ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А/43 
2018-03-01
2018-04-04
2018.03.26-ны 3875-д, ЗХХАЭ-ийн № 11-д нийтлэгдсэн 
3
208 
2012-07-16
0000-00-00
 
2012-08-14-ны өдрийн 3339 
13
218 
2018-12-31
2019-01-24
 
2019-01-23-ны 4171-д бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 3 дугаарт нийтлэгдсэн. 
14
77 
2009-03-19
2009-03-19
2009-03-27-ны өдрийн 3006 
16
А/92 
2021-03-18
2021-04-02
 
2021-04-02-ны 5172-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2021 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
17
А/118 
2019-03-06
2019-07-26
 
2019-07-17-ны 4433. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 24. 
19
А/243 
2018-05-01
2018-06-06
 
2018-05-28-ны 3909-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 18-д нийтлэгдсэн. 
20
52 
2003-02-21
2003-02-21
2003-03-03-ны өдрийн 1957 
26
30 
2003-02-12
2003-02-12
 
2003-03-31-ний өдрийн 1984 
31
77 
2010-03-22
2010-03-22
 
2010-04-01-ний өдрийн 3120 
35
111 
2010-04-16
2010-04-16
 
2010-04-30-ны өдрийн 3137 
36
112 
2010-04-16
2010-04-16
 
2010-04-30-ны өдрийн 3139 
37
160 
2010-05-07
2010-05-14
 
2010-05-14-ний өдрийн 3145 
42
148 
2015-05-20
0000-00-00
 
2010-04-30-ны өдрийн 3137-д н/ө 
43
131 
2006-08-03
2006-08-03
2009-05-13-ны өдрийн 3031 
45
77 
2009-03-19
2009-03-19
2009-03-27-ны өдрийн 3006 
46
417 
2010-12-23
2010-12-23
2011-01-14-ний өдрийн 3213 
47
225 
2015-09-01
0000-00-00
2010-05-14-ний өдрийн 3145 н/ө 
49
277 
2018-12-11
2019-01-02
 
2018-12-18-ны 4080-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 1 дугаарт нийтлэгдсэн. 
50
263 
2017-02-21
2018-02-23
 
2018-02-15-ны 3861-д, ЗХХАЭ-ийн №8-д нийтлэгдсэн.