Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 2 дугаар хавсралтаар баталсан

“Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, хяналт тавих журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

“.............................” ХХК-ИЙН 20…ОНЫ ... ХАГАС ЖИЛ/ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН

ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Үзүүлэлт

Итгэлцүүр (хувь)

Тооцсон дүн (төгрөг)

1

Нийт хөрөнгө

 

 

2

Өөрийн хөрөнгө

 

 

3

Эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

4

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт * x

(x = 100)

 

5

(Урт хугацаат өр төлбөр + Богино хугацаат өр төлбөр) * y

(y = 100)

 

6

(Үйл ажиллагааны зардал - элэгдлийн зардал) * z

(z = 100)

 

7

Хөрөнгийн зохистой харьцаа

/(2-3)/(4+5+6)x100%≥100%/

 

 

8

Эргэлтийн хөрөнгө /андеррайтерийн компанийн хувьд/

 

 

9

Эргэлтийн хөрөнгийн хөрөнгийн хувийн жин /8/1х100%/≥70%/

 

 

 

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

 Гүйцэтгэх захирал: _____________________ огноо _____________

 Нягтлан бодогч: _____________________ огноо _____________

 

/тамга/ гарын үсэг/