Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2003 оны
549 тоот тушаалын     3а  дугаар хавсралт
БАЛАНС                                                                                    СТ-1
____________________                                                     ....... оны....сарын.....өдөр
Банкны нэр)                                                                                               (төгрөгөөр)
  БАЛАНСЫН ДҮН
Үлдэгдэл
 
Эхний үлдэгдэл
Эцсийн үлдэгдэл
 
Хэсгийн дүн
Бүлгийн дүн
Хэсгийн дүн
Бүлгийн дүн
А. ХӨРӨНГӨ
 
 
 
 
МӨНГӨН ХӨРӨНГӨ
 
ххх
 
ххх
       Бэлэн мөнгө
хх
 
хх
 
       Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө
хх
 
хх
 
       Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө
хх
 
хх
 
       Үнэт металл
хх
 
хх
 
БОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
 
ххх
 
ххх
        Арилжааны үнэт цаас
хх
 
хх
 
        Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас
хх
 
хх
 
 / Богино ХО-ын үнэт цаасны үнэлгээний хасагдуулга /
/хх/
 
/хх/
 
ЗЭЭЛ
 
ххх
 
ххх
         Хэвийн зээл
хх
 
хх
 
         Хугацаа хэтэрсэн зээл
хх
 
хх
 
         Хэвийн бус зээл
хх
 
хх
 
         Эргэлзээтэй зээл
хх
 
хх
 
         Муу зээл
хх
 
хх
 
/Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан /
/хх/
 
/хх/
 
ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ
 
ххх
 
ххх
        Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө
хх
 
хх
 
/ Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний хаасагдуулга /
/хх/
 
/хх/
 
БУСАД ХӨРӨНГӨ
 
ххх
 
ххх
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага 
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон хадгаламжийн хүүгийн авлага
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн авлага
хх
 
хх
 
Авлага
хх
 
хх
 
 / Авлагын эрсдлийн сан /
/хх/
 
/хх/
 
Бусад тооцоо
хх
 
хх
 
ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ
 
ххх
 
ххх
          Газар болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө
хх
 
хх
 
          Барилга байгууламж
хх
 
хх
 
           Хуримтлагдсан элэгдэл /барилга/
/хх/
 
/хх/
 
           Компьютер тоног төхөөрөмж, тээврийн  хэрэгсэл
хх
 
хх
 
           Хуримтлагдсан элэгдэл /компьютер, тээврийн хэрэгсэл/
/хх/
 
/хх/
 
           Эд хогшил
хх
 
хх
 
           Хуримтлагдсан элэгдэл /эд хогшил/
/хх/
 
/хх/
 
           Дуусаагүй барилга
хх
 
хх
 
БИЕТ БУС ХӨРӨНГӨ
 
ххх
 
ххх
Биет бус хөрөнгө
хх
 
хх
 
УРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
 
ххх
 
ххх
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт
хх
 
хх
 
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН
 
ххх
 
ххх
Б. ӨР ТӨЛБӨР
 
 
 
 
ХАРИЛЦАХ ДАНС
 
ххх
 
ххх
ХАДГАЛАМЖ
 
ххх
 
ххх
           Хугацаагүй хадгаламж
хх
 
хх
 
           Хугацаатай хадгаламж
хх
 
хх
 
БАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАТСАН ЭХ ҮҮСВЭР
 
ххх
 
ххх
           Банк, санхүүгийн байгууллагаас баршуулсан хөрөнгө
хх
 
хх
 
          Монголбанкнаас авсан зээл
хх
 
хх
 
            Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас  авсан зээл
хх
 
хх
 
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР
 
ххх
 
ххх
          Зарим эх үүсвэр
хх
 
хх
 
          Банкнаас гаргасан өрийн бичиг
хх
 
хх
 
          Банкнаас гаргасан үнэт цаас
хх
 
хх
 
БУСАД ӨР ТӨЛБӨР
 
ххх
 
ххх
Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон харилцахын хүүгийн өглөг
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон хадгаламжийн хүүгийн өглөг
хх
 
хх
 
          Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг
хх
 
хх
 
Бусад өглөг
хх
 
хх
 
           НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг
хх
 
хх
 
            Татварын өглөг
хх
 
хх
 
            Бусад
хх
 
хх
 
Бусад тооцоо
хх
 
хх
 
ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН
 
ххх
 
ххх
В. ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ
 
ххх
 
ххх
Хувьцаат капитал
хх
 
хх
 
          Энгийн хувьцаа
хх
 
хх
 
          Давуу эрхтэй хувьцаа
хх
 
хх
 
          Халаасны хувьцаа
хх
 
хх
 
Бусад өмч
хх
 
хх
 
           Нэмж төлөгдсөн капитал
хх
 
хх
 
           Дахин үнэлгээний нэмэгдэл
хх
 
хх
 
            Хандивын капитал
хх
 
хх
 
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын хасагдуулга
/хх/
 
/хх/
 
Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/
хх
 
хх
 
          Тайлант үеийн  ашиг /алдагдал/
хх
 
хх
 
          Өмнөх үеийн  ашиг /алдагдал/
хх
 
хх
 
           Нөөцийн сан
хх
 
хх
 
           Нийгмийн хөгжлийн сан
хх
 
хх
 
Бусад
хх
 
хх
 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН  ӨМЧИЙН ДҮН
 
ххх
 
ххх
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН
 
ххх
 
ххх
/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/
 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                                                        ( .................... )
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                      (......................)
 
