Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 12 дугаар сарын  02-ны өдрийн  8

дугаар хуралдааны 11 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт

Жаргалант сумын булгийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн талбайн хэмжээ, хилийн цэс

Дугаар

Нэр

Талбай

га

Эргэлтийн цэг

Дугаар

Өргөрөг

Уртраг

Онцгой хамгаалалтын бүс

1

Булаг

0.79

1

48° 1' 46.767" N

91° 39' 14.838" E

2

48° 1' 44.294" N

91° 39' 13.102" E

3

48° 1' 46.932" N

91° 39' 10.940" E

4

48° 1' 46.767" N

91° 39' 14.838" E

5

Булаг

0.79

2

48° 1' 49.867" N

91° 39' 10.038" E

6

48° 1' 47.394" N

91° 39' 8.302" E

7

48° 1' 50.032" N

91° 39' 6.140" E

8

48° 1' 49.867" N

91° 39' 10.038" E

Энгийн хамгаалалтын бүс

9

Булаг

12.6

1

48° 1' 45.880" N

91° 39' 16.460" E

10

48° 1' 42.537" N

91° 39' 8.606" E

11

48° 1' 46.243" N

91° 38' 59.265" E

12

48° 1' 50.213" N

91° 38' 58.517" E

13

48° 1' 53.433" N

91° 39' 0.962" E

14

48° 1' 55.361" N

91° 39' 9.809" E

15

48° 1' 51.757" N

91° 39' 16.735" E

16

48° 1' 45.880" N

91° 39' 16.460" E

17

Булаг

12.6

2

48° 1' 42.780" N

91° 39' 21.259" E

18

48° 1' 39.437" N

91° 39' 13.406" E

19

48° 1' 43.143" N

91° 39' 4.065" E

20

48° 1' 47.113" N

91° 39' 3.317" E

21

48° 1' 50.333" N

91° 39' 5.763" E

22

48° 1' 52.261" N

91° 39' 14.609" E

23

48° 1' 48.657" N

91° 39' 21.535" E

24

48° 1' 42.780" N

91° 39' 21.259" E