Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын  2018 оны

  А/51 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт

 

Гэрийн тэжээвэр амьтдын мал эмнэлгийн гэрчилгээ буюу паспортны загвар:

Эзэмшигч / Owner

Гэрийн тэжээвэр амьтдын мал эмнэлгийн гэрчилгээ буюу паспортны загвар:

Эзэмшигч / Owner

Нэр / First name

 

Овог/ Name

 

Хаяг / Address

 

Шуудан код / Post code

 

Хот / City

 

Улс / Country

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэр / First name

 

Овог/ Name

 

Хаяг / Address

 

Шуудан код / Post code

 

Хот / City

 

Улс / Country

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэр / First name

 

Овог/ Name

 

Хаяг / Address

 

Шуудан код / Post code

 

Хот / City

 

Улс / Country