Хөвсгөл сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны

08/15 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт