ЭРХ ЗҮЙН АКТ

Тайлбар: - Нэмэлт өөрчлөлт   - Хавсралт   - Дээд шүүхийн тайлбар


 
 
 
2
А/29 
2019-02-22
2019-03-16
ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
4
А/268, А/1345 
2019-12-30
2020-02-22
 
2020-02-19-ний 4716. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
9
А/42 
2018-03-27
2018-05-17
 
2018-05-10-ны 3896-д, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 16-д нийтлэгдсэн. 
10
А/30 
2019-02-21
2019-03-16
 
2019-03-07-ны 4262-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2019 оны № 8 дугаарт нийтлэгдсэн. 
11
А/23 
2020-01-31
2020-02-22
 
2020-02-17-ны өдрийн 4712. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 6-д нийтлэгдсэн. 
15
А/01 
2020-01-03
2020-01-23
 
2020-01-20-ны 4647. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 2-т нийтлэгдсэн. 
16
А/231 
2019-12-12
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4601. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
17
А/233 
2019-12-12
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4603. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
18
А/234 
2019-12-12
2020-01-10
 
2020-01-06-ны 4604. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 1. 
19
А/45 
2020-03-17
2020-04-03
 
2020-03-27-ны 4743. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны № 10-т нийтлэгдсэн. 
22
А/49 
2020-03-25
2020-04-22
 
2020-04-14-ний 4755. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
24
А/51 
2020-03-25
2020-04-22
 
2020-04-14-ний 4757. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
25
А/50 
2020-03-25
2020-04-22
 
2020-04-14-ний 4756. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
26
А/52 
2020-03-25
2020-04-22
 
2020-04-14-ний 4758. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 12 дугаарт нийтлэгдсэн. 
27
А/58 
2020-04-01
2020-04-24
 
2020-04-17-ны 4762. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 13-т нийтлэгдсэн. 
32
А/149 
2018-08-14
2018-08-20
 
2018-08-23-ны 3986-т бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 25-д нийтлэгдсэн. 
33
А/201/292/91 
1997-10-02
1997-10-02
 
34
А/197/349/513/199/407 
1999-12-29
1999-12-29
 
38
А/95,А/92 
2018-05-15
2018-07-16
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 22-т нийтлэгдсэн. 
39
А/269 
2017-12-07
2018-02-02
ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №5-д нийтлэгдсэн 
41
А/29 
2018-02-05
0000-00-00
2018-02-15-ны өдөр хүлээн авсан. 
43
А/116 
2018-04-26
2018-05-25
 
2018-05-18-ны 3902-т, ЗХХАЭ-ийн 2018 оны № 17-т нийтлэгдсэн 
45
73 
2020-07-23
2020-08-08
2020-07-31-ний 4847-д бүртгэсэн. ЗХХАЭ-ийн 2020 оны 23 дугаарт нийтлэгдсэн. 
46
12 
2018-01-19
2018-02-02
 
2018-01-30-ны өдөр хүлээн авсан. ЗХХАЭ-ийн 2018 оны №5-д нийтлэгдсэн 
49
А/177/480/258 
1999-07-16
1999-07-16
1873