ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
3
114 
1999-09-21
1999-09-21
 
1999 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 1484 
13
269 
2006-08-22
2006-08-22
 
2006-08-30-ны өдрийн 2624 
18
А/151/124 
2016-12-28
2017-06-02
 
2017-05-26-ны өдөр хүлээн авсан. 
19
213 
2008-06-04
2008-06-04
2008-06-10-ны өдрийн 2920 
20
54 
2002-03-15
2003-03-15
2002-04-02-ны өдрийн 1830 
22
А-429/257 
2018-11-13
2018-12-03
 
2018-11-30-ны 4048-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35 дугаарт нийтлэгдсэн. 
23
А/349 
2017-12-12
2018-01-11
 
2018-01-04-ны 3828-д, ЗХХАЭ-ийн №2-т, 
29
А/82/128 
2018-04-05
2018-04-23
 
2018-04-17-ны 3884-т, ЗХХАЭмхэтгэлийн-13-т нийтлэгдсэн. 
31
А/21 
2018-02-02
2018-02-23
 
2018-02-13-ны 3854-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №8-д нийтлэгдсэн. 
37
А/133 
2016-12-13
2017-01-09
 
2017-01-03-ны 3681-т 
38
53 
2013-02-19
0000-00-00
 
2013-09-16-ний өдрийн 3401 
41
А-79/99 
2010-03-30
2010-03-30
 
2010-04-08-ны өдрийн 3124 
42
А/57 
2018-03-13
2018-04-04
 
2018.03.26-ны 3874-д, ЗХХАЭ-ийн № 11-д нийтлэгдсэн 
47
А/428 
2018-11-12
2018-12-03
 
2018-11-27-ны 4037-т бүртгэсэн.ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 35-д нийтлэгдсэн.