 
                                                            Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2003 оны
        549  тоот тушаалын    3б дугаар хавсралт

 ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН                                         СТ-2

 
 
____________________                                                     ....... оны....сарын.....өдөр
         (Банкны нэр)
(төгрөгөөр)
 ЗҮЙЛ
 Тайлант үеийн дүнгээр
 Өссөн дүнгээр
    1. ХҮҮГИЙН ОРЛОГО
 
 
              1.1. Зээлийн хүүгийн орлого
 
 
              1.2. Үнэт цаасны хүүгийн орлого
 
 
              1.3. Бусад хүүгийн орлого
 
 
2. ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
              2.1.  Харилцахын хүүгийн зардал
 
 
              2.2. Хадгаламжийн хүүгийн зардал
 
 
              2.3. Зээлийн хүүгийн зардал
 
 
              2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал
 
 
              2.5. Бусад хүүгийн зардал
 
 
3. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО (1-2)
 
 
4. ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО
 
 
     4.1  Арилжааны  цэвэр орлого/зардал
 
 
               4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого/зардал
 
 
               4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого/зардал
 
 
               4.1.3 Үнэт металлын арилжааны орлого/зардал
 
 
      4.2  Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого/зардал
 
 
                4.2.1 Гадаад валютын ханшинй тэгшитгэлийн                                орлого/зардал
 
 
               4.2.2 Үнэт металлын үнэлгээний тэгшитгэлийн                           орлого/зардал
 
 
      4.3. Бусад орлого
 
 
4.3.1   Банкны бүтээгдхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний             шимтгэл
 
 
               4.3.2   Бусад орлого
 
 
5. ХҮҮГИЙН БУС ЗАРДАЛ
 
 
     51. Боловсон хүчний зардал
 
 
              5.1.1. Цалингийн зардал
 
 
              5.1.2. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал
 
 
              5.1.3. Ажиллагсдын сургалтын зардал
 
 
              5.1.5. Ажилтнуудад олгосон хөнгөлөлт, нөхөн олговор
 
 
              5.1.6. Урамшууллын зардал
 
 
              5.1.7. Боловсон хүчний бусад зардал
 
 
     5.2. Бусад зардал
 
 
              5.2.1. Зээл, авлагыг борлуулахтай холбогдсон зардал
 
 
              5.2.2. Санхүүгийн хураамжийн зардал
 
 
            5.2.3. Аудит, гишүүнчлэлийн зардал
 
 
            5.2.4. Даатгалын зардал
 
 
            5.2.5. Зарлал, сурталчилгааны зардал
 
 
            5.2.6. Элэгдэл, хорогдлын зардал
 
 
            5.2.7. Түрээсийн зардал
 
 
            5.2.8. Ашиглалтын зардал
 
 
            5.2.9. Үндсэн хөрөнгийн урсгал засвар, борлуулалтын үйл                          ажиллагааны зардал
 
 
            5.2.10. Бичиг хэргийн зардал
 
 
            5.2.11. Харуул, аюлгүй байдлын зардал
 
 
            5.2.12. Харилцаа холбооны зардал
 
 
            5.2.13  Бусад банкинд төлсөн үйлчилгээний хураамж, шимтгэл
 
 
            5.2.14  Программ хангамж, автоматжуулалтын урсгал зардал
 
 
            5.2.15. Шатахуун, тээврийн хэрэгслийн зардал
 
 
            5.2.16. Мөнгө хураалтын зардал
 
 
            5.2.16. Үйл ажиллагааны бусад зардал
 
 
6. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН  (4-5)
 
 
7. БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (3+6)
 
 
8. БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛ, ХАСАГДУУЛГЫН ЗАРДАЛ
 
 
            8.1. Зээлийн  эрсдлийн зардал
 
 
            8.2. Авлагын эрсдлийн зардал
 
 
            8.3. Үнэт цаасны үнэлгээний хасагдуулгын зардал
 
 
            8.4  ӨБҮХХ-ийн үнэлгээний хасагдуулгын зардал
 
 
            8.5 Үнэт металлын үнэлгээний хасагдуулгын зардал
 
 
9. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (7-8)
 
 
10. ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО
 
 
           10.1. Торгуулийн орлого
 
 
           10.2. Ногдол ашгийн орлого
 
 
           10.3. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого
 
 
           10.4. Үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз
 
 
            10.5. Үйл ажиллагааны бус бусад орлого
 
 
11. ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ
 
 
           11.1. Торгуулийн зардал
 
 
           11.2. Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз
 
 
           11.3. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал
 
 
           11.4. Үйл ажиллагааны бус бусад зардал
 
 
12. ЕРДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (9+10-11)
 
 
13. Онцгой шинжтэй орлого
 
 
14. Онцгой шинжтэй зардал
 
 
15. ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (12+13-14)
 
 
16. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ
 
 
17. ЦЭВЭР АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (17-16)
 
 
 
 
 
/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/
 
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                          ( .................... )
ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                           (......................)
 
 
                                                            Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2003 оны
                549  тоот тушаалын    3в дугаар хавсралт
 
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН                              СТ-3
____________________                                                     ....... оны....сарын.....өдөр
         (Банкны нэр)
(төгрөгөөр)
 
 
Хувьцаат капитал
Хувьцааны урам-шуулал
Дахин үнэлгээ-ний зөрүү
Валютын хөрвүүлэх нөөц
Хуримт-лагдсан ашиг
 Нийт дүн
200 оны .  . сарын .  . нээрх үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
Залруулсан үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
Дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт
 
 
 
 
 
 
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт
 
 
 
 
 
 
Валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү
 
 
 
 
 
 
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз
 
 
 
 
 
 
Тайлант үеийн цэвэр ашиг:
 
 
 
 
 
 
Хуваарилсан ногдол ашиг
 
 
 
 
 
 
Хувьцаат капиталын өсөлт
 
 
 
 
 
 
 20..1 оны . . сарын . . .-нээрх үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
Дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт
 
 
 
 
 
 
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт
 
 
 
 
 
 
Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз
 
 
 
 
 
 
Тайлант үеийн цэвэр ашиг:
 
 
 
 
 
 
 Хуваарилсан ногдол ашиг
 
 
 
 
 
 
 Хувьцаат капиталын өсөлт
 
 
 
 
 
 
 20..2 оны . . сарын . . .-нээрх үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
 
/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                         (...................................)
НЯГТЛАН БОДОГЧ                                           (...................................)
 
 
 

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2003 оны

       549 тоот тушаалын     3г дугаар хавсралт
 
                 МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН                              СТ-4
 
____________________                                                     ....... оны....сарын.....өдөр
         (Банкны нэр)
(төгрөгөөр)
ҮЗҮҮЛЭЛТ
ДҮН
 
хэсгийн
бүлгийн
1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
1.1.Орлогын татварын өмнөх цэвэр ашиг /алдагдал/
 
 
А. Тохирулах бичилт:
 
 
   1/ Элэгдэл, хорогдлын зардал (+ )
 
 
   2/ Болзошгүй эрсдэл, хасагдуулгын зардал (+ )
 
 
   3/ Хүүгийн орлого (- )
 
 
   4/ Хүүгийн зардал (+)
 
 
   5/ ҮХ, урт хугацаат ХО-т худалдсны олз (- ), гарз (+ )
 
 
Б.  Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /1.1+А/
 
 
В.1. Үйл ажиллагааны хөрөнгийн өөрчлөлт
 
 
   1.1/ Зээлийн багцын цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )
 
 
    1.2/ Богино хугацаат ХО-н цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )
 
 
    1.3/ Өмчлөх бусад хөрөнгийн цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )
 
 
   1.4/ Бусад хөрөнгийн  цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )
 
 
В.2 Үйл ажиллагааны өр төлбөрийн өөрчлөлт/
 
 
   2.1/ Харилцах, хадгаламжийн цэвэр өсөлт (+ ), бууралт (- )
 
 
   2.2/ Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэрийн өсөлт (+ ), бууралт (- )
 
 
   2.3/ Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрийн өсөлт (+ ) бууралт (- )
 
 
   2.4/ Бусад өр төлбөрийн  өсөлт (+ ) бууралт (- )
 
 
Г. Үндсэн үйл ажиллагаанаас бий болсон мөнгө /Б+В/
 
 
Д. Бусад тохируулга
 
 
       1/ Авсан хүү (+)
 
 
      2/ Төлсөн хүү (-)
    
 
      3/ Орлогын татварын төлөлт (-)
 
 
      4/ Эрсдлийн сангаас хаасан зээл, авлага (-)
 
 
      5/ Үнэлгээний хасагдуулгаас хаасан хөрөнгө (-)
 
 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ  /Г+Д/
 
 
2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
   1.  Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт (- )
 
 
   2.  Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (- )
 
 
   3.  Худалдсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт (+ )
 
 
   4.  Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (- )
 
 
   5.  Худалдсан үндсэн хөрөнгө (- )
 
 
    6. Хараат компани худалдан авахад гарсан мөнгө (-), худалдахад орсон мөнгө (+)
 
 
   7. Ногдол ашгийн орлого (+)
 
 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
3. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
   1. Гаргасан хувьцаа ( + )
 
 
   2. Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа (-)
 
 
   3. Авсан урт хугацаат зээл, эх үүсвэр ( + )
 
 
   4. Төлсөн урт хугацаат зээл, эх үүсвэр (- )
 
 
   5. Өмчийн  бусад өсөлт (+ ), бууралт (- )
 
 
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
             БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
 
 
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
 
/Тамга тэмдэг, гарын үсэг/
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                         ( .................... )
НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                 (......................)