Засгийн газрын 2013 оны 326 дугаар

                                                                                         тогтоолын 1 дүгээр  хавсралт

 

УСНЫ НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ

 

 

 

Төлбөр ногдох ус

Төлбөрийн хувь хэмжээ

(экологи-эдийн засгийн үнэлгээний хувиар)

Гадаргын усанд

Газрын доорхи усанд

1.

Хүн амын  унд, ахуйн зориулалтаар ашигласан усны

шоометр тутамд

-

-

2.

Хүнд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

10

20

3.

Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн

зориулалтаар ашигласан усны шоометр тутамд

10

20

4.

Авто зам, засварт ашигласан усны шоометр тутамд

10

20

5.

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашигласан

усны шоометр тутамд

10

10

6.

Хүнсний үйлдвэрлэлд ашигласан усны шоометр тутамд:

         а) архи, пиво, согтууруулах ундаа

10

20

         б) ундаа, цэвэр ус

10

10

         в) талх, чихэр, нарийн боов, бусад

1

1

7.

Уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашигласан  усны шоометр тутамд:

         а) ашигт малтмал олборлох, баяжуулах

10

20

         б) зэсийн баяжмал, хайлуур жонш баяжуулах

10

20

         в) усыг шавхан зайлуулах

10

15

         г) эрэл, хайгуулын өрөмдлөг хийх

10

20

8.

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн зориулалтаар

ашигласан усны шоометр тутамд

10

15

9.

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ашигласан усны

шоометр тутамд

1

10

10.

Ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл,

үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага,

иргэний ашигласан усны шоометр тутамд

10

15

Төлбөр ногдох ус

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний борлуулалтын орлогын дүнгээс тооцох төлбөрийн хязгаар (хувиар)

Гадаргын усанд

11.

Усан цахилгаан станц, усан замын тээврийн

үйлчилгээ эрхлэх

5

12.

Усны түгээмэл тархацтай амьтан, ургамал үржүүлэх   зэрэг үйлдвэрлэл, аялал зугаалга, усан спортын байгууламж

1

 

Тайлбар:

1. Барилгын суурийн хөрсний усыг шавхан зайлуулсан тохиолдолд хүснэгтийн   7в-тэй адил тооцно.

 

2. Энэхүү хавсралтын 10-т заасан ашиг олох зориулалтаар ахуйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний ашигласан усны төлбөрийг усаар хангагч байгууллага тооцож авна.

 

 

------оОо------