Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох,

дүйцүүлэх журмын нэгдүгээр хавсралт