/ХНХС, БСШУСС-ын 2018 оны А/257/А/582-р тушаалаар хүчингүй болсон/

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын болон Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,

спортын сайдын 2016 оны  А/216/А/104 тушаалын хоёрдугаар  хавсралт

 

Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлийн

 

 ГЭРЧИЛГЭЭ

 

..........оны......сарын......өдөр                     Дугаар........                                 Улаанбаатар хот 

                                                                    Шийдвэрийн дугаар.............      Огноо ................

 

Шаардлага хангасан мэргэжлийн сургалтын байгууллагын бүртгэлд бүртгэж гэрчилгээ олгов.

 

Аймаг, хот: ......................................................................................................................................

Сургалтын байгууллагын нэр: ............................................................................................................................................ ...............

Сургалтын төрөл: ............................................................................................................................................................

Байгууллагын хаяг, удирдлагын нэр: ............................................................................................................................................................

Хүчинтэй байх хугацаа:                     .... оны.... сарын ....... өдөр

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний

 ерөнхий газрын дарга :                      /............................../                           /......................../

                                                                    /Нэр/                                               /Гарын үсэг/

 

 

 

 

Сунгалтын хугацаа:                                           .... оны .... сарын ....... өдөр

Шийдвэрийн дугаар..............                              Огноо.................................

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний

 ерөнхий газрын дарга :                    /............................../                           /......................../

                                                                   /Нэр/                                               /Гарын үсэг/