Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 02 сарын 04-ний өдрийн

36 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

 

/ЭМС-ын 2018 оны А/09 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ АНХААРУУЛГА,  ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАР 

 

 

Зурагт анхууруулга №1

 

 

 

 

Зурагт анхууруулга №2

 

 

 

 

 

 

Зурагт анхууруулга № 3

 

 

           

 

Зурагт анхааруулга №4

 

            

 

 

Зурагт анхааруулга №5

 

 

 

 

 

Зурагт анхааруулга № 6