Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 2 дугаар хавсралт

 

                                                                                                                                                                                                                                             Маягт СЗХ03001

 ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ,

ЗӨВШӨӨРӨЛ, БҮРТГЭЛИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

Өргөдөл гаргасан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр

 

Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан уу?

Тийм   O 

Үгүй   O 

Тийм бол дараах мэдээллийг бөглөнө үү.

Бизнесийн аль салбарт үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?

 

Ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бэ?

 

Өмнө нь тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт ирүүлж байсан уу?

Тийм O 

Үгүй  O 

Тийм бол хэдэн онд?

 

Татгалзсан шалтгаан?

 

  1. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлөө сонгоно уу.

O   Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн

O   Төрөл 2 үнэт цаасны дилерийн

O   Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн

O   Төрөл 4 андеррайтерийн

O  Төрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн

O   Төрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны

O Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн

O  Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн

O  Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх

O  Төрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах

 

I. ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ЭТГЭЭДИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Үүсгэн байгуулагч этгээд нь аль болохыг сонгоно уу.

O  Хуулийн этгээд

O  Иргэн

  1. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол дараах мэдээллийн үнэн зөв бөглөнө үү.

Хуулийн этгээдийн нэр

Монгол

Англи

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Он

 

Cар

 

Өдөр

 

Хуулийн этгээдийн хэлбэр

O  Хувьцаат компани                            O  Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

O  Дотоодын Гадаадын

Улсын бүртгэлийн дугаар

 

Регистрийн дугаар

 

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг

Хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

Хаяг байршил

 

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас

 

Цахим хуудас

 

Цахим шуудангийн хаяг

 

Компанийн тухай хуулийн 6.14-д заасан компанийн нэгдлийн оролцогч эсэх?

Тийм       O 

Үгүй    O 

Тийм бол доорх мэдээллийг нэгдлийн оролцогч бүрээр бөглөнө үү.

Оноосон нэр

 

Компанийн хэлбэр

O Хувьцаат компани

O Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Тусгай зөвшөөрөл хүсэгч компанитай ямар холбоотой болох

O  толгой         O  хараат

O охин              O зэргэлдээ

Байгуулагдсан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Үйл ажиллагааны төрөл

 

Хаяг

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас:

 

Цахим хуудас:

 

Цахим шуудангийн хаяг:

 

2. Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч нь иргэн бол доорх мэдээллийг үнэн зөв бөглөнө үү.

Овог

 

Нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Албан ёсны хаяг байршил

 

Эрхэлж байгаа ажил, албан тушаал

 

Ажлын хаяг

 

Эзэмшсэн мэргэжил

 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ

Харилцах дансны үлдэгдэл

Хадгаламжийн дансны үлдэгдэл

II. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮРЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хуулийн этгээдийн нэр

Монгол

Англи

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Хуулийн этгээдийн хэлбэр

O Хувьцаат компани                O  Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр

O  Дотоодын                             O   Гадаадын

Улсын бүртгэлийн дугаар

 

Регистрийн дугаар

 

Хаяг байршил

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас

 

Цахим хуудас

 

Цахим шуудангийн хаяг

 

           

 O  Харилцах

Банкны нэр

 

 

Дансны дугаар

 

 

Валютын төрөл

 

 

Үлдэгдэл

 O  Хадгаламж

Банкны нэр

 

 

Дансны дугаар

 

 

Валютын төрөл

 

 

Үлдэгдэл

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл:

Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр

Хувьцааны тоо (ш)

Хувьцааны төрөл

ХНХ-н хэмжээ (₮)

ХНХ-д эзлэх хувь (%)

 

 

O  ДЭХ

O  ЭХ

 

 

 

 

O ДЭХ

O ЭХ

 

 

 

 

O  ДЭХ

O  ЭХ

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл:

ТУЗ-тэй байх эсэх

Тийм  O

Үгүй    O

Бүрэлдэхүүний тоо

 

Дотоод хяналтын нэгжтэй байх эсэх

Тийм   O

Үгүй   O

 

Нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо

 

Албан тушаал

Овог

Нэр

Харъяалал

РД

Утасны дугаар

Эзэмшсэн мэргэжил

Дипломны дугаар

ТУЗ-ийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

ТУЗ-ийн гишүүн

 

 

 

 

 

 

 

Дотоод хяналтын нэгжийн дарга

 

 

 

 

 

 

 

Дотоод хяналтын нэгжийн гишүүн

 

 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэх захирал

 

 

 

 

 

 

 

Нягтлан бодогч

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг удирдах ажилтан бүрээр бичнэ.)

Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл

Техникийн үзүүлэлт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

 

 

O

O

 

 

 

 

O

O

 

 

Тэмдэглэл: (Үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран шаардлага хангасан техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байна. Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

Програм хангамжийн нэр төрөл

Програмын зориулалт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

 

 

O

O

 

 

 

 

O

O

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

Тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт

Үзүүлэлтүүд

Он

Он

Он

Харилцагч үйлчлүүлэгчдийн тоо

 

 

 

Эх үүсвэрийн өртөг ₮

 

 

 

Нийт орлого ₮

 

 

 

Нийт зарлага ₮

 

 

 

Хүлээгдэж буй ашиг                ₮

 

 

 

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж       ₮

 

 

 

Активын өгөөж                          ₮

 

 

 

 

 

Өргөдөл гаргасан:

_____________________                               _______________                             __________________

Эрх бүхий албан тушаалтан                                    гарын үсэг                                            огноо