Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2019 оны 243 дугаар тогтоолын хавсралт

 

ХОВД АЙМГИЙН “ХОВД ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ДУЛААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД
ХОЛБОГДСОН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ

1.Ховд аймгийн “Ховд дулааны станц” ТӨХК-ийн эзэмшлийн дулаан түгээх сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны эрчим хүчний тариф (НӨАТ-гүй)-ыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф /НӨАТ-гүй/

1

Төсөвт байгууллагын халаалт

төг/м3

1,650.00

2

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт

төг/м3

1,350.00

3

Төсөвт болон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын халаалт

төг/ГДж

 

25,485.00

 

4

Төсөвт болон үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан

төг/м3

4,000.00

5

Орон сууцны халаалт

төг/м2

500.00

төг/ГДж

8,956.50

6

Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан

төг/м3

2,500.00

төг/хүн

6,000.00