тусгагдсан үл тохирох материал, эд ангид хамаарах журмын талаар;
6.10             148.59-ийн (б)–гийн 5/-д тусгагдсан бүтээгдэхүүний төгсгөлийн тест, шалгалтын талаар;
6.11             148.59-ийн (б)–гийн 6/-д тусгагдсан сэлбэг материалыг боож баглах, савлах, зөөх, хадгалах, илгээх, хүлээн авах, шалгах, хаяглах талаар;
6.12             148.59-ийн (б)–гийн 7/-д тусгагдсан бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулсан бичиг баримтын талаар;
6.13             148.59-ийн (б)–гийн 8/-д тусгагдсан бичиг баримтын ашиглалт, хөтлөлт, түгээлтийн талаар;
6.14             148.63-д тусгагдсан үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний НТЧ-ын хадгалалтын талаар;
6.15             148.67-д тусгагдсан бүртгэл, тэмдэглэлийг боловсруулах, цуглуулах, индексжүүлэх, хадгалах, ашиглах, устгах талаар;
6.16             148.69–д тусгагдсан байгууллагын чанарын дотоод баталгаажуулалтын системийн талаар;
 
7/             Үйл ажиллагааны зааврыг хянах, нэмэлт өөрчлөлт хийх, түгээх журмууд.
 
(б) Үйл ажиллагааны заавар нь ИНЕГ-аар хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй бол өргөдөл гаргагчид үйлдвэрлэгч байгууллагын гэрчилгээ олгохгүй.
 
 
 
 
 

БҮЛЭГ В.  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГУУД 148.101. Тогтмол хэрэгжилт

 
(а) Гэрчилгээ эзэмшигч нь:
 
1/    үйл ажиллагааны зааврынхаа хувийг зааварт заасан ажлын байр бүрт хадгалж, ашиглана;
2/    зааварт тусгагдсан бүх журмуудыг мөрдөнө;
3/    ажилтнууд нь, албан үүргээ гүйцэтгэхэд шаардагдах зааврын тодорхой хэсгүүдээр хангагдсан байна;
4/    ҮБ нь энэ дүрмийн "Б" бүлгийн шаардлага, стандартад нийцсэн үйл ажиллагаа явуулна;
5/    үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн нь холбогдох загварын өгөгдөхүүн, стандартад нийцсэн, аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг хангасан байна.

148.103. Бүтээгдэхүүний тэмдэг

 
(а) ҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигчийн, ИНД-21-ийн Н Бүлэгт заасны дагуу үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн бүр нь үйлдвэрлэлийн тэмдэгтэй байна.

148.105. Гэрчилгээ эзэмшигч байгууллагад орох өөрчлөлт

 
(а) Гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагааны заавартаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулахдаа байгууллагын үндсэн чиг үүрэг, тодорхойлолт хэвээр үлдэнэ гэдгийг бататгана.
 
(б) Гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл ажиллагааны зааварт орсон бүх нэмэлт, өөрчлөлт нь:
1/           энэ дүрмийн шаардлагад нийцсэн байна;
2/           үйл ажиллагааны зааварт тусгагдсан журмын дагуу хийгдсэн байна.
 
(в) Гэрчилгээ эзэмшигч нь үйл ажиллагааны заавартаа оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг ИНЕГ-аар баталгаажуулна.
 
(г) Гэрчилгээ эзэмшигч нь дараах зүйлд ИНЕГ-ын саналыг авсны үндсэн дээр өөрчлөлт хийнэ:
 
1/      удирдах албан тушаалтныг өөрчлөх;
2/      нэр заагдсан удирдах ажилтнуудыг өөрчлөх;
3/      үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэх ажилтнуудыг өөрчлөх;
4/      үйлдвэрлэлийн байршил өөрчлөгдөх;
5/      бүтээгдэхүүний төгсгөлийн шалгалт, тестэд өөрчлөлт оруулах.
 
(д) Энэ зүйлийн (г)-д заагдсан өөрчлөлтийн аль нэгийг хийж байх хугацаанд гэрчилгээ эзэмшигчийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг  ИНЕГ–аас тодорхойлж өгч болно.
 
(е) Гэрчилгээ эзэмшигч нь энэ зүйлийн (д)-д заагдсан аливаа нөхцөлийг  дагаж мөрдөнө.
 
(ж) Энэ зүйлийн (г)-д тусгагдсан өөрчлөлтийн улмаас гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулахаар бол эзэмшигч нь гэрчилгээг ИНЕГ-т нэн даруй ирүүлнэ.
 
(з) Гэрчилгээ эзэмшигч нь, ИНЕГ-аас нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангах талаар гаргасан бичиг баримтыг үндэслэн үйл ажиллагааны  заавартаа нэмэлт өөрчлөлт оруулна.
 
 
 
 
 
---------------- х -------------
 
Иргэний нисэхийн дҮрэм – 148
 
АГААРЫН ХӨЛӨГТ ХАМААРАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ЭД АНГИ
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА,  ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ
 
 
БYЛЭГ А. ЕРӨНХИЙ ЗYЙЛ.. 2
148.1. Зорилго. 2
148.3. Тодорхойлолт... 2
148.5. Гэрчилгээжүүлэлтэд тавигдах шаардлагууд. 2
148.7. Өргөдөл гаргах. 2
148.9. Гэрчилгээ олгох. 2
148.11. Гэрчилгээ эзэмшигчийн эрх. 3
148.13. Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа. 3
148.15. Үйл ажиллагаагаа зогсоох. 3
148.17. Гэрчилгээг шинэчлэх. 3
БҮЛЭГ Б. ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД.. 4
148.51. Ажилтан, албан тушаалтанд тавигдах шаардлага. 4
148.53. Маягийн гэрчилгээ ба загварын зөвшөөрөл. 4
148.55. Ажлын байранд тавигдах шаардлага. 4
148.57. Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, материал. 5
148.59. Үйлдвэрлэл хяналтын журам.. 5
148. 61. Нөөц. 6
148.63. Нислэгт тэнцэх чадварын хадгалалттай холбоотой журам.. 6
148.65. Нөөц. 6
148.67. Бүртгэл, тэмдэглэлд тавигдах шаардлага. 6
148.69. Чанарын дотоод баталгаажуулалтын систем.. 7
148.71. Гэрчилгээ эзэмшигчийн Үйл ажиллагааны зааварт тавигдах шаардлага. 7
БҮЛЭГ В.  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГУУД.. 8
148.101. Тогтмол хэрэгжилт... 8
148.103. Бүтээгдэхүүний тэмдэг. 9
148.105. Гэрчилгээ эзэмшигч байгууллагад орох өөрчлөлт... 9