Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017-01-26 өдрийн А/15 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын

2011 оны 122 дугаар тушаалын хавсралт

 

 

ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ДОТООД ЖУРАМ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан үндэслэлийн дагуу гадаадын иргэнийг саатуулах байрны /цаашид "байр" гэх/ дотоод үйл ажиллагааг энэ журмаар зохицуулна.

1.2.Гадаадын иргэнийг /цаашид "саатуулагдсан этгээд" гэх/ саатуулах үйл ажиллагааг Монгол Улсын Үндсэн хууль, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон энэ журмын дагуу гүйцэтгэнэ.

1.3.Байрны харуул хамгаалалтыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар хариуцах бөгөөд байрны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах, ажилтнуудын ажил үүргийн хуваарь, цагийн хуваарь, дотоод дэг журам, хөтлөх бүртгэлийн маягтыг Байрны дарга энэ журамд нийцүүлэн батална.

1.4.Байрны үйл ажиллагаанд харьяалах прокурор хяналт тавина.

Хоёр. Саатуулагдсан этгээдийг хүлээн авах, өрөөнд хуваарилах

2.1.Саатуулагдсан этгээдийг байранд хүлээн авахдаа дор дурдсан журмыг баримтална. Үүнд:

2.1.1.саатуулагдсан этгээдийг байрны жижүүр, эмч хүлээн авч жижүүр нь энэ тухай бүртгэл хөтөлж, уг этгээдийг хүргэж ирсэн гадаадын иргэний хяналтын улсын байцаагч /цаашид "хяналтын улсын байцаагч" гэх/-аар уг бүртгэлд гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна;

2.1.2.байрны эмч нь хүлээн авч буй саатуулагдсан этгээдийг мансууруулах бодис, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн эсэхийг шалгаж, үзлэг хийж биеийн ерөнхий эрүүл мэндийн байдал, ил шарх сорви, өвчин зовиур байгаа эсэхийг шалгаж, тэмдэглэл үйлдэн уг тэмдэглэлд саатуулагдсан этгээд болон хяналтын улсын байцаагчаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна;

2.1.3.байрны жижүүр хүлээн авч буй саатуулагдах этгээдийн биед болон авч яваа эд зүйлсэд үзлэг хийж, хориотой эд зүйлс байвал хураан авч энэ тухай тэмдэглэл хөтлөн уг этгээд болон хяналтын улсын байцаагчаар гарын үсэг зуруулж баталгаажуулна. Саатуулагдах этгээдийн биед хийх үзлэгийг тухайн этгээдтэй ижил хүйсний ажилтан гүйцэтгэнэ;

2.1.4.байрны хүлээн авах өрөөнд дотоод дэг журам, цагийн хуваарь, холбогдох хууль тогтоомжийг англи, орос, хятад хэлээр бичиж байрлуулсан байх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл байрны жижүүр саатуулагдах этгээдэд дээрх мэдээллийг бичгээр танилцуулж, гарын үсэг зуруулна;

2.1.5.хяналтын улсын байцаагч нь саатуулагдсан этгээдийн гэрэл зургийг авч мэдээллийн санд оруулна;

2.1.6.хяналтын улсын байцаагч нь уг этгээдийг байрны жижүүрт хүлээлгэн өгсөн цагаас хойш 24 цагийн дотор прокурор, гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, ар гэр болон бусад шаардлагатай газарт шуурхай мэдэгдэнэ;

2.1.7.саатуулагдсан этгээдийн бүртгэл, эмчийн үзлэг, эд зүйлсэд хийх үзлэг дууссаны дараа түүнд дэвсгэр, хучлага олгож энэ талаар тэмдэглэл үйлдэн байрлах өрөөг нь хуваарилана.

2.2.Байранд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг тусад нь байрлуулна.

2.3.Сурьеэ, арьс өнгөний болон бусад халдварт өвчтэй, сэтгэцийн эмгэгтэй, эмнэлэгийн хяналтад байдаг, жирэмсэн, насанд хүрээгүй хүн, мансууруулах бодис, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, эмчийн үзлэгээр зайлшгүй хэвтэж эмчлүүлэх шаардлагатай гэж тогтоогдсон гадаадын иргэнийг байранд хүлээн авахыг хориглоно;

Гурав. Байрны нөхцөл

3.1.Байр нь дараах нөхцөлийг хангасан байна:

3.1.1.өрөө нь гадна талаасаа цоожтой, цонх нь төмөр сараалжин хамгаалалттай;

3.1.2.агааржуулах салхивчтай;

3.1.3.дулааны болон хүйтний улиралд 18 хэмээс доошгүй дулаантай;

3.1.4.нэг хүнд 2 ам метрээс доошгүй талбай ногдохоор тооцсон;

3.1.5.зориулалтын ор, хувийн эд зүйлс хадгалах шүүгээтэй;

3.1.6.шаардлагатай эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл бүхий эмийн сантай.

3.2.Байр нь саатуулагдсан этгээдийн эд зүйлийг хадгалах өрөө, номын сан, ариун цэврийн шаардлага хангасан нийтийн бие засах газар, усанд орох шүршүүр, саатуулагдсан этгээдийг салхилуулах зориулалтын талбайтай байна.

3.3.Байр нь захиргааны журмаар түр саатуулах өрөөтэй байна.

Дөрөв. Байрны захиргаа, саатуулагдсан этгээдийн эрх, үүрэг

4.1.Саатуулах байрны захиргаа нь дараах эрх, үүрэгтэй:

4.1.1.саатуулагдсан этгээдэд байрны дотоод дэг журмыг сахих талаар шаардлага тавих;

4.1.2.саатуулагдсан этгээдийн биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас хугацаанаас нь өмнө суллах талаар хяналтын улсын байцаагчид болон прокурорт санал тавих;

4.1.3.байрны үйл ажиллагааны талаар саатуулагдсан этгээдээс гаргасан санал хүсэлт, гомдлыг шийдвэрлэх, шаардлагатай бол холбогдох байгууллагад шилжүүлэх, уламжлах;

4.1.4.байрны дотоод журам зөрчсөн, бусдын амгалан тайван байлдлыг алдагдуулсан, оргон зугтахыг завдсан этгээдийг бусдаас тусгаарлах. Тусгаарлах өрөөний нөхцөл нь ердийнхтэй адил байна;

4.1.5.саатуулагдсан этгээдийн эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэж хүнлэг харьцах;

4.1.6.саатуулагдсан этгээд өвчилсөн тохиолдолд байрны эмчийн дүгнэлтийг үндэслэн эмчлүүлэх боломжоор хангах арга хэмжээ авах.

4.2.Саатуулагдсан этгээдийн эрх, үүрэг:

4.2.1.байрны үйл ажиллагааны талаар гомдол, санал гаргах;

4.2.2.харьяалах улсын Элчин сайдын яамны ажилтан, өмгөөлөгч, хүний эрхийн байгууллага, ар гэр, ажлын газрын төлөөлөлтэй уулзах, холбоо барих;

4.2.3.эмнэлэгийн тусламж авах;

4.2.4.дараах хувийн хэрэгцээний зүйлтэй байх:

4.2.4.1.нэг удаагийн солих хувцас;

4.2.4.2.аяга, шүдний оо, сойз, саван, алчуур болон зайлшгүй шаардлагатай ариун цэврийн хэрэгсэл;

4.2.4.3.хориглосноос бусад эрүүл ахуйн шаардлага хангасан 2 кг хүртэлх хүнсний бүтээгдэхүүн;

4.2.4.4.хүчирхийлэл, садар самууныг сурталчилснаас бусад өдөр тутмын сонин, ном, сэтгүүл, шашны ном, бичгийн цаас, дугтуй, харандаа;

4.2.4.5.шаардлагатай эмийг эмчийн хяналтын дор зохих тунгаар, цагийн хуваарийн дагуу хэрэглэх.

4.2.5.байрны дотоод дэг журам, цагийн хуваарийг дагаж мөрдөн, албан хаагчдын тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;

4.2.6.түр олгосон эд зүйлийг зориулалтын дагуу ашиглах.

 4.3.Саатуулагдсан этгээд дараах хориглох эд зүйлсийг авч явах буюу хадгалахыг хориглоно:

4.3.1өөрийн болон бусдын эрүүл мэнд, бие эрхтэнд хохирол, гэмтэл учруулж болох зэвсгийн чанартай эд зүйл;

4.3.2.согтууруулах ундаа;

4.3.3.бэлэн мөнгө;

4.3.4.эмчийн зөвшөөрснөөс бусад төрлийн эм, мансууруулах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн;

4.3.5.гэрэл зургийн болон дуу, дүрс бичлэгийн техник хэрэгсэл, гар утас.

Тав. Саатуулагдсан этгээдийн ахуй хангамж, үйлчилгээ

5.1.Саатуулагдсан этгээдийн хүнсний хангамж:

5.1.1.саатуулагдсан этгээдэд 500 граммаас багагүй хэмжээтэй халуун хоол, 200 граммаас багагүй хэмжээний талх, халуун цайг өдөрт гурван удаа олгоно. Талхны оронд бусад гурилан бүтээгдэхүүн өгч болно. Хоол нь 2400 ккал-аас багагүй илчлэгтэй байна.

5.1.2.саатуулагдсан этгээдэд өгч буй хоолны илчлэгийг байрны захиргаа улиралд нэг удаа мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар шалгуулж, баримтжуулан хадгална.

5.2.Байрнаас үзүүлэх ахуйн үйлчилгээ:

5.2.1.саатуулагдсан этгээдэд зориулсан соён гэгээрүүлэх тусгай өрөө гаргаж шатар, даам тоглох, телевизийн нэвтрүүлэг үзэх, номын сангаар үйлчлүүлэх, усанд оруулах, салхилуулах, эргэлт, уулзалт болон утсан холбоогоор харилцах зэргийг байрны дотоод дэг, цагийн хуваариар зохицуулна;

5.2.2.байрны даргын баталсан хуваарийн дагуу саатуулагдсан этгээдийг өдөрт 1 цагаас багагүй хугацаагаар салхилуулах бөгөөд саатуулагдсан этгээд салхилахаас татгалзаж болно. Байгаль, цаг агаарын хүндрэлтэй нөхцөлд салхилуулах асуудлыг байрны дарга тухай бүр шийдвэрлэнэ;

5.2.3.саатуулагдсан этгээдийг 7 хоногт 2-оос доошгүй удаа халуун усанд оруулна;

5.2.4.саатуулагдсан этгээдэд ирсэн, түүний явуулсан захидал, цахилгааныг байрны захиргаагаар дамжуулана;

5.2.5.саатуулагдсан этгээдэд түр эзэмшихээр ор, дэвсгэр, хөнжил, дэр болон цагаан хэрэглэлийг картаар олгож, чөлөөлөгдөх үед нь хураан авч, үрэгдүүлсэн, эвдэж гэмтээсэн, ашиглах боломжгүй болгосон тохиолдолд хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

5.3.Төлбөртэй үйлчилгээ:

5.3.1.саатуулагдсан этгээд нь нэрийн данстай байж болно;

5.3.2.байрны жижүүрийн хяналтад ахуйн хэрэгцээний худалдааны цэг ажиллуулж болох ба саатуулагдсан этгээд нь нэрийн данснаас төлбөр хийж хүнс, хувийн хэрэгцээний эд зүйл худалдан авч болно;

5.3.3.байрны захиргаа нь телевиз, ус буцалгагч, угаалга зэрэг ахуйн хэрэгцээний зүйл бүхий төлбөртэй өрөө ажиллуулж болно;

5.3.4.төлбөртэй үйлчилгээ үзүүлэх журмыг байрны дарга батална.

Зургаа. Уулзалт

6.1.Саатуулагдсан этгээд нь 7 хоногт 2 удаа тус бүр 30 минуутаас дээшгүй хугацаагаар уулзалт, эргэлт авах эрхтэй байна. Уулзалтын өдрүүд, цагийн хуваарийг байрны дарга батална.

6.2.Уулзалтын нэгдсэн бүртгэлийг жижүүр хөтөлнө.

6.3.Байрны жижүүр нь уулзалтаар хүлээн авсан эд зүйлд үзлэг хийж хориотой эд зүйлсийг хураан авсан тохиолдолд ар гэр эсхүл, хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчид нь буцаан өгнө.

Долоо. Байрны хамгаалалт

7.1.Байр нь байнгын харуул хамгаалалттай байх бөгөөд гэрэлтүүлэг, дохиолол, теле хяналтын хэрэгслэлийг хамгаалалтад ашиглана.

7.2.Байрны жижүүр нь утсан болон радио холбооны бусад хэрэгсэл, тусгай хэрэгсэлтэй байна.

7.3.Байранд гэмт хэрэг, олныг хамарсан үймээн гарвал байрны жижүүр тухайн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ.

7.4.Саатуулагдсан этгээдэд холбогдох журмын дагуу тусгай хэрэгсэл хэрэглэж болно.

7.5.Байгалийн гамшиг гэнэтийн аюул бүхий онцгой нөхцөл үүссэн тохиолдолд ажиллах төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны журмыг байрны дарга тусгайлан баталж, мөрдүүлнэ.

7.6.Байранд прокурор, өмгөөлөгч, улсын байцаагч болон дуудлагын эмчээс бусад гадны хүнийг зөвшөөрөлгүй нэвтрүүлэхийг хориглоно.

7.7.Монгол Улсад суугаа гадаад улсын элчин сайд, консул, олон улсын болон хүний эрхийн байгууллагын төлөөлөгч бусад албан тушаалтныг байрны даргад мэдэгдсэний үндсэн дээр байранд нэвтрүүлж болно.

Найм. Саатуулагдсан этгээдийг суллах

8.1.Саатуулагдсан этгээдийг дараах тохиолдолд чөлөөлнө:

8.1.1.Монгол Улсаас албадан гаргах шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор;

8.1.2.сатуулагдсан этгээд Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.5. хэсэгт заасны дагуу барьцаа гаргасан бол;

8.1.3.саатуулах үндэслэл арилсан бол;

8.1.4.прокурор үндэслэлгүй саатуулсан гэж үзэн суллах шийдвэр бичгээр өгсөн бол.

8.2.Саатуулагдсан этгээдийг энэ журмын 8.1.1-8.1.3-т заасан үндэслэлээр суллах тохиолдолд Газрын Хяналтын хэлтсийн даргын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн дагуу суллах бөгөөд энэ тухай бүртгэл хөтөлнө.

8.3.Саатуулагдсан этгээдийг шүүгчийн захирамжийн дагуу саатуулж хугацаанаас нь өмнө сулласан тохиолдолд хяналтын улсын байцаагч шүүгчид энэ талаар мэдэгдэнэ.

Ес. Байранд хөтлөгдөх баримт бичгийн жагсаалт

9.1.Саатуулагдсан этгээдтэй холбогдуулан байранд дараах баримт бичгийг хөтлөнө:

9.1.1.саатуулагдах этгээдийг хүлээн авсан бүртгэл;

9.1.2.эмчийн үзлэг, эмнэлэгийн тусламж үзүүлсэн бүртгэл;

9.1.3.жижүүрийн тэмдэглэл, илтгэх хуудас;

9.1.4.саатуулагдсан этгээдээс гарсан санал, хүсэлт, гомдлын бүртгэл;

9.1.5.түр хураан авсан эд зүйлийн бүртгэл;

9.1.6.уулзалтын бүртгэл;

9.1.7.байранд нэвтрэгсэдийн бүртгэл.

9.2.Байр нь саатуулагдсан этгээдийн бүртгэлийн сантай байна.