Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 02  сарын 04- ний өдрийн

36 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

/ЭМС-ын 2018 оны А/09 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ АНХААРУУЛГА,  ТҮҮНИЙ ТАЙЛБАРТ

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА   

 

1. Тамхин бүтээгдэхүүний хайрцаг, сав, баглаа боодол дээр “Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга”, түүнийг тайлбарласан бичмэл тайлбарыг хэвлэсэн байна.

2.  Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгын зураг, түүнийг тайлбарласан тайлбар агуулгын хувьд тохирсон байна. 

3. Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгын тайлбарын хэсэг нь тус зурагт анхааруулгын эзлэх талбайн хэмжээнд багтахгүйгээр тусдаа  байрлана.

4. “Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга”-д тавигдах шаардлага:

         4.1.Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга нь тамхинаас хүний эрүүл мэндэд учруулах хор хөнөөлийг харуулсан энэ тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар баталсан зургаан зураг байна.

        4.2. Янжуур тамхины хайрцаг бүрийн  нүүр болон ар талын талбайн хэсэг тус бүрийн дунд хэсгийн 50 хувьд эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга нь байна

        4.3. Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины сав, баглаа боодол бүрийн нүүрэн талын гадаргууны талбайн дунд хэсгийн 50-аас багагүй хувийг эрүүл мэндийн зурагт анхааруулга эзэлсэн байна.

4.4. Зурагт анхааруулга нь эх хувьтайгаа адилхан, тусгал сайтай, тод харагдахуйц, 4 өнгөтэй  байна.

4.5. Зурагт анхааруулга нь нэг мм өргөнтэй хар өнгийн хүрээтэй байна.  

     4.6. Зурагт анхааруулгын талбайд ямар нэгэн нэмэлт зураг, бичиглэл хийхгүй. 

 

5. Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгын “тайлбар”-т тавигдах шаардлага:

 

         5.1. Эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгын тайлбарын талбайн хэмжээ уртаараа 5см, өргөнөөрөө 2см буюу 10см.квадратаас доошгүй талбайг эзэлсэн байна.

         5.2. Тайлбарын эзлэх талбайн суурь өнгө улаан, бичиглэл нь цагаан  өнгөтэй, тодоор бичигдсэн байна.

         5.3. Тайлбар бичиглэлийг компьютерийн “Arial”-фондын “12” хэмжээтэй, “bold”,том үсгийн хэмжээгээр  бичсэн байна.

         5.4. Янжуур тамхины хайрцаган дээрх байрлах эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгатай зэрэгцүүлэн дор хэсэгт нь зурагт анхааруулгын тайлбарыг байрлуулна.

         5.5.  Дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай тамхины сав, баглаа боодол дахь эрүүл мэндийн зурагт анхааруулгын тайлбарыг түүний дор байрлуулна.

         5.6. Зурагт анхааруулгын тайлбар 6 төрөлтэй байна.

              

5.6.1. Тамхи татсанаар нүүр харлан үрчлээ ихэсч, эрт хөгширнө.

               5.6.2. Тамхи уруул, амны хөндийн эрхтний хорт хавдар үүсгэнэ.

               5.6.3. Тамхи бэлгийн сулрал үүсгэнэ.

               5.6.4. Тамхи судасны бөглөрөл үүсгэн захын эрхтэн тайрагдахад 

                       хүргэнэ.  

               5.6.5. Тамхинд үхэлд хүргэх 4000 гаруй химийн хорт бодис

                        агуулагддаг.

               5.6.6. Тамхи ургийн гаж хөгжил үүсгэнэ.

                            

-оОо-