Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар

                  тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

“ЗАСГИЙН ГАЗРЫН САЛБАРЫН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН”

ХҮНДЭТ ТЭМДГИЙН ТӨРӨЛ, ТҮҮНИЙГ ОЛГОХ

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЖАГСААЛТ

 

 

Хүндэт тэмдгийн төрөл

Хүндэт тэмдэг олгох эрх бүхий албан тушаалтан

1.

“Ардын авьяастан” хүндэт тэмдэг  

Соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

2.

“Аялал жуулчлалын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Аялал жуулчлалын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

3.

“Байгаль орчны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

4.

“Батлан хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

5.

“Биеийн тамир, спортын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан Засгийн газрын агентлагийн дарга (Засгийн газрын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

6.

“Боловсролын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Боловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

7.

“Гаалийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Гаалийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

8.

“Газрын тосны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Газрын тосны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

9.

“Газрын харилцааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Газрын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

10.

Зэвсэгт хүчний хүндэт тэмдэг

Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга

11.

“Иргэний агаарын тээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Иргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

12.

“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын агентлагийн дарга

13.

“Нийтийн аж ахуйн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Барилга, хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

14.

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

15.

“Онц гал сөнөөгч” хүндэт тэмдэг

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

16.

“Авто тээврийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Авто тээврийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

17.

“Онцгой байдлын албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

18.

“Санхүү, банкны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

19.

“Соёлын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Соёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

20.

“Стандарт, хэмжил зүйн тэргүүний ажилтан” хүндэт  тэмдэг

Стандартчилал, хэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

21.

Төрийн тусгай хамгаалалтын хүндэт тэмдэг

Төрийн тусгай хамгаалалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн (Засгийн газрын 2020 оны 222 дугаар тогтоолоор өөрчилсөн)

22.

“Тэргүүний барилгачин” хүндэт тэмдэг

Барилгын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

23.

“Тэргүүний геологич” хүндэт тэмдэг

Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

24.

“Тэргүүний авто замчин” хүндэт тэмдэг

Авто замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

25.

“Тэргүүний уурхайчин” хүндэт тэмдэг

Уул уурхайн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

26.

“Тэргүүний хоршоологч” хүндэт тэмдэг

Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн 

27.

“Улсын аюулгүй байдлыг хангах газрын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Тагнуулын төв байгууллагын дарга

28.

“Улсын бүртгэлийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

29.

“Улсын мэргэжлийн хяналтын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Мэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

30.

“Үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

31.

“Хөдөлмөрийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

32.

“Хөдөө аж ахуй, хүнсний үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Хүнс, хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

33.

“Худалдааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

34.

“Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

35.

“Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын салбарын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Нийгмийн хөгжил,  хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

36.

“Хүндэт дипломат” хүндэт тэмдэг

Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

37.

“Хүндэт төмөр замчин” хүндэт тэмдэг

Төмөр замын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

38.

“Хүндэт хилчин” хүндэт тэмдэг

Хил хамгааллын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

39.

“Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдэг

Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

40.

“Шилдэг зохион бүтээгч” хүндэт тэмдэг

Оюуны өмч, патент, зохиогчийн эрхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

41.

“Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

42.

“Шинийг санаачлагч” хүндэт тэмдэг

Оюуны өмч, патент, зохиогчийн эрхийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

43.

“Шуудангийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны асуудал хариуцсан Засгийн газрын агентлагийн дарга

44.

“Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг   

Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

45.

“Эдийн засгийн тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Эдийн засгийн хөгжлийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

46.

“Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

47.

“Эрчим хүчний тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг

Эрчим хүчний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